Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2008 m. gegužės 27–29 d. plenarinį posėdį

2008 05 30

2008 m. gegužės 27–29 d. Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo Apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas. Jis priminė birželio 29 d. visoje Bažnyčioje prasidedančius apaštalo Pauliaus metus. Šiais metais taip pat minimas 150 metų Lurdo, 400 metų Šiluvos jubiliejus. Be to Sidnėjuje, Australijoje, liepos 15–20 d. vyks Pasaulinės jaunimo dienos, o spalio mėnesį Romoje – plenarinė Vyskupų sinodo sesija.

Lietuvos katechetikos centro direktorius kun. Rimantas Gudlinkis, Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas ir jo pavaduotoja Janina Kukauskienė, Lietuvos šeimos centro direktorės pavaduotoja Dalia Lukėnienė, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro vadovė Margarita Vyskupaitienė, Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro direktorius Gediminas Žukas vyskupams pateikė ataskaitas apie jų vadovaujamų centrų veiklą, bendradarbiavimą su vyskupijų centrais, vykdomas programas, numatomas ateities darbo kryptis ir poreikius, taip pat atsakė į ganytojų iškeltus klausimus. Vyskupai išreiškė dėkingumą centrų vadovams ir darbuotojams už didžiulį ir reikšmingą darbą. Kartu susirūpinta, kaip užtikrinti sklandų šių centrų darbą bei jų vykdomų programų tęstinumą mažėjant užsienio fondų paramai ir augant infliacijai šalyje. Bažnyčios centrai atlieka visai visuomenei reikalingas funkcijas, pavyzdžiui, spręsdami socialines problemas, padėdami sužadėtiniams ir šeimoms. Svarbu, kad visi tikintieji jaustų atsakomybę už Bažnyčios misiją ir pagal galimybes ją remtų.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas posėdyje papasakojo apie išeivijos parapijose vykstančius Šiluvos jubiliejaus minėjimus, kurie suburia tikinčiuosius bei suaktyvina parapijų veiklą. Taip pat buvo kalbėta apie lietuvių kunigų užsienio sielovadai poreikius Europoje, JAV ir Australijoje. Konkrečių sprendimų nepriimta, nes kunigus darbui į užsienį siunčia konkrečios vyskupijos vyskupas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pritarimu. Prel. E. Putrimas šiuos klausimus toliau derins su atskirais Lietuvos vyskupais.

Posėdyje buvo kalbėta apie tikybos mokytojų rengimą ir katechezę parapijose. Džiugu tai, kad nors Lietuvoje mokinių mažėja, tačiau lankančiųjų tikybos pamokas skaičius išaugo pora procentų. Deja, kaimo vietovėse jaučiamas tikybos mokytojų trūkumas. Čia mokytojams darbo sąlygos yra sunkios, be to, tenka važinėti į kelias mokyklas, kartais esančias gana toli viena nuo kitos. Jau keleri metai Lietuvos vyskupijose pasirengimas sakramentų priėmimui yra atskirtas nuo tikybos pamokų ir vaikai jam rengiami parapijose. Tai pasiteisino, nes katechezėje dalyvavę vaikai geriau įsijungia į parapijos gyvenimą, o taip pat mieliau lanko tikybos pamokas. Sunkumų kyla dėl to, kad nemažoje dalyje parapijų trūksta tinkamų patalpų katechezės užsiėmimams.

Lietuvos katechetikos centro direktoriaus kun. Rimantas Gudlinkio kadencija baigiasi, ir Plenariniame posėdyje buvo nuspręsta pratęsti ją dar vieneriems metams. Violetai Vitkauskienei, kuri iki šiol vadovavo Lietuvos šeimos centrui, išėjus nėštumo ir gimdymo atostogų, tam laikui nauja direktore buvo paskirta Dalia Lukėnienė.

Lietuvos vyskupai patvirtino atnaujintą pasirengimo santuokai anketą. Iš esmės ji tik šiek tiek supaprastinta ir aiškiau išdėstyta. Rengiant anketą atsižvelgta į iškilusius naujus poreikius. Vis daugiau lietuvių tuokiasi už Lietuvos ribų arba su užsieniečiais, todėl naujosios anketos klausimai surašyti ne tik lietuvių, bet ir lotynų kalba, kad, esant reikalui, būtų galima ją persiųsti į bet kurios kitos šalies vyskupiją.

Vyskupai aptarė dvišalių valstybės ir Bažnyčios komisijų darbą. Šiuo metu veikia kelios darbo grupės teisės aktų bei susitarimų projektams numatytiems Lietuvos Respublikos tarpvalstybinėse sutartyse su Šventuoju Sostu rengti švietimo, kultūros, socialinės rūpybos, teisinio reglamentavimo ir archyvų srityse. Ganytojai pasikeitė nuomonėmis apie visuomenėje plataus atgarsio sulaukusius ir visiems Lietuvos žmonėms svarbius įstatymų projektus, ypač ginančius negimusią gyvybę ir šeimą.

Lietuvos Vyskupų Konferencija oficialiai patvirtino, kad pradėti arkivysk. Teofilio Matulionio, vysk. Mečislovo Reinio, vysk. Vincento Borisevičius, kun. Alfonso Lipniūno, Adelės Dirsytės, Elenos Spirgevičiūtės, Barboros Žagarietės kanonizacijos procesai yra reikalingi ir svarbūs Lietuvos Bažnyčiai. Vyskupijų sudaryti tribunolai renka reikiamą medžiagą, kad šie Lietuvos dvasininkai ir pasauliečiai tikintieji galėtų būti paskelbti tikėjimo kankiniais. Kaišiadorių vyskupijoje vesta arkivysk. Teofilio Matulionio byla jau yra parengta ir netrukus bus perduoti Šventųjų skelbimo kongregacijai.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis bus surengtas lapkričio mėn. 4–6 d. Birštone.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas