Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. gegužės 4 - 6 d. plenarinį posėdį

2010 05 06

2010 m. gegužės 4 – 6 d., Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Tunaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Posėdyje dalyvavęs Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi pasveikino visus dalyvius. Savo kalboje Nuncijus pristatė naujai paskirtą Nunciatūros sekretorių mons. C. Cricini, kuris pradeda savo tarnystę Baltijos šalyse.

Nuncijus pasidžiaugė, kad šiandien sukanka vieneri metai nuo jo atvykimo į Baltijos šalis, kad per šiuos tarnystės metus pavyko užmegzti su visais broliškus santykius. Nuncijus dalijosi savo pamąstymais apie kunigų bendruomenės problemas ir iššūkius šiandien. Jis priminė, kad skausmingas apsivalymo metas gali tapti malonės laiku vietinei ir Visuotinei Bažnyčiai.

Posėdžio metu ganytojai išreiškė susirūpinimą dėl įvairių nuodėmingo gyvenimo būdo propagavimo formų, su kuriomis šiandien susiduria visuomenė ir joje gyvenantys tikintieji. Vienas iš tokių reiškinių – homoseksualizmo ideologija, kurios konkretus pasireiškimas yra Vilniuje numatytos eitynės „Už lygybę“. Ši ideologija yra nepriimtina tikintiesiems, nes prieštarauja šeimos kaip vyro ir moters santuokos sampratai. Taigi ji yra priešinga tiek Kūrėjo numatytai prigimtinei tvarkai, tiek ir LR Konstitucijai, kuri šeimą laiko valstybės pamatu.

Ganytojai primena Bažnyčios Mokymą, kuris aiškiai pabrėžia skirtumą tarp požiūrio į homoseksualius asmenis ir požiūrio į tokius santykius, kurie yra iš esmės netvarkingi, nes neatitinka esminio lytinių santykių tikslo: šeimoje išreikšti vyro ir moters tarpusavio meilę, atvirą naujai gyvybei. Priešingai, patį šių polinkių turintį žmogų būtina gerbti, nevalia jo žeminti, iš jo tyčiotis ar prieš jį smurtauti.

Vyskupai apgailestauja, kad Bažnyčios narių, taip pat ir dvasininkų, nuodėmės bei klaidos visuomenėje aptemdo Dievo žodžiu besiremiantį ir žmogaus prigimtį atitinkantį jos mokymą. Ganytojai kviečia visus tikinčiuosius maldai ir visokeriopai pagalbai, kad Dievo malonės vedini vieni kitiems padėtume apvalyti savo gyvenimą nuo nuodėmingų įpročių bei liudyti skaisčios draugystės, nesavanaudiškos meilės ir ištikimybės grožį, puoselėti dorą ir pagarbą kiekvienam žmogui. Lygus asmenų orumas nereiškia, kad lygiai vertingi ir jų moraliniai pasirinkimai.

Posėdyje dalyvavo Lietuvos vyrų ir moterų vienuolijų vyresniųjų Konferencijų atstovai: ses. Juozapa Strakšytė OSB ir kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Ganytojams buvo pristatyta Lietuvoje veikiančių vyrų ir moterų vienuolijų padėtis, misijų gairės ir bendradarbiavimo galimybės su parapijomis bei vietos vyskupais.

Liturginės komisijos pirmininkas vysk. J. Boruta pristatė rengiamą suaugusiųjų Įkrikščioninimo sakramento apeigyną. Ganytojai aptarė klausimus, kuriems reikalingi LVK sprendimai.

Posėdyje dalyvavo naujas Vyskupų Konferencijos narys, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vysk. A. Poniškaitis. Ganytojai jam pavedė atstovauti Lietuvos Vyskupų Konferencijai Ad hoc komisijoje ryšiams su Lenkijos Vyskupų Konferencija.

Ganytojai džiaugiasi ir dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie materialinės paramos nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Haičio gyventojams. Lietuvoje per vyskupijas ir Lietuvos Caritas iš viso buvo surinkta 318.963 Lt. Dalis šių aukų perduota per Tarptautinę Caritas organizaciją, kita dalis perduota tiesiai Haičio gyventojams per Nunciatūrą, nes Apaštalinis Nuncijus yra dirbęs tame krašte ir tarpininkavo, kad Lietuvos parama kuo greičiau pasiektų nukentėjusius Haičio gyventojus.

Apžvelgti bendrų dvišalių komisijų su valstybės valdžia vykdomi darbai, bei įvairūs rengiami įstatymai, kuriais reglamentuojami moralinių vertybių klausimai, ypač atkreiptas dėmesys į medikų sąžinės laisvės užtikrinimą įstatymuose, bei rengiamą pagalbinio apvaisinimo įstatymą.

Posėdžio dalyviai trejų metų kadencijai pratęsė vysk. R. Norvilos atstovavimą Europos Sąjungai priklausančių šalių Vyskupų Konferencijų Taryboje Briuselyje.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Plenarinis posėdis vyks birželio 28 d. Panevėžyje, pasibaigus Lietuvos jaunimo dienoms.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas