Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 m. gruodžio 3 d. plenarinį posėdį

2009 12 04

2009 m. gruodžio 3 d. Marijampolėje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Žemaitis.

Posėdyje dalyvavęs Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi pasveikino visus dalyvius. Jis dalijosi mintimis apie besitęsiančius Kunigų metus atkreipdamas dėmesį į Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvoje, tikinčiųjų religinį tapatumą, sąmoningumą ir aktyvumą. Ne tik tikintieji, bet ir pati Bažnyčia yra paliesta sekuliarizacijos bei tam tikros dvasinės krizės. Vietinės Bažnyčios veiklos kokybė priklauso nuo joje tarnaujančių kunigų, kurių tarnystės kokybe ganytojus ypač rūpintis skatina šių metų dedikacija. Kunigų metų proga Nuncijus yra parašęs Lietuvos kunigams laišką, kuriame akcentuojamas kunigo tapatumas, asmeninis ryšys su Kristumi, ypatingas vienybės santykis su ganytoju ir tarpusavio broliškumo ugdymas konfratrų bendruomenėje. Nuncijus priminė – turime visi kartu budėti, kad Bažnyčios balsas būtų girdimas ir į jį įsiklausoma. Baigdamas savo kalbą ir linkėdamas sėkmingo bei vaisingo darbo Apaštalinis Nuncijus pakartojo savo kvietimą kartu su vyskupais sausio mėnesį atlikti trijų dienų rekolekcijas.

Kitais metais Lietuvoje bus švenčiamas Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetis. Ta proga Lietuvos ganytojai ateinančius metus skelbia Padėkos už laisvę metais, kurių tema „Esate pašaukti laisvei“. Visi tikintieji kviečiami apmąstyti iš Dievo gautos laisvės dovaną ir tai, kaip visiems kartu toliau kurti laisvos ir atsakingos tautos istoriją.

Ganytojai aptarė, kaip kuo plačiau supažindinti tikinčiuosius ir visą visuomenę su neseniai Popiežiaus Benedikto XVI-ojo paskelbta enciklika „Caritas in Veritate“. Enciklika šią savaitę išleista ir lietuvių kalba. Planuojama kitais metais surengti enciklikoje nagrinėjamai socialinio teisingumo temai skirtą konferenciją Seime. Atsižvelgdami į šiandieninio visuomenės gyvenimo ekonominius ir dvasinius aspektus ganytojai nusprendė parengti specialų laišką, kuris netrukus bus paskelbtas.

Posėdyje buvo apžvelgta Lietuvos katalikiškų centrų ir organizacijų veikla, ateities gairės bei jų išlaikymo perspektyvos.

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie bendradarbiavimą su įvairiomis valdžios institucijomis, darbo grupes, kuriose dalyvauja Vyskupų Konferencijos deleguoti asmenys.

Atsižvelgdami į šiuo metu Lietuvoje paskelbtą gripo epidemiją Lietuvos ganytojai nutarė, kad šv. Mišių metu ramybės palinkėjimo apeiga būtų atliekama tik pagarbiu galvos palenkimu šalia esantiems tikintiesiems. Kitaip tariant, bendruomenėse, kuriose yra tradicija ramybės palinkėjimo apeigą atlikti rankos padavimu, raginama laikinai šios praktikos atsisakyti.

Vysk. R. Norvila dalijosi mintimis apie Briuselyje vykusį COMECE posėdį, kurio metu buvo pristatyta įsigaliojusi Europos Sąjungos Lisabonos sutartis. Prelegentas supažindino posėdžio dalyvius su sutarties struktūra, pakomentavo atskirus straipsnius, kurie apžvelgia religijos ir Bažnyčios vaidmenį bei padėtį Europos Sąjungoje. Atkreiptinas dėmesys, kad Lisabonos sutarties preambulėje pripažįstamas religijos įnašas, kuriuo remiasi visa Europa, ir tai, kad Sąjunga gerbia valstybių narių Bažnyčių ir religinių asociacijų ar bendruomenių statusą, nustatytą nacionalinės teisės. Pripažindama tų Bažnyčių ir organizacijų savitumą bei konkretų įnašą, Sąjunga palaiko su jomis atvirą, skaidrų, nuolatinį dialogą. Posėdžio dalyviai buvo supažindinti, kaip keičiasi Europos Sąjungos institucijų – Parlamento, Vadovų tarybos, Komisijos – veikla įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

Posėdžio dalyviai aptarė kaip vyksta pasirengimas Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks 2010 m. birželio mėn. Panevėžyje. Parengtas internetinis puslapis, kuriame paskelbta programa – ji pagelbės parapijų jaunimo bendruomenėms tinkamai pasirengti jaunimo dienoms.

Posėdžio metu buvo patvirtinti naujas Lietuvos Šeimos centro statutas bei „Katalikiškos lytiškumo ugdymo gairės“, skirtos katalikiškoms mokykloms ir visiems tikybos mokytojams, idant jie tinkamai perteiktų Bažnyčios mokymą lytiškumo klausimais.

Ganytojams buvo pristatytas dokumentinis filmas, skirtas paminėti Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejų. Jame atsispindi Bažnyčios kelias Lietuvos istorijoje. Ganytojai tikisi, kad šis dokumentinis filmas bus rodomas ir per nacionalinę televiziją.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2010 m. vasario 4 d. Kaune.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas