Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. kovo 17 d. plenarinį posėdį

2009 m. kovo 17 d. Vilniuje vyko LVK plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, R. Norvila, J. Matulaitis, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Preikšas.

Posėdyje dalyvavęs Apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas pasveikino jo dalyvius. Atsisveikindamas su Lietuvos ganytojais Apaštališkasis Nuncijus pasveikino ganytojus šv. Juozapo iškilmės proga, trumpai apžvelgė Lietuvoje praleistus tarnystės metus, pasidžiaugė mūsų visuomenei ir visuotinei Bažnyčiai svarbiais įvykiais, kuriuose jam teko dalyvauti, bei trumpai pristatė į Lietuvą atvyksiantį naująjį Apaštališkąjį Nuncijų arkivyskupą Luigi Bonazzi. Arkivysk. P. S. Zurbriggenas balandžio pradžioje išvyksta tęsti savo tarnystės į Austriją.

Lietuvos ganytojai aptarė Lietuvos Šeimos centro ir Lietuvos Caritas metines ataskaitas, dalijosi mintimis apie šių institucijų indėlį šiandieninėje Lietuvoje, patiriančioje sunkmečio problemas bei įvairius iššūkius. Svarstyta kaip bažnytinės bendruomenės galėtų geriau pasitarnauti telkiant ypatingų sunkumų varginamus žmones ir gelbstint jiems. Vyskupai susipažino su įvairių katalikiškų judėjimų ir organizacijų pateiktais pasiūlymais, kokiomis priemonėmis Bažnyčia galėtų prisidėti prie pagalbos žmonėms. Akcentuota, jog ypatingas dėmesys turi būti skiriamas solidarumo ir bendrystės bei vilties žiniai skleisti kiekvienos vyskupijos parapijose. Parapija šiuo sunkmečiu ypač svarbi palaikant viltį, vienijantis maldai, stiprinant solidarumą bei telkiant žmones konkrečiai savitarpio pagalbai vietinėse bendruomenėse.

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie bendradarbiavimą su įvairiomis valdžios institucijomis. Vyskupai dalijosi mintimis apie dvišalių sutarčių įgyvendinimą, rengiant įstatymus ir juos taikant praktikoje.

Ganytojai nusprendė paskelbti kreipimąsi ir jame išreikšti savo ir lietuvių tautos solidarumą, vienybę bei maldos bendrystę su šventuoju Tėvu, o drauge pasveikinti jį dangiškojo Globėjo šv. Juozapo iškilmių proga.

Posėdžio metu ganytojai diskutavo Lietuvos seminarijų bei Kauno VDU KTF perspektyvas, patvirtino kunigų, kurie vyks studijoms į užsienio universitetus, sąrašą.

Vyskupai dalijosi mintimis ir užsienio sielovados klausimais. Dar kartą aptarta, kad labai svarbu sudaryti aiškius susitarimus su vietos vyskupais dėl siunčiamų kunigų lietuvių sielovadai talkinti. Posėdžio metu nuspręsta, jog kunigas į užsienio sielovadą būtų skiriamas trejiems metams su galimybe pratęsti paskyrimą. Taip pat nutarta, kad kunigai, kurie siunčiami talkinti lietuvių sielovadai užsienyje, nebūtų inkardinuojami vietinėse vyskupijose.

Baigiant apaštalo Pauliaus Jubiliejinius metus ir švenčiant Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai Jubiliejų, ganytojai dar kartą atkreipė visų dėmesį į gilesnio Šv. Rašto pažinimo, jo skaitymo ir maldos gyvenimo kartu su Šv. Raštu svarbą. Posėdžio metu buvo pristatytas lankstinukas apie maldą kartu su Šventuoju Raštu (Lectio Divina), kuris bus skleidžiamas per parapijas ir maldos grupes.

Arkivyskupas S. Tamkevičius pristatė Piligrimų kelio vadovą, kurio leidimas yra Jono Pauliaus II Piligrimų kelio projekto dalis. Vadove pristatomos Šventojo Tėvo aplankytos vietos bei Lietuvos tikintiesiems svarbios šventovės, kurios yra įtrauktos į popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimystės kelią Lietuvoje. Gausiomis nuotraukomis, istoriniais aprašymais ir žemėlapiais traukianti knyga labai pasitarnaus tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių piligrimams lankantiems Bažnyčiai Lietuvoje svarbias vietas.

Ruošiantis švęsti Gerojo Ganytojo sekmadienį, kuomet meldžiamasi už pašaukimus kunigystei ir vienuoliniam gyvenimui, ganytojai parengė specialų laišką. Gerojo Ganytojo sekmadienis yra švenčiamas ketvirtąjį Velykų sekmadienį. Šiemet ši diena bus minima gegužės 3 d. kartu su Motinos Diena. Ji sutaps ir su Europos jaunimo Taize susitikimu Vilniuje.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas gegužės 19–21 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas