Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos vyskupų adventinis laiškas (2008)

2008 m. lapkričio 30 d.
Advento pirmasis sekmadienis

Mieli kunigai, vienuoliai, vienuolės, brangūs tikintieji!

Advento malonės metas

Kasmet naujai išgyvenama adventinio laiko kelionė mus visus dar kartą pakviečia apmąstyti Įsikūnijimo slėpinį, glaustis prie išganymo versmės ištakų – Nazareto Apreiškimo grotos ir Betliejaus Prakartėlės, kurioje Amžinasis Žodis tapo Žmogumi. Dievo Šviesa tapo mūsų gyvenimo šviesa, Dievo Žodis apsivilko mūsų žmogiškumu ir tapo vienu iš mūsų. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos (Jn 1, 14).

Dažnas savęs paklausiame, kuo bus ypatingas šis laukimas? Su kokia nuotaika pasitiksime gimusį Kūdikėlį? Galbūt vėl laiką pasiglemš galvos skausmas dėl šventinių pirkinių; vidinę rimtį drums triukšmingos televizinės pramogos. Deja, ne vienas praranda galimybę patirti tikrąjį Kalėdų grožį, vidinio pasaulio džiaugsmą ir sąžinės ramybę.

Šiomis dienomis visas pasaulis paliestas ekonominių grėsmių. Šventojo Tėvo žodžiais, tai aiškiausias ženklas, kad „siekiantieji karjeros sėkmės ir turtų, statosi pilis ant smėlio“, kad pažeista ne tik akcijų, bet pirmiausia – vertybių sistema. Kaip atsispirti tuštybės mugei, kaip prasmingai keliauti Kalėdų nakties linkui? Kokia vertingiausia kalėdinė dovana sau ir šalia esančiam? Benediktas XVI priminė, kad laikantys realybe vien daiktus, kuriuos galima pačiupinėti, patys save apgaudinėja; žmonės turi suvokti: gyvenime svarbiau remtis ir pasitikėti ne pinigais, o Dievo Žodžiu.

Paulius – Dievo Žodžio skelbėjas

Šventasis Tėvas šiuos metus paskelbė Tautų Apaštalo šv. Pauliaus metais ir paragino skaityti Šventąjį Raštą. Tikrąją Kalėdų prasmę patirsime atsigręžę į Dievo Žodį, kuriame slypi visa tiesa, išganymo malonė ir mūsų amžinasis gyvenimas. Reikia Žodį pažinti, Jį skelbti, liudyti ir Juo gyventi.

Apaštalas Paulius mums yra puikiausias pavyzdys kaip veikia Dievo Žodis, ką reiškia dėl jo kentėti ir kokia malonė Dievo Žodį dovanoti. Asmeniškai susitikęs su Gyvuoju Įsikūnijusio Dievo Žodžiu – Jėzumi Kristumi, jis atsivėrė esminiam pokyčiui. Prisikėlusio Velykų Avinėlio prakalbintas, Paulius ryžtingai apsisprendė skelbti Dievo Žodį, nešti jį viso pasaulio žmonėms. Apaštalas kentėjo pajuokas, rimbo kirčius, bet negalėjo gyventi kitaip. Dievo Žodis visiškai pakeičia žmogų, pakviesdamas jį ištikimai eiti Kristaus keliu.

Dievo Žodis – krikščionio tapatumo laidas

Raginame per šį Adventą atsigręžti į Dievo Žodį. Tegul kiekvienus namus aplanko Apreikštoji knyga. Tegul ji tampa prasmingiausia kalėdine dovana mūsų draugams, bičiuliams, pažįstamiems, bendradarbiams. Su Naujuoju Testamentu aplankykime mokyklų bibliotekas, vaikų ir senelių namus, vienišus žmones, perženkime ligoninių slenksčius; gydančia Dievo Žodžio galia palytėkime kalėjimų kameras. Iš Šventojo Rašto amžių tėkmėje perimtos vertybės, nors kartais jų net nepastebime, yra ne tik mūsų kultūros, bet ir kasdienio gyvenimo neatsiejama dalis.

Evangelijos žinia tūkstantmetei Lietuvai

Prieš tūkstantmetį Dievo Žodis palietė ir mūsų kraštą. Tuo laiku, kai kronikose pirmą kartą užrašytas Lietuvos vardas, mūsų Tėvynė pradėjo ilgą ir vingiuotą kelią į krikščioniškąją Europą. Linksmų renginių šurmulyje nepamirškime, kad to kelio pradžia – pirmojo prie Lietuvos sienų prisiartinusio misionieriaus šv. Brunono auka. Evangelijos skleidėjas vyskupas Brunonas, leidęsis į kelionę pas Gerosios Naujienos dar nepažinusius mūsų protėvius, pratęsė šv. Pauliaus misiją. Siekdami įprasminti Lietuvos vardo sukaktį, ateinančius metus skelbiame Jubiliejiniais Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais. Minėkime juos švęsdami parapijų atlaidus, surenkime didesnes iškilmes katedrose ir svarbiausiose šventovėse.

Suteikime tikros prasmės tūkstantmetei sukakčiai rūpestingai priimdami ir uoliai skelbdami Dievo Žodį. Tegul Jis mus sustiprina ir įkvepia laikytis savo tikėjimo ir regimai jį liudyti. Tegul Dievo Žodis ir Lietuvoje išlietas kankinių kraujas įkvepia mus naujam evangelizacijos žygiui, kad Evangelijos šviesa pasiektų kiekvieną šeimą, kiekvieną tiesos bei gėrio ieškančią širdį.

Lietuvos vyskupai