Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. birželio 28 d. plenarinį posėdį

2010 06 29

2010 m. birželio 28 d. Panevėžyje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, A. Poniškaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Lietuvos ganytojai posėdį pradėjo malda už a. a. Lietuvos Respublikos Prezidentą A.M. Brazauską.

Posėdyje dalyvavęs Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi pasveikino visus dalyvius. Savo kalboje Nuncijus apžvelgė Visuotinėje Bažnyčioje pasibaigusius Kunigų metus, kurių metu Popiežius Benediktas XVI skyrė ypatingą dėmesį pabrėžti kunigo tarnystės grožį bei unikalumą. Drauge šie metai padėjo atskleisti tarp kunigų pasitaikančias blogybes, kurios temdo visą dvasininkų bendriją. Nuncijus pakartojo Popiežiaus Benedikto XVI pamokslo padrąsinančią ir įkvepiančią visus dvasininkus mintį, pasakytą Kunigų metų užbaigimo šv. Mišiose, kad „kunigų nusižengimo skandalas turi būti įveiktas celibato skandalu“. Nuncijus pabrėžė Popiežiaus įvardytus šių metų tęstinumo įsipareigojimus kaip Kunigų metų vaisius – tai atsakingas seminaristų ir kunigų palydėjimas jų pasirengimo ir tarnystės kelyje.

Ganytojai pasidžiaugė Lietuvos jaunimo dienomis, vykusiomis Panevėžyje, dėkoja visiems, kurie prisidėjo rengiant šias dienas, ir tiems, kurie jose dalyvavo.

Vyskupai diskutavo apie ekstraordinarinius Komunijos dalytojus. Mišiolo nuostatai numato galimybę, kad esant svarbiam pastoraciniam būtinumui vyskupijos Ordinaras gali leisti parapijos klebonui deleguoti Komunijos dalijimą pasauliečiams. Sutarta, kad ekstraordinarinio Komunijos dalijimo klausimas paliekamas asmeniškai spręsti vietos vyskupui. Parapijų klebonai turi gauti raštišką vietos vyskupo sutikimą parinktiems ir tinkamai parengtiems asmenims leisti dalyti Šv. Komuniją esant pastoraciniam būtinumui.

Susitikimo metu apžvelgti bendrų dvišalių komisijų su valstybės valdžia vykdomi darbai bei įvairūs rengiami įstatymai.

Posėdžio dalyviai trejų metų kadencijai pratęsė kun. Aušvydo Belicko paskyrimą eiti Policijos kapeliono pareigas.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas spalio 26–28 d. Liškiavoje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas