Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos ganytojų laiškas minint Maldos už pašaukimus sekmadienį (2009 05 03)

2009 05 03

Gerojo Ganytojo sekmadienis
Motinos diena

Dievas nori ateiti pas žmones per žmones

Mieli ir brangūs tikintieji,

Gerojo Ganytojo sekmadienis, kuris minimas ketvirtąjį Velykų sekmadienį, švenčiamas kartu su mums visiems brangia Motinos diena. Visi kartu prie Viešpaties altoriaus susirinkę, kaip viena šeima dėkojame Dievui už įstabias malones ir dovanas, kuriomis jis dosniai apipila atvirą, save dovanojančią ir tarnaujančią žmogaus širdį.

Būti Motina, būti Tėvu yra ypatingas pašaukimas ir privilegija. Šių dovanų akivaizdoje šiandieną dalijamės su jumis savo mintimis apie šeimose subręstančią ir tėvų maldomis palaikomą bei puoselėjamą ypatingą Vilties šiandieniniam pasauliui dovaną – kunigo ir Dievui pašvęsto asmens dovaną.

Gerasis Dievas keliauja kartu su žmogumi per pasaulį, laikus ir istoriją. Visas Šventasis Raštas – Dievo, einančio kartu su žmogumi, knyga. Atrandame daugybę pavyzdžių, kaip kantriai Dievas kalbina žmogų ir kviečia sekti paskui Jį asmeniškai suteikto pašaukimo keliu. Jėzus prakalbina Dvylika, kurie patikėję Mokytojo kvietimu atsiveria naujam ir iš esmės kitokiam gyvenimo ir pašaukimo keliui. Mokiniai mąsto, dvejoja, stebisi, klausosi, apsisprendžia ir pasiryžta. Jie tampa tikrosios Meilės liudytojais ir savo ištikimybę paliudija mirtimi.

Dievas pašaukia konkrečius žmones, žmogiškus, klystančius, abejojančius, net tuos, kurie persekioja „tikėjimo kelią“, ir visa paverčia nuostabiu Karalystės skelbimo įrankiu. Ypač ryškus tokio pašaukimo eiti paskui prisikėlusį Velykų Avinėlį – Kristų pavyzdys yra apaštalas Paulius, kurio gimimo dviejų tūkstančių metų jubiliejų švenčiame. Žvelgdami į jį matome, kaip ieškojimas pavirsta tikru atradimu, dvejonės – supratimu, prieštaravimas ir persekiojimas – ugningu liudijimu, o blaškymasis – pastovumu ir ištikimybe net iki mirties, iki kankinystės kardo kirčio. Pauliaus veide matome ir tikro kunigo, Dievui pašvęsto asmens paveikslą.

Dievas nori ateiti pas žmones per žmones. Todėl šiandien ir kreipiame savo mintis ir maldas dėkodami už kunigystės ir vienuoliškojo pašaukimo dovaną. Dėkojame Dievui, kad visuomet parūpina ir pašaukia kilnios širdies žmonių į savo Vynuogyno darbininkų gretas. Nešti Dievą žmonijai – esminė kunigo ir Dievui pašvęstojo misija. Šiandien visiems reikia tokios tarnystės žmonių. Šiandieninis pasaulis trokšta dvasios atgaivos, trokšta tų, kurie palydėtų prie Gyvojo vandens versmių, tų, kurių artumoje būtų patiriama dieviškoji Meilė ir Ja įtikima. Pašaukimas yra dovana, kurią norime Jums priminti ir paraginti įsiklausyti į Dievo kvietimą. Galbūt jumyse ši dovana gali tapti Dievo keliu į kitus. Juk pašauktasis tampa Dievo žmogumi, misijos žmogumi.

Šiandieninis pasaulis trokšta liudytojų. Kunigo ir Dievui pašvęsto asmens pašaukimas – autentiškai liudyti Kristaus gailestingąją meilę visuomenėje. Kunigo su šventimais gaunama misija yra ne koks nors išorinis pridėtinis įšventinimo elementas, bet vidinė ir svarbiausia jo paskirtis: „Įšventinama misijos vardan“ (Jonas Paulius II. Apaštališkasis paraginimas Pastores dabo vobis, 24). „Dievo meilė ir artimo meilė tarpusavyje susipynusios: mažiausiuosiuose sutinkame Jėzų, o Jėzuje – Dievą“, – rašo Šventasis Tėvas Benediktas XVI (Enciklika Deus caritas est, 15).

Visa tikinčiųjų bendruomenė, susibūrusi prie Viešpaties altoriaus, kartu su savo kunigais švenčia Eucharistinį pokylį, kuriame minime Viešpaties vakarienės slėpinius ir kaskart atgaiviname visuotinės kunigiškosios misijos pašaukimą mazgoti vieni kitiems kojas.

Nepaliaujamai melskime Viešpaties, kad pašauktų darbininkų į savo pjūtį (plg. Mt 9, 38). Raginame ir kviečiame visus jaunus žmones pasvarstyti apie unikalią pašaukimo dovaną ir melsti jos visų dovanų Šaltinio – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus.

Šiomis dienomis Vilniuje susirinkę tūkstančiai jaunų žmonių iš daugelio Europos kraštų, sukviesti savųjų ganytojų ir globojami Taizé bendruomenės brolių, leidosi į Pasitikėjimo piligrimystę. Kartu meldėsi Dievo artumoje, kartu skaitė Šventąjį Raštą, kartu šiandieniam pasauliui liudijo dvasinių vertybių svarbą ir ypatingą Dievo buvimo asmeniniame gyvenime reikalingumą. Tebus ši nepakartojama jaunų žmonių dvasinės pasitikėjimo piligrimystės patirtis ypatinga paskata naujai atrasti savo pašaukimus Bažnyčioje, nebijoti paaukoti savo gyvenimą kitiems atsidavimo sekti Kristų ir būti Jo bendradarbiais žmonių pašventinimo kelyje dėka.

Šį nuostabų gegužės mėnesį kreipkimės į Mariją, Apaštalų Karalienę ir Kunigų Motiną, kad ji saugotų kiekvieną bręstantį pašaukimą, būtų apsisprendimo įkvėpėja ir palaikytoja, visus mus kantriai su motiniška palaima lydinti į vieni kitų pašventinimo darbą dieviškojo Sūnaus vynuogyne.

Lietuvos vyskupai