Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos vyskupų kreipimąsis Europos Parlamento rinkimams artėjant (2009 05 28)

2009 m. gegužės 28 d.

Brangūs tikintieji, gerbiami Lietuvos piliečiai!

Kreipiamės į Jus Europos Parlamento rinkimų išvakarėse. Praėjo du dešimtmečiai, kai nugriauta geležinė uždanga, ir šalių bendradarbiavimas duoda gražių vaisių. Taigi turime progą kurti geresnę Europą. Remiame kontinento vienytojų pastangas, į kurias sudėtos daugelio žmonių viltys. Matome, kad net šiais ekonominės krizės mėnesiais Europos Sąjunga išlieka saugiais namais. Tautų solidarumas teikia jai vidinės galios įveikti pasaulį draskančias grėsmes.

Kiekvienas krikščionis turi ne tik teisę, bet ir pareigą aktyviai įsitraukti į Europos tautų bendradarbiavimą, kurį Bažnyčia visuomet skatino. Artimiausiomis dienomis visi prisidėsime prie Europos Sąjungos ateities balsuodami mūsų bendro Parlamento rinkimuose. Krikščionybė formavo „Europos sielą“, kurią būtina gaivinti ir puoselėti. Krikščionys turi rūpintis, kad Parlamentas veiktų visų labui ir paisytų gyvybinių kiekvieno žmogaus poreikių.

Asmens orumas ir triūsas dėl bendrojo gėrio yra bet kurios visuomenės pagrindas. Šie principai privalo būti Europos Sąjungos esmė. Turėdami galvoje didžiulius Europos Parlamento įgaliojimus, lauktume, kad kiekvienas jo narys aktyviai rūpintųsi:

  • pagarba žmogaus gyvybei nuo pradėjimo iki natūralios mirties – įtvirtinant tai ES dokumentuose, programose ir veikloje;
  • parama šeimai, grindžiamai vyro ir moters santuoka – kaip pirminei visuomenės ląstelei;
  • dirbančiųjų teisėmis – numatant tinkamas darbo sąlygas sveikatos, saugumo ir orumo atžvilgiu;
  • etiškai atsakinga ekonomika – siekiant darnios plėtros Europos ir pasaulio mastu;
  • santykių su neturtingomis šalimis teisingumu – teikiant finansinę paramą ir naujoves diegiančią partnerystę;
  • solidarumu su silpnaisiais ir vargstančiais – tinkamai nukreipiant socialinę pagalbą;
  • taikos išsaugojimu – koordinuojant deramą ES užsienio politiką.

Europos Parlamentas negali pakelti pensijų ir nubausti blogai dirbančių valdininkų. Tačiau nuo jo priklauso, ar Lietuvos žmonėms nebus kliudoma skelbti savo įsitikinimus, puoselėti tradicijas ir vertybes. Rinkime politikus, kurie pasiryžę ginti šeimą, tėvų religiją ir tautinę kultūrą. Sustiprinkime Parlamentą tais, kuriems katalikiška moralė ir Šventojo Tėvo autoritetas nėra tušti žodžiai. Lietuvos atstovams turėtų būti svarbu, ar Europa išliks krikščioniška. Nuoširdi malda tesustiprina mus ir mūsų išrinktuosius, idant Lietuvos balsas oriai ir prasmingai skambėtų savo šalies ir visos Europos labui.

Lietuvos vyskupai