Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2008 m. lapkričio 4–6 d. plenarinį posėdį

2008 m. lapkričio 4–6 d. Birštone vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo Apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas ir nunciatūros patarėjas mons. Jean-François Lantheaume. Nuncijus pasveikino susirinkusius vyskupus, padėkojo už kvietimą dalyvauti posėdyje ir, linkėdamas sėkmingo bei konstruktyvaus darbo, pasidžiaugė gausiomis jubiliejinėmis sukaktimis, kurias šiemet šventė Lietuvos tikintieji.

Posėdžio metu vyko LVK vadovybės ir komisijų bei tarybų rinkimai. Prieš rinkimus LVK Pirmininkas ir Generalinis Sekretorius bei Komisijų ir Tarybų Pirmininkai apžvelgė trejų metų veiklą, apibendrino nuveiktus darbus.

Trejų metų kadencijai perrinkta LVK Nuolatinė Taryba: Pirmininkas – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius; Vicepirmininkas – Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis; narys – Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Generalinio sekretoriaus pareigoms trejų metų kadencijai perrinktas mons. Gintaras Grušas.

LVK Komisijų Pirmininkų bei narių sudėtis ir Tarybų Pirmininkai išliko tie patys.

Vysk. R. Norvila pasidalijo mintimis bei įspūdžiais iš neseniai Romoje vykusio Vyskupų Sinodo „Dievo Žodis Bažnyčios gyvenime ir Misijoje“. Jis papasakojo apie pasirengimą Sinodui, jo eigą, dalyvius; priminė, jog tokių Sinodų dėka formuojamas Bažnyčios Magisteriumas; referavo įvairius pasisakymus, mintis, nuskambėjusias Sinodo metu. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Dievo Žodžio skaitymui, ypač šeimose, maldos grupėse. Akcentuota Šv. Rašto ir Tradicijos svarba. Sinodo dalyviai pabrėžė homilijos kaip liturginio veiksmo svarbą. Būtina atkreipti dėmesį į seminarijų studijų programas – jose svarbią vietą turi užimti pasirengimas skelbti Dievo Žodį, kad jis tikrai persmelktų žmogaus gyvenimą.

Posėdyje buvo paskirti LVK atstovai ir dvasininkai, užimantys nacionalinio masto pareigybes. Trejų metų kadencijai nacionaliniu delegatu universitetinei sielovadai paskirtas kun. V. Viktoravičius; Euroskautų kapelionu – kun. E. Darulis; Lietuvos Caritas direktoriumi – kun. R. Grigas.

Posėdyje svarstytos apaštalo Pauliaus Jubiliejinių metų šventimo pastoracinės gairės. Ganytojai paragino ypatingą dėmesį sutelkti Dievo Žodžio skaitymui, juo praturtinti asmeninį maldos gyvenimą, rūpintis Naujojo Testamento platinimu.

Kalbėta apie Lietuvos vardo Tūkstantmečio sukaktį. Vyskupai aptarė įvairias galimybes švęsti šį jubiliejų bažnytinėse bendruomenėse ypatingą dėmesį skiriant šiandienės visuomenės evangelizacijai.

Posėdyje dalyvavęs LVK delegatas užsienio sielovadai prel. E. Putrimas supažindino vyskupus su užsienio sielovados aktualijomis, pristatė dvasininkų kandidatūras užsienio sielovadai ir aptarė užsienyje dirbančių lietuvių kunigų rotacijos perspektyvas.

Vysk. J. Ivanauskas pristatė Lietuvos Kelių direkcijos kvietimą bendradarbiauti rūpinantis saugiu eismu. Bendradarbiavimas apimtų švietėjišką veiklą, įvairias saugumą keliuose stiprinančias prevencines programas, kuriais siekiama ugdyti atsakingą eismo dalyvį.

Posėdyje aptarta Kryžių Kalno šiandienė padėtis ir perspektyvos. Vyskupai išreiškė rūpestį dėl kylančios grėsmės Kryžių Kalnui tapti vien turistinio lankymosi, istorinio domėjimosi objektu ir sieks, kad būtų gerbiamas jo sakralumas, kad jis išliktų piligrimystės ir maldos vieta.

Po posėdžio vakarienės metu vyskupai pasveikino arkiv. S. Tamkevičių švenčiantį 70 metų Jubiliejų, o vysk. J. Tunaitį – 80 metų Jubiliejaus proga.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2009 m. sausio 23 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas