Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Pranešimas spaudai: Mons. Arūnas Poniškaitis nominuotas vyskupu

Šiandien, vasario 5 d., Šventasis Tėvas Benediktas XVI Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir tituliniu Sinos (Sinna) vyskupu paskyrė Vilkaviškio vyskupo generalvikarą monsinjorą Arūną Poniškaitį.

Arūnas Poniškaitis gimė 1966 m. rugpjūčio 1 d. Vilkaviškio vyskupijoje. Baigęs Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją 1992 m. gegužės 31 d. buvo įšventintas kunigu. Popiežiškajame Šv. Grigaliaus universitete Romoje įgijo teologijos licenciato ir teologijos daktaro laipsnį. Nuo 2004 m. ėjo Vilkaviškio vyskupo generalvikaro pareigas.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas