LVK nariai Vyskupai emeritai + Vyskupas Juozas Žemaitis MIC

Vyskupas Juozas Žemaitis MIC

Vyskupas Juozas Žemaitis MIC

Bendoriaus g. 3
LT-68309 Marijampolė

Tel. (343) 5 14 27
 

Gimęs 1926 08 30
Kunigas 1949 09 25
Vyskupas 1989 03 18
Vilkaviškio vyskupas emeritas nuo 2002 01 05
 

Gimė 1926 m. rugpjūčio 30 d. Griškabūdžio parapijos Sparvinių kaime ūkininkų šeimoje. Baigęs pradinę mokyklą, mokėsi Šakių „Žiburio“ gimnazijoje. Karo metais Šakius sugriovus, vidurinę mokyklą baigė Barzduose.

1945 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1949 m. rugsėjo 25 d. įšventintas kunigu. Po to pusę metų dirbo vikaru Veiveriuose, pusketvirtų – Marijampolėje. 1953 m. paskirtas klebonu į Simną, kur dirbo 14 metų. 1967 m. paskirtas Šakių dekanu ir klebonu. Šias pareigas ėjo 22 metus. 1989 m.davė amžinuosius įžadus marijonų vienuolijoje.

1989 m. kovo 18 d. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Vilkaviškio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. Nuo 1991 m. gruodžio 24 d. – Vilkaviškio vyskupijos ordinaras.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II priėmė Vilkaviškio vyskupo Juozo Žemaičio atsistatydinimą, sulaukus Kanonų teisės kodekse numatytos 75-erių metų amžiaus ribos.