Pirmininkas
Gintaras GRUŠAS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas,
Kariuomenės ordinariato
apaštalinis administratorius

Vicepirmininkas
Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas
LVK Sekretoriatas
S. Skapo g. 4
LT-01122 Vilnius

Tel. (5) 212 54 55
Faks. (5) 212 09 72

El. p. vyskupu.konferencija@yahoo.comNAUJIENOS
už/atsisakyti LVK naujienas
 Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas apie kunigo Dariaus Trijonio paskyrimą Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru
 Naujas Telšių vyskupas ordinaras
 Lietuvos vyskupų kvietimas melstis už taiką
Šiluvos atlaidų proga kviečiame visus susitelkti maldai už taiką. Šią atlaidų savaitę piligrimai Šiluvoje ir visi Lietuvos tikintieji kreipkimės į Švenčiausiąją Mergelę Mariją melsdami, kad visame pasaulyje įsigalėtų taika, kad liautųsi tikinčiųjų persekiojimas, o nukentėję nuo karo sulauktų pagalbos ir teisingumo.

 Lietuvos vyskupų laiškas katechetams ir tikybos mokytojams
Jūs atliekate labai svarbią paties Kristaus mums patikėtą užduotį skelbti išgelbėjimo žinią. Atskleisdami jaunimui tikėjimo grožį, padedate jam suprasti gyvenimo prasmę ir gelmę. Stiprinate viltį, kurios taip reikia jauniems žmonėms, kursiantiems ateities gyvenimą.

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl alkoholio problemos Lietuvoje
Mums reikia kompleksinių priemonių: prevencijos, ribojimų, prieinamos ir veiksmingos pagalbos alkoholizmu sergantiems asmenims ir jų šeimos nariams. Tačiau pirmiausia reikia solidarumo kovojant su visuomenės negerovėmis.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2017 m. gegužės 9-11 d. plenarinį posėdį
Posėdžio dalyviai pirmiausiai apsvarstė artėjančių Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmių organizacinius klausimus. Svarstyta ir pasiruošimo kitam dideliam renginiui – Lietuvos jaunimo dienoms – eiga. Nemažai laiko skirta aktualiems jaunimo sielovados klausimams.

 Telšių vyskupijos kurijos pranešimas apie vyskupo Kęstučio Kėvalo skyrimą Telšių Vyskupu Koadjutoriumi

 Velykinis ganytojiškas laiškas
Sveiki sulaukę šventų Velykų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės!

 Pagrindinės pasirengimo GARBINGOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJAI gairės

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2017 m. kovo 2-3 d. plenarinį posėdį
Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pasidalino savo mintimis apie dvasininkijos situaciją Lietuvoje bei aktualius uždavinius pašaukimų pastoracijos ir tarnystės šeimoms srityse. Artėjant Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėms, nustatyti ir iškilmingų šv. Mišių, kurioms vadovaus Popiežiaus atstovas kard. A. Amato SDB, tiksli vieta ir laikas.

 
LVK įvykių retrospektyva 

Europos Sąjungos šalių
Vyskupų konferencijų
svetainė