LVK komitetai

Vyskupų konferencijos komitetams vadovauja pirmininkas, kuriuo trejų metų laikotarpiui renkamas vyskupas. Komiteto pirmininkas iš kunigų bei pasauliečių parenka kitus komiteto narius ir pateikia jų kandidatūras tvirtinti plenariniam posėdžiui. Komitetai turi patariamojo balso teisę.

Komitetai už savo veiklą atsiskaito plenariniam posėdžiui.

    LVK Komitetas „Iustitia et Pax“
    Pirmininkas: vyskupas Jonas KAUNECKAS.