Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. gegužės 26–28 d. plenarinį posėdį

2009 05 28

2009 m. gegužės 26–28 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Preikšas, J. Žemaitis.

Posėdyje dalyvavo naujasis Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi. Nuncijus pasveikino visus posėdžio dalyvius. Padėkojo už šiltą ir svetingą pasitikimą atvykus į Lietuvą, perdavė popiežiaus Benedikto XVI – ojo sveikinimus. Savo kalboje Nuncijus pasidalino asmeninėmis įžvalgomis ir pastoracine patirtimi, išreiškė savo atvirumą ir norą būti naudingu sprendžiant svarbius bažnytinio gyvenimo Lietuvoje klausimus. Visiems dalyviams palinkėjo sėkmingo darbo ypatingoje vyskupiškos vienybės ir brolystės dvasioje.

Lietuvos ganytojai aptarė parengtus pasiūlymus Kunigų metams, kuriuos popiežius Benediktas XVI – asis paskelbs Švč. Jėzaus Širdies Iškilmėje šių metų birželio 19 dieną ir kurie tęsis iki kitų metų birželio 19 dienos. Pagrindinė Kunigų metų tema yra “Kristaus ištikimybė, kunigo ištikimybė”. Kunigų Kongregacijos Prefektas Kardinolas Klaudio Humes savo laiške prieš pradedant Kunigų metus akcentuoja tris esminius momentus: 1. asmeninio kunigiškojo tapatumo atgaivinimas; 2. broliška bendrystė tarp kunigų; 3. kunigo sakramentinė bendrystė su savo vyskupu. Parengti pasiūlymai ir remiasi šiais pagrindiniais kriterijais. Vyskupai apsvarstė pateiktą pasiūlymų sąrašą ir dalijosi mintimis kaip vaisingiau išgyventi ir kuo geriau įprasminti šiuos metus. Nutarta, kad šiuos pasiūlymus ganytojai apsvarstys vyskupijose kartu su kunigais, gautus pasiūlymus atsiųs sekretoriatui. Apibendrinus gautą medžiagą bus rengiamos Kunigų metų minėjimui skirtos gairės.

Ganytojai, išreikšdami rūpestį dėl esamų vertybinių sunkumų, su kuriais susiduria daugelis krikščionių Europoje, nusprendė priminti tikintiesiems pareigą aktyviai dalyvauti rinkimuose ir įvertinti partijas pagal atitikimą krikščioniškoms vertybėms. Po įvykusių diskusijų vyskupai priėmė kreipimąsi artėjant rinkimams į Europos Parlamentą. Šis kreipimasis visuomenei pristatytas surengtos spaudos konferencijos metu.

Lietuvos vyskupai buvo informuoti apie kariuomenės ordinariate susidariusią padėtį. Kariuomenės Ordinaras ir kariuomenės vadovybė rengiasi priimti sprendimus, kurie pagelbės normalizuojant ordinariato kapelionų darbą.

Ganytojai išreiškė savo susirūpinimą dėl vykdomos šeimos politikos tęstinumo. Labai svarbu, kad išrinktoji Seimo dauguma tęstų savo rinkiminius įsipareigojimus šioje visai tautai svarbioje srityje.

Posėdžio metu buvo aptarti įvairūs vykstantys Jubiliejinių Evangelijos Žinios Tūkstantmetei Lietuvai renginiai. Vysk. J. Ivanauskas pristatė rengiamų Jubiliejinių Evangelinės Žinios Tūkstantmečio Lietuvai ekumeninių pamaldų prie Kryžių Kalno projektą. Šios pamaldos vyks šių metų liepos 26 d.

Lietuvos vyskupai apžvelgė universitetinės sielovados klausimus. Naujuoju universitetinės sielovados kapelionu trejų metų laikotarpiui paskirtas mons. A. Ramonas.

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos katechetikos centro direktorius mons. R. Gudlinkis pristatė parengtą 11 – 12 klasių tikybos mokymo programos projektą.

Vyskupai apsvarstė gautą policijos kapeliono kun. A. Belicko siūlymą Lietuvoje paskelbti Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną, kurios metu būtų labiau atkreiptinas dėmesys į vairuotojų ir keleivių elgesį kelyje, skatinama keliaujančiųjų malda, šventinami automobiliai. Ganytojai nusprendė, kad tokia diena Lietuvoje bus minima paskutinį rugsėjo sekmadienį.

Vyskupai dalijosi mintimis apie užsienio sielovados aktualijas.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas spalio 5–7 d. Birštone.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas