Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. vasario 4 d. plenarinį posėdį

2010 m. vasario 4 d., Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Preikšas, J. Žemaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Ganytojai apžvelgė Lietuvos katalikiškų centrų 2009 m. veiklos ataskaitas. Plačiau diskutuota dėl bažnytinių centrų ir kitų Bažnyčios gyvenimo sričių finansavimo perspektyvų.

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie bendradarbiavimą su valdžios institucijomis, apžvelgti įvairūs teisiniai klausimai. Ganytojai išreiškė pritarimą Lietuvos valdžios sprendimui paremti Italijos valdžios pastangas apsaugoti valstybes nares nuo Europos Sąjungos institucijų kišimosi į reikalus, susijusius su vietos religiniu ir tautiniu paveldu bei tradicijomis, kaip atsitiko sprendžiant kryžių ir kitų religinių ženklų buvimo valdžios finansuojamose mokyklose bylą.

Lietuvos ganytojai susipažino su Popiežiškosios šv. Kazimiero Kolegijos Romoje veiklos ataskaita. Vieną iš Kolegijos Priežiūros tarybos narių mons. P. Rajič Šventajam Tėvui paskyrus Apaštališkuoju Nuncijumi, vyskupai į jo vietą išrinko vysk. R. Norvilą.

Liturginės komisijos pirmininkas vysk. J. Boruta pristatė parengtą Liturginių valandų I tomą. Ganytojai jį patvirtino ir siųs Šventajam Sostui aprobuoti.

Mons. G. Grušas supažindino ganytojus, kaip vyksta pasirengimas kovo pradžioje numatytai konferencijai Seime, kurios metu bus pristatyta naujoji Popiežiaus Benedikto XVI-ojo enciklika „Caritas in Veritate“. Į šią konferenciją kviečiami politikos, verslo, bažnytinių organizacijų atstovai iš visos Lietuvos.

Posėdžio metu ganytojai trejų metų kadencijai paskyrė naująjį Lietuvos katalikių moterų sąjungos dvasios tėvą kun. V. Rapalį.

Vysk. R. Norvila supažindino su rengiamu Našlių asociacijos statutu. Šios bendruomenės misija – padėti vietos vyskupui pastoracijoje. Ganytojai pritarė, kad toks judėjimas savo veiklą pradėtų Vilkaviškio vyskupijoje.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas gegužės 4 - 6 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas