Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. sausio 23 d. plenarinį posėdį

2009 m. sausio 23 d. Kaune vyko LVK plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, R. Norvila, J. Matulaitis, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Preikšas.

Posėdyje dalyvavęs Apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas pasveikino jo dalyvius. Užbaigdamas diplomatinę misiją Baltijos šalyse Apaštališkasis Nuncijus padėkojo vyskupams už gražų ir turiningą bendradarbiavimą, išreiškė dėkingumą kunigams, vienuoliams ir vienuolėms, seminarijų auklėtiniams ir visiems tikintiesiems. Arkiv. P. S. Zurbriggenas savo tarnystę tęs Austrijoje.

Lietuvos ganytojai aptarė Sodros ir Ligonių kasų įmokų už bažnytinių institucijų darbuotojus klausimą. Keičiantis įstatymams siekiama užtikrinti, kad visi Bažnyčioje dirbantys asmenys būtų tinkamai apdrausti. Nuspręsta peržiūrėti vidinius išteklius ir ieškoti galimybių kompensuoti išaugusias socialinio draudimo įmokas deramu atlygio padidinimu, kad darbuotojai nepajustų rimtesnių finansinių sunkumų. Apžvelgtos Lietuvos katalikiškų centrų 2008 m. veiklos ataskaitos. Plačiau diskutuota dėl bažnytinių centrų ir kitų Bažnyčios gyvenimo sričių finansavimo ateityje.

Vysk. J. Ivanauskas pristatė Kauno arkivyskupijos parengtą ir jau įgyvendinamą sielovadinį projektą Jubiliejiniams Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai metams paminėti. Posėdžio dalyviai pasidalijo mintimis apie įvairius vyskupijose numatomus Jubiliejinių metų renginius. Vyskupai plačiau supažindinti su vienu iš jų – gegužės 1–3 d. vyksiančiu Taizé jaunimo susitikimu „Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje“, kuriame tikimasi sulaukti 5–6 tūkstančių jaunuolių iš Lietuvos ir kitų Europos šalių.

Katalikiškojo auklėjimo kongregacijai patvirtinus naujus Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos statutus, Lietuvos vyskupai ketverių metų kadencijai patvirtino Kolegijos Priežiūros komisiją, kurią sudaro kard. A. J. Bačkis, šiuo metu Vatikane dirbantis buvęs nunciatūros Lietuvoje patarėjas mons. Petar Rajič ir mons. Gintaras Grušas.

Liturginės komisijos pirmininkas vysk. J. Boruta pristatė išverstą ir parengtą spaudai Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotą ir popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistą Romos apeigyną „Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos“. Vyskupams pritarus, vertimas bus siunčiamas Šv. Sostui aprobuoti.

2012 m. Dubline vyks tarptautinis Eucharistinis kongresas. Ganytojai tarėsi, kaip Lietuvoje organizuoti aktyvų pasirengimą šiam svarbiam įvykiui, bei paskyrė kun. Žydrūną Kulpį nacionaliniu koordinatoriumi, kuris ketverius ateinančius metus rūpinsis, kad ruoša Kongresui būtų atsakinga ir prasminga.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas kovo 17 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas