Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. spalio 5–7 d. plenarinį posėdį

2009 m. spalio 5–7 dienomis Birštone vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Preikšas, J. Žemaitis.

Posėdyje dalyvavo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi. Nuncijus pasveikino visus posėdžio dalyvius. Savo kalboje Nuncijus dalijosi įžvalgomis apie Popiežiaus Benedikto XVI-ojo mintis, kurias jis išsakė rugsėjo 12 d. Šv. Petro bazilikoje konsekruodamas penkis naujus vyskupus. Nuncijus pakartojo Popiežiaus žodžius, kuriais visi kunigai yra skatinami viduje atsinaujinti, idant Evangelija šiandieniniame pasaulyje būtų liudijama dar galingiau ir veiksmingiau; tarnauti ir tarnyste save dovanoti; gyventi ne sau, o kitiems vardan Dievo ir Dievo akivaizdoje – tai pats giliausias Jėzaus misijos branduolys, o kartu jo kunigystės tikroji esmė, nes vien tik Dievas yra tas turtas, kurį žmonės trokšta atrasti kunigo dėka. Nuncijus atkreipė posėdžio dalyvių dėmesį į tris teisingo tarnavimo savybes, kurios išryškina kunigiškos tarnystės paveikslą. Tai ištikimybė, protingumas ir gerumas. Baigdamas savo kalbą ir linkėdamas sėkmingo bei vaisingo darbo Apaštalinis Nuncijus pakvietė visus vyskupus sausio mėnesį susirinkti kartu ir atlikti trijų dienų rekolekcijas.

Plenarinio posėdžio metu ganytojai dalinosi mintimis apie tai, kaip minimi Kunigų metai. Kiekvienas ordinaras pristatė savo vyskupijos renginius. Šiais Kunigų metais ypatingas dėmesys skiriamas kunigiško tapatumo gilinimui, tarpusavio broliškos dvasios stiprinimui ir glaudesnio ryšio tarp kunigo ir vyskupo puoselėjimui. Ganytojai priėmė Nuncijaus kvietimą atlikti bendras rekolekcijas. Jos vyks Šiluvoje.

Posėdyje dalyvavę kunigai Ž. Vabuolas ir K. Kėvalas vyskupams pateikė Benedikto XVI-ojo enciklikos „Caritas in Veritate“ apžvalgą. Enciklikoje ypatingas dėmesys skiriamas etikos vietai versle ir ekonomikoje. Pabrėžiama, kad bendradarbiavimas visuomenėje, versle ir visa ekonomika turi remtis subsidiarumo principu.

Susitikimo metu aptarta ligoninių sielovada. Ganytojai džiaugiasi, kad Sveikatos apsaugos ministerija pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo yra įtvirtinama ligoninių kapelionų ir dvasinių asistentų pareigybės. Šis žingsnis atveria kelią brandesniam ir visapusiškam ligonių patarnavimui. Taip pat atveriamos galimybės sielovados darbui ir su medikais, ir su ligonių artimaisiais. Svarstyta, kaip toliau stiprinti ligoninių sielovadą, kaip geriau parengti dvasininkus ir pasauliečius šiai tarnystei.

Posėdžio dalyviai aptarė Lietuvos katechetikos centro veiklą. Baigėsi jo vadovo mons. R. Gudlinkio paskyrimo laikas. Naujuoju Lietuvos katechetikos centro vadovu trejų metų kadencijai paskirtas mons. K. Latoža.

Ganytojai dalijosi mintimis apie seminarijų ir propedeutinių kursų reikalus. Prieita bendros nuomonės, kad propedeutinių kursų svarba yra didelė rengiant kandidatus į kunigų seminarijas. Šie metai padeda geriau susipažinti su Bažnyčios mokymu, įveda į maldos gyvenimą ir ugdo broliškumo bei tarnystės dvasią. Taip pat nagrinėti pedagogikos katedrų ir VDU Katalikų teologijos fakulteto klausimai.

Posėdžio metu buvo patvirtintas Lietuvos katalikių moterų sąjungos naujasis statutas, kuriuo vadovaujantis toliau bus tęsiama šios Sąjungos veikla.

Posėdyje dalyvavęs LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimas supažindino vyskupus su užsienio sielovados aktualijomis, pristatė dvasininkų kandidatūras užsienio lietuvių sielovadai.

Kariuomenės ordinaras vysk. E. Bartulis posėdžio dalyviams pristatė rengiamą susitarimą tarp Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Krašto apsaugos ministerijos dėl informacijos kariuomenės kapelionų gautos sielovadinių susitikimų metu konfidencialumo. Vyskupai pritarė derinamam susitarimo projektui.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2009 m. gruodžio 3 d. Marijampolėje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas