Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos vyskupų kreipimasis į visus tikinčiuosius ir Lietuvos gyventojus dėl paramos nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems Haičio gyventojams (2010 01 19)

Brangūs broliai ir seserys,

Visus mus pasiekė žinios apie žemės drebėjimą Haityje, skurdžiausioje Pietų Amerikos valstybėje. Šis galingas žemės drebėjimas tapo nacionaline tautos tragedija, atnešusia gausybę skaudžių padarinių – sugriauta daugybė pastatų, žuvo tūkstančiai žmonių, tūkstančiai sužeistųjų, kurie liko be pastogės, tinkamo maisto, vandens, medikamentų, slaugos ir medicininės pagalbos. Visam nusiaubtam regionui iškyla ligų proveržio grėsmė, nes daugelis žuvusiųjų dar neatrasti. Kylanti įtampa tarp gyventojų, kurių dauguma, ypatingo skurdo paliesti, gali prasiveržti smurto proveržiu.

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje reiškia savo gilią užuojautą visiems nukentėjusiems nuo šios tragedijos ir išreiškia savo maldos solidarumą bei ragina visus tikinčiuosius ir geros valios žmones ištiesti savo dosnią pagalbos ranką šiam kraštui.

Taip pat Lietuvos Caritas renka aukas pagalbai nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Haityje:

    AB "Swedbank"
    Lietuvos Caritas
    į/k 192066334
    LT257300010115125026

Mokėjimo paskirties nuorodoje rašyti: „parama Haičiui“.

Visose Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukos žemės drebėjimo Haityje padariniams šalinti. Ypatingai savo maldose prisiminkime visus žuvusius, tarp kurių yra ir katalikų vyskupas, seminaristai, kunigai.

Nuoširdžiai kviečiame ir raginame visus atsiliepti į šią maldos ir materialinės pagalbos solidarumo akciją ir savo auka paremti žmogiškumo tragediją išgyvenančius brolius ir seseris Haityje. Palaikykime juose viltį atstatyti savo namus.

Dosnusis Dievas teatlygina kiekvienam atvėrusiam savo širdį ir išreiškusiam savo asmeninę pagalbą jos reikiamiems žmonėms.

Lietuvos vyskupai