Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2007 m. rugsėjo 26 d. plenarinį posėdį


2007 09 27

2007 m. rugsėjo 26 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai: E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Preikšas ir J. Žemaitis.

Posėdžio dalyviai pasikeitė nuomonėmis apie Seime įregistruotus ir į šios sesijos prioritetinių darbų planą įtrauktus įstatymų projektus, skirtus šeimai stiprinti. Vyskupai su atsargiu optimizmu konstatavo, kad parlamentarai ryžtingai ėmėsi reikalų, kurie svarbūs kiekvienam Lietuvos žmogui ir lemia tautos išlikimą. Hierarchai išreiškė viltį, kad Seimas vieningai apsispręs sudaryti pačią palankiausią aplinką vyro ir moters santuoka sukurtai šeimai, įtvirtins jos kaip tautos ir valstybės pagrindo statusą, kurį gina Konstitucija. Sveikintinos visos priemonės, kurios leistų šeimai pačiai geriau pasirūpinti savo mažaisiais ir silpnaisiais nariais, išplėstų motinų galimybes laisvai pasirinkti tiek darbą, tiek vaikų ugdymą namuose. Vyskupai tikisi, kad iširusių šeimų ar be šeimos augantiems vaikams, jų motinoms rodomas krikščioniškas jautrumas ir teikiama socialinė parama leis, savo ruožtu, spręsti skaudžias sužalotos visuomenės problemas, apsaugos nuo pavojingo polinkio visų nesusiklosčiusių likimų vardu neigti išskirtinę ir universalią šeimos vertę. Ganytojai šia proga pakvietė tikinčiuosius maldai už šeimas, už sutuoktinių santarvę bei sveikas tautos nuostatas, kurių dėka net tie, kas nepatyrė darniõs tėvų globos, atrastų kelią į palaimingą šeimyninį gyvenimą.

Posėdyje vyskupai buvo informuoti apie tai, kad Katalikiškojo auklėjimo kongregacija paskyrė kun. Petrą Šiurį Popiežiškosios lietuvių Šventojo Kazimiero kolegijos Romoje rektoriumi penkerių metų kadencijai. Lietuvos ganytojai išreiškė dėkingumą prel. Algimantui Bartkui, kuris šiai kolegijai vadovavo daugiau kaip 20 metų. Naujasis rektorius pareigas perims spalio 14 d., Romoje prasidedant naujiesiems akademiniams metams.

Plenariniame posėdyje buvo kalbama apie naujų tikybos vadovėlių rengimą, nes patvirtinus naują Katalikų tikybos mokymo programą, senosios priemonės nebetinka. Tikybos mokytojai yra skatinami įsitraukti į šį darbą, jiems padės Lietuvos katechetikos centras ir „Katalikų pasaulio leidinių“ leidykla. Posėdyje buvo sudaryta tikybos vadovėlių leidybos ekspertų komisija, kuri spręs apie rašomų vadovėlių tinkamumą. Į šią aštuonių žmonių grupę įeina tiek teologai, tiek deramą kvalifikaciją bei praktinio darbo patirtį turintys pedagogai.

Lietuvos ganytojai pritarė Lietuvos katechetinio centro prašymui išleisti naują Katalikų Bažnyčios katekizmo laidą. Jos parengimas bus laikomas prioritetiniu dalyku. Naujojoje redakcijoje iš esmės bus paliktas ankstesnio vertimo tekstas, pataisytas ir papildytas pagal norminį Katekizmo lotynų kalba leidimą, taip pat pakoreguota teologinė terminija, atsižvelgiant į jos norminimo tendencijas pastaraisiais metais.

Vysk. Rimantas Norvila pristatė pranešimą apie 3-iąją ekumeninę Europos asamblėją, kuri vyko š. m. rugsėjo 4–9 d. Sibiu mieste Rumunijoje. Ją organizavo Europos Bažnyčių konferencija (KEK), vienijanti 125 stačiatikių, protestantų, anglikonų Bažnyčias, ir Europos Vyskupų Konferencijų taryba (CCEE), jungianti 34-ių šalių katalikus. Asamblėjoje, kurios tema „Kristaus šviesa apšviečia visus. Europos atsinaujinimo ir vienybės viltis“ dalyvavo apie pustrečio tūktančio delegatų, atstovaujančių faktiškai visiems senojo žemyno krikščionims, taip pat ir 8 Lietuvos katalikų pasiuntiniai.

Lietuvos vyskupams buvo pristatytas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos prašymas atkreipti dėmesį, kad bažnyčių pastatuose būtų skiriamas reikiamas dėmesys priešgaisrinės saugos reikalavimams.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas lapkričio 7–9 d. Liškiavoje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas