Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2008 m. sausio 16 d. plenarinį posėdį


2008 01 17

2008 m. sausio 16 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunaitis.

Posėdyje dalyvavęs Apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas priminė svarbiausius šių metų Bažnyčios renginius ir datas. 2008-aisiais minime 150 metų sukaktį, kai Švč. M. Marija apsireiškė Lurde. Nuo šių metų birželio 29 d. iki 2009 m. birželio 29 d. paskelbti apaštalo šv. Pauliaus gimimo 2000-ajam jubiliejui skirti metai. Liepos 15–20 d. Australijoje, Sidnėjuje vyks XXI Pasaulio jaunimo dienos. Spalio 5–26 d. Vatikane rengiama XII generalinė Vyskupų Sinodo asamblėja, kurios tema „Dievo Žodis Bažnyčios gyvenime ir misijoje“. Apaštališkasis Nuncijus taip pat paminėjo Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų, į kurio iškilmes rugsėjo mėnesį atvyks specialusis Šventojo Tėvo atstovas.

Lietuvos ganytojai tarėsi kunigų nuolatinio formavimo ir pašaukimų ugdymo klausimais. Mons. G. Grušas vyskupams pristatė JAV Vyskupų Konferencijos parengtą programą „Žmonių žvejai“ ir šiai programai sukurtą filmą. Programos tikslas – padėti kunigams suvokti pozityvias savojo pašaukimo patirtis ir skatinti, kad jie patys aktyviau kviestų jaunus žmones mąstyti apie dvasinį pašaukimą. Kalbėta apie naujas Dvasininkijos kongregacijos iniciatyvas. Šios kongregacijos prefektas kard. Cláudio Hummes praėjusių metų gruodį paskatino rengti specialias Švč. Sakramento adoracijos pamaldas už kunigų šventėjimą. Jos būtų skirtos ir atsiteisimui už kunigų nuodėmes, kurios, net jei būna negausios, skaudžiai paliečia visą tikinčiųjų bendruomenę. Prefektas taip pat pakvietė tikinčias moteris savo malda ir auka palaikyti kunigus jų tarnystėje. Kiekviena Lietuvos vyskupija spręs, kokiu būdu prisidėti prie šių iniciatyvų.

Posėdyje buvo aptarti artėjančios Maldų už krikščionių vienybę savaitės renginiai. Jie prasideda sausio 18 d. ir baigiasi sausio 25 d., apaštalo Pauliaus atsivertimo šventės išvakarėse. Ekumeninė savaitė šiemet pasaulyje rengiama jau 100-ąjį kartą. Katalikų Bažnyčioje šią tradiciją įvedė popiežius Benediktas XV 1916 m. Kiekvienoje vyskupijoje, atsižvelgiant į vietos aplinkybes, vyks ekumeninės pamaldos ir įvairūs renginiai; tikintieji labai skatinami juose dalyvauti.

Posėdyje svarstyta vyskupijų tribunolų (bažnytinių teismų) veikla. Tribunoluose dirba ne tik kanonų teisę studijavę kunigai, bet ir deramo išsilavinimo pasauliečiai, proceso vykdymui reikalingos lėšos, todėl pribrendo reikalas spręsti šių institucijų išlaikymo klausimą. Vyskupai pritarė tribunolų vadovų – oficiolų siūlymui Lietuvos vyskupijose suvienodinti mokestį už bylų svarstymą ir nustatyti, kad jis siektų 500 Lt. Dalį šios sumos bus prašoma sumokėti priėmus bylą nagrinėti, o kitą dalį – paskelbus sprendimą. Esant reikalui vietos vyskupas arba oficiolas nuo šio mokesčio pareiškėjus gali atleisti.

Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su gruodžio mėnesį vykusiu Dvišalės (Bažnyčios ir valstybės) komisijos posėdžiu. Ši komisija sudaryta Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatoms įgyvendinti. Minėtame posėdyje buvo svarstoma Katalikų Bažnyčios juridinių asmenų naudojamos apskaitos tvarka bei darbuotojų statutai, aptartas Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo keitimo procesas, Lygių galimybių įstatymo taikymo apimties problemos, kalbėta apie tarptautinėse sutartyse numatytus, tačiau iki šiol dar nepasirašytus susitarimus, valdžios pareigūnų sprendimų, kurie svarbūs Bažnyčiai, oficialų paskelbimą.

Vyskupai apsvarstė Lietuvoje dirbančių egzorcistų prašymą kurti asociaciją ir iš esmės jam pritarė. Tokia asociacija padėtų palaikyti ryšį su kitų šalių egzorcistais, prisidėtų prie savo narių ugdymo ir formacijos. Jos statutą pavesta patvirtinti Vyskupų Konferencijos Nuolatinei Tarybai.

Posėdžio dalyviai tarėsi, kaip geriau padėti susirgusiems kunigams. Buvo atvejų, kai kunigui staiga susirgus ir arti nesant artimiausių jo giminų, buvo uždelsta suteikti efektyvią medicininę pagalbą. Problemos kyla, nes pagal galiojančius įstatymus sprendimus dėl gydymo, perkėlimo į kitą ligoninę už neįgalų asmenį gali priimti tik artimiausi giminės, o juos ne visuomet pavyksta greitai surasti arba ligonis jų apskritai neturi. Idant būtų išvengta panašių atvejų, kunigai gali įgalioti sprendimus dėl jų medicininio aptarnavimo priimti kitą arti dirbantį kunigą, savo dekaną arba vyskupijos kurijos darbuotoją.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas kovo 12 d. Kaune.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas