Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2007 m. lapkričio 7–9 d. plenarinį posėdį

2007 11 10


2007 m. lapkričio 7–9 d. Liškiavoje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai.

Posėdžio metu vyskupus pasiekė žinia apie tragišką vaikų žūtį Skuodo rajono Aleksandrijos kaime. Vyskupai kartu su visais Lietuvos žmonėmis yra sukrėsti tokios baisios žinios, reiškia gilią užuojautą žuvusių vaikų tėvams bei artimiesiems ir meldžiasi už juos. Vis didesnį susirūpinimą kelia skaudžios, beprasmiškos nelaimės keliuose, kurių pagrindinės priežastys – alkoholis ir atsakingumo stoka. Lietuvos ganytojai nuoširdžiai ir įsakmiai ragina visus eismo dalyvius niekuomet nepamiršti žmonių gyvybei kylančios grėsmės, o politikus daryti viską, kad būtų tramdomas alkoholio vartojimas ir tokie tragiški atvejai nesikartotų.

Plenariniame posėdyje buvo svarstyti kandidatai į Lietuvos Vyskupų Konferencijos skiriamas pareigas bei atstovavimas Konferencijai įvairiose organizacijose. 3 metams pratęsta Vijoletos Valantiejutės, einančios Lietuvos šeimos centro direktorės pareigas, kadencija; kun. V. Viktoravičiui tokiam pat laikui patikėta toliau būti skautų dvasios tėvu. Kolpingo draugijos kapelionu paskirtas kun. R. Grigas, o kun. V. Poškui pavesta 3 metus rūpintis apaštalavimu tarp jūreivių. Vyskupai pritarė, kad Lietuvos Tūkstantmečio renginių ir nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ komisijoje Lietuvos Vyskupų konferencijos atstovu būtų mons. G. Grušas.

Vyskupai atnaujino 2001 metais patvirtintą dokumentą, aptariantį tikinčiųjų aukas ir jų paskirstymą. Įvesdami orientacines aukų normas ir jas tikslindami vyskupai siekia atkreipti kunigų dėmesį, jog prašant paaukoti visuomet reikia įsigilinti į žmonių situaciją, rūpintis, kad materialiniai dalykai neužgožtų sielovados. Norima ir žmonėms priminti, kad keičiantis jų pačių ir Lietuvos ekonominei situacijai dera kas kartą apgalvoti, kokio dydžio auka netaptų našta, tačiau leistų išlaikyti Bažnyčią. Šias bendras normas kiekvienas vyskupas pritaikys savo vyskupijos situacijai ir pateiks kunigams.

Posėdyje apsvarstyta iki šiol Lietuvoje galiojanti praktika, jog į užsienį išvykstantis kunigas turi gauti savo Ordinaro leidimą. Siekdami, kad būtų įgyvendintos kan. 533 §2 ir §3 nuostatos, įpareigojančios vyskupą pasirūpinti parapijos sielovada klebonui išvykus, ganytojai nusprendė įpareigoti klebonus, išvykstančius iš parapijos daugiau nei savaitei, ne tik pranešti apie tai vietos Ordinarui, bet ir gauti raštišką pritarimą klebono teikiamiems siūlymams, kas jį pavaduos šiuo laikotarpiu ir aptarnaus tikinčiuosius. Daugiau nei savaitei iš parapijos išvykstant vikarams, klebonas taip pat turės gauti palankų raštišką vyskupo atsakymą į pateiktus siūlymus kaip organizuoti sielovadą ir paskirstyti įpareigojimus vikarui nesant.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio sielovadai prel. Edmundas Putrimas vyskupams kalbėjo apie pasirengimą Tarptautiniam Eucharistiniam kongresui, kuris vyks 2008 m. birželio 15–22 d. Kvebeke (Kanada). Daugiau informacijos apie šį kongresą ir galimybes dalyvauti jame bus paskelbta vėliau.

Lietuvos ganytojai kartu su savo atstovu vėl tarėsi dėl lietuvių sielovados užsienyje. Labai svarbu, kad tikintieji gautų tinkamą dvasinę pagalbą. Ten, kur yra lietuvių parapijos, reikėtų stengtis, kad jos veiktų kuo gyviau, būtų tikrais lietuvių katalikų centrais. Vyskupai yra pasirengę siųsti į užsienį kunigų iš savo vyskupijų, tačiau dėl didelio dvasininkų stygiaus pačioje Lietuvoje įmanoma juos nukreipti tik ten, kur yra gana didelis lietuvių katalikų skaičius. Taip pat kalbėta apie galimybes pasiekti tuos lietuvius, kurie gyvena toli nuo lietuviškų centrų. Siūloma pasinaudoti to krašto sielovados tinklu prieš tai dėl aptarnavimo sąlygų susitarus su vietos vyskupu. Vyskupai pritarė Šiaulių vyskupo E. Bartulio sprendimui kun. R. Rutkauską išleisti 5 metams į Vokietiją sielovados darbui tarp lietuvių.

Lietuvos vyskupai patvirtino Taikos ir teisingumo komiteto įstatus. Šis komitetas remdamasis socialine Bažnyčios doktrina ir bendradarbiaudamas su analogiškais kitų kraštų komitetais rūpinsis Lietuvoje kelti aktualius socialinius klausimus ir ieškoti socialinių problemų sprendimų.

Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis posėdžio dalyvius supažindino su 2008 m. balandžio 2–6 d. Romoje organizuojamu Pasauliniu apaštaliniu Dievo gailestingumo kongresu. Vilniuje yra garsus Aušros Vartų Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos paveikslas, šiame mieste gyveno pamaldumo Dievo gailestingumui skleidėja šv. Faustina Kovalska, todėl nenuostabu, kad Kardinolas yra vienas iš kongreso globėjų. Dievo gailestingumas negali būti paliktas vien privačiam pamaldumui. Jonas Paulius II kvietė juo grįsti visą naujojo šimtmečio Bažnyčios sielovadą, šią mintį palaiko ir dabartinis popiežius Benediktas XVI.

Kardinolas A. J. Bačkis posėdyje taip pat kalbėjo apie neseniai Fatimoje (Portugalija) vykusį Europos Vyskupų Konferencijų pirmininkų pasitarimą. Jame daugiausia dėmesio buvo skirta šeimos klausimui. Liūdina faktas, kad Europos kraštuose vis auga skyrybų skaičius, daugėja nesantuokinių vaikų. Be abiejų tėvų gyvenančių vaikų padėtis, nesugebėjimas išsaugoti pastovių šeimos ryšių ar net nenoras jų kurti Europos visuomenes veda į tolesnį susvetimėjimą, nes tik šeima sukuria palankiausias sąlygas jos narių gyvenimui. Panašios negatyvios tendencijos, deja, vyrauja ir Lietuvoje. Todėl vyskupai dar kartą pabrėžė, kad vyro ir moters santuokos pagrindu sukurta šeima turi susilaukti deramos valdžios institucijų pagalbos, kad rūpestis visais valstybės piliečiais neturi užgožti rūpesčio šeima kaip visuomenės ir valstybės pagrindu.

Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius ir jo pagalbininkas vysk. J. Ivanauskas posėdyje dalyvavusius vyskupus supažindino su pasirengimu Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus minėjimui 2008-aisiais. Šis pasirengimas labai sėkmingai vyksta Kauno arkivyskupijoje ir labai paskatino sielovadą. Į jį įvairiais būdais įsitraukė ir kitų vyskupijų parapijos. Šiluvos jubiliejus rado atgarsį ir tarp užsienyje gyvenančių lietuvių. Posėdyje buvo tariamasi, kaip geriau pasirengti šiai reikšmingai sukakčiai ir atšvęsti ją.

Ganytojai nusprendė, kad kiekviena vyskupija savarankiškai ves jose iškeltas beatifikacijos bylas, paskirdama tam reikalingus pareigūnus.

Posėdžio pabaigoje vyskupai aplankė Panaros kaime (Varėnos raj.) įsikūrusią Pilnų namų bendruomenę, kurioje rūpinamasi nuo priklausomybių kenčiančių žmonių reabilitacija.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas sausio 16 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas