Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2008 m. kovo 12 d. plenarinį posėdį


2008 03 13

2008 m. kovo 12 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo Apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas.

Popiežiškosios Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius kun. Petras Šiurys posėdžio dalyviams pristatė reformuotą šios kolegijos Statutą. Jį reikia keisti tiek dėl naujų Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos reikalavimų, tiek dėl pačios kolegijos dabartinio statuso. Seniau kolegijoje gyvendavo kunigystei besiruošiantys lietuviai klierikai, o šiuo metu joje apsistoja tik teologijos studijas Romoje tęsiantys kunigai. Pagal naująjį Statutą kolegija yra tiesiogiai pavaldi Lietuvos Vyskupų Konferencijai. Kolegijai vadovauja rektorius, kurio siūlymu skiriamas vicerektorius ir dvasios tėvas. Vyskupų Konferencija skiria priežiūros komisiją ir savo delegatą, kuris dalyvauja sprendžiant einamuosius kolegijos gyvenimo klausimus. Lietuvos vyskupai pritarė naujajam kolegijos Statutui; jis bus teikiamas tvirtinti Katalikiškojo auklėjimo Kongregacijai. Rektorius informavo vyskupus, kad Šv. Kazimiero kolegija šių metų spalį švęs įsteigimo 60-metį.

Lietuvos vyskupijų ganytojai aptarė iškylančius sunkumus dėl teologijos, kanonų teisės ir kitų mokslo laipsnių pripažinimo Lietuvoje. Pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartį dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje, šalys pripažįsta viena kitos kvalifikacinius laipsnius. Todėl popiežiškuosiuose Romos universitetuose įgyti mokslo laipsniai turėtų būti Lietuvoje pripažįstami be jokių papildomų reikalavimų ir išlygų.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. Jonas Boruta pristatė naujų liturginių knygų lietuvių kalba rengimo eigą. Šių Bažnyčiai reikalingų tekstų vertimas bei redagavimas vyksta labai lėtai, nes trūksta žmonių, kurie ne tik turėtų reikiamą išsilavinimą ir gerai mokėtų lotynų kalbą, bet ir galėtų atsidėti šiam darbui atleisti nuo kitų gausių pareigų. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija kanoninius tekstus paskelbia lotynų kalba, pagal juos turi būti rengiami visi vertimai į kitas kalbas. Vyskupai sutarė, kad reikia ruošti specialistų, kurie ateityje galėtų rengti liturgines knygas.

Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis pristatė ateinančių metų gegužės 1–3 d. Vilniuje planuojamą rengti Taize jaunimo susitikimą. Šio renginio globėjais Lietuvos Vyskupų Konferencija patvirtino Vilniaus arkivyskupą kard. A. J. Bačkį, LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininką vysk. R. Norvilą ir LVK Generalinį sekretorių mons. G. Grušą. Pagrindinis Europos jaunimo susitikimo organizatorius bus Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras, bendradarbiaus kitų Lietuvos vyskupijų jaunimo centrai.

Posėdžio dalyviai diskutavo apie šv. apaštalo Pauliaus metų šventimo galimybes Lietuvoje. Šiuos metus yra paskelbęs popiežius Benediktas XVI; jie bus minimi nuo š. m. birželio 29-osios iki 2009-ųjų birželio 29-osios. Vilkaviškio vyskupas R. Norvila pristatė planuojamus Vilkaviškio vyskupijos renginius ir programas, kurios padėtų geriau pažinti Tautų apaštalą ir jo laiškus, paskatintų tikinčiųjų sąmoningumą ir aktyvumą. Jais norima pabrėžti misijinį ir katechetinį apaštalo veiklos aspektą. Numatoma organizuoti kilnojamą parodą, išleisti šių metų minėjimui skirtą leidinį, kai kuriose parapijose rengti vadinamąsias Misijų dienas. Buvo kalbėta apie galimybę šiais metais išleisti šv. apaštalą Paulių pristatančių knygų ir katechetinių priemonių.

Posėdyje vyskupams buvo pristatyta Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų ir Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijų kuriama Pal. Jurgio Matulaičio draugija. Vyskupai pritarė šios draugijos veiklai ir nurodė, kad steigiant skyrius parapijose reikės gauti vietos klebono ir vyskupijos ordinaro pritarimą.

Posėdyje buvo kalbėta apie Lietuvos Caritas padėtį. Šios organizacijos skyriai turėtų imtis naujo vaidmens, veikliau organizuoti pagalbą stokojantiems savo aplinkos žmonėms, skatinti tikinčiuosius padėti vieni kitiems ir sudaryti sąlygas tokiai veiklai. Plačiau apie Caritas nacionalinės ir vietinės veiklos perspektyvas numatyta diskutuoti ateinančiame Plenariniame LVK posėdyje.

Lietuvos vyskupai svarstė naują pasirengimo Santuokai anketos formą. Ji pakeistų dabar galiojančią priešsantuokinės apklausos anketą. Projektui iš esmės buvo pritarta, galutinį variantą numatyta patvirtinti ateinančiame Plenariniame LVK posėdyje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatu į šių metų spalio mėnesį Romoje vyksiančią Dievo Žodžiui skirtą Vyskupų sinodo asamblėją buvo išrinktas vysk. Rimantas Norvila, esant reikalui jį pavaduotų vysk. J. Ivanauskas.

Posėdyje Lietuvos vyskupai suderino sąrašą kunigų, kurie ateinančiais mokslo metais pradės arba tęs licenciato ir doktorato studijas Romos popiežiškuose universitetuose.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas gegužės 27–29 d. Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje.


Vyskupų Konferencijos sekretoriatas