Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. spalio 26–28 d. plenarinį posėdį

2010 10 29

2010 m. spalio 26-28 dienomis Liškiavoje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunaitis, J. Žemaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi, kuris pasveikinimo visus posėdžio dalyvius linkėdamas produktyvaus ir sėkmingo darbo.

Posėdžio metu ganytojai aptarė šiandieninę bažnyčiose sudaromų santuokų padėtį. Vyskupai dar kartą primena, kad norintiems bažnyčioje švęsti santuokos sakramentą privalu kreiptis į vieno iš sužadėtinių parapijos kleboną ne mažiau kaip prieš tris mėnesius iki numatomos santuokos datos. Norintys švęsti santuoką ne parapijos bažnyčioje privalo gauti vietos parapijos klebono leidimą tuoktis už parapijos ribų. Sužadėtiniai turi išklausyti pasirengimo kursus, kurie vyksta vyskupijų šeimos centruose, parapijose, dekanatų centruose. Ganytojai dar kartą primena, kad bažnytinės santuokos sudarymo vieta yra tik bažnyčia arba koplyčia. Santuokos sakramento apeigos neteikiamos kitose, ne maldos namų vietose. Taip pat atkreipiamas ypatingas dėmesys į pasitaikančius atvejus, kai antrą kartą besituokiantys ir civilinę santuoką registruojantys asmenys prašo kunigo palaiminti jų vestuvinius žiedus. Žiedai laiminami tik bažnytinę santuoką sudarantiems jaunavedžiams, kurie juos su meilės ir ištikimybės pažadu įteikia vienas kitam kaip regimą duodamos priesaikos ženklą. Šis ženklas byloja apie savęs dovanojimą kitam asmeniui, apie iki mirties besitęsiantį santuokinį šeimos neišardomumo įsipareigojimą. Todėl vyskupai primena, kad negali būti teikiamas nei toks patarnavimas, nei atliekami bet kokie kiti liturginiai veiksmai, kurie būtų aliuzija į santuokos šventimą. Žiedų palaiminimas antrą kartą sudarantiems civilinę santuoką yra draudžiamas ir negali būti laikomas pastoraciniu rūpesčiu išsiskyrusiųjų sielovada. Taip pat dalintasi mintimis apie Vyskupų Konferencijos ir Teisingumo ministerijos rengiamą naują tvarką, kaip apie bažnyčioje sudarytą santuoką bus pranešama civilinės metrikacijos įstaigai.

Telšių vyskupas J. Boruta visus susirinkusius supažindino su gairėmis, kuriomis remiantis bus rengiama 2013 metais švenčiamo Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų Jubiliejaus programa. Ypatingas dėmesys bus skiriamas įgyvendinti Popiežiaus Benedikto XVI-ojo numatytus naujosios evangelizacijos principus, taip pat rengiamasi pabrėžti parapijinę katechezę, ypač vaikų ir suaugusių rengimą Krikšto sakramentui, suaktyvinti Bažnyčios narių asmeninę atsakomybę už Jėzaus Kristaus – tikrojo Dievo ir tikro Žmogaus – skelbimą bei skatinti naujai atrasti Gerąją Naujieną savo gyvenime.

Susitikimo metu apžvelgti drauge su valstybės valdžia vykdomi darbai, rengiami įstatymai bei visuomeninių organizacijų reikalai.

Posėdžio metu buvo patvirtintos Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos kunigų studentų gyvenimo taisyklės.

Kardinolas A. J. Bačkis dalinosi įžvalgomis apie neseniai Kroatijoje, Zagrebe vykusią Europos Vyskupų Konferencijų pirmininkų tarybos plenarinę asamblėją, kuri aptarė Europos demografijos ir šeimos klausimus. 47 šalių Vyskupų konferencijų atliktas tyrimas patvirtina, kad gyventojų skaičius aiškiai mažėja. Šiai tendencijai tikrai turi įtakos įvairių šalių šeimos politika bei asmens ir visuomenės elgesiui nemažą poveikį daranti šių dienų kultūra. Todėl katalikai kviečiami stiprinti sąmoningą ir žiniomis grindžiamą tikėjimą, kad būtų įmanoma kritiškai vertinti vyraujančią kultūrą, kurioje abejojama tokiomis vertybėmis, kaip žmogaus gyvybė nuo jos prasidėjimo iki natūralios pabaigos, objektyvi žmogiškojo asmens sandara, laisvė kaip moralinė atsakomybė, ištikimybė, meilė, šeima. Bažnyčia nepaliauja teigusi pagrindinių gyvenimo vertybių: vieno vyro ir vienos moters santuokos, šeimos, religijos ir švietimo laisvės. Šiomis vertybėmis grindžiamos visos kitos socialinės ir politinės vertybės.

Posėdyje dalyvavęs LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimas supažindino vyskupus su šiandieninėmis užsienio sielovados aktualijomis. Didelį rūpestį kelia Europoje esančių lietuvių emigrantų sielovada. Užsienio lietuvių sielovadoje dirbantys kunigai nepajėgia patarnauti visiems tikintiesiems. Aktuali problema lieka Bažnyčios misija ne tik teikti sakramentus, bet ir rūpintis emigrantų sielovada, evangelizacija, katecheze. Svarstyta, kaip būtų galima suaktyvinti Bažnyčios misiją tarp užsienyje gyvenančių lietuvių. Aptarta galimybė suburti užsienio lietuvių sielovados koordinatorius, kurie nuolat vyktų iš Lietuvos darbuotis lietuvių pastoracijoje. Visi užsienyje esantys tikintieji yra kviečiami aktyviai įsitraukti į vietines parapijų bendruomenes, kas sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose, išlaikyti gyvą ir aktyvų ryšį su Katalikų Bažnyčia.

Susitikimo metu aptarta Lietuvos Katalikų Bažnyčios Informacijos centro veikla. Atsižvelgiant į esamas finansines galimybes bei reikalingumą atnaujinti religinės informacijos sklaidos būdus ir mąstą, nutarta analizuoti centro reorganizavimo galimybes bei apsvarstyti ateities veiklos perspektyvas.

Posėdžio metu buvo patvirtintas Bažnytinės Teisės Kodekso vertimas į lietuvių kalbą. Darbo grupei pavesta atsižvelgti į pateiktas pastabas ir pasiūlymus bei parengti Bažnytinės Teisės Kodekso leidimą lietuvių kalba.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Kardinolas A. J. Bačkis visus susirinkusius informavo, kad 2011 m. balandžio 30 – gegužės 1 dienomis Vilniuje vyks Nacionalinis Gailestingumo Kongresas, į kurį pakvietė aktyviai įsitraukti visų Lietuvos vyskupijų parapijas, rengti piligrimines keliones į Gailestingumo Šventovę Vilniuje, parapijose apmąstyti Dieviškojo gailestingumo dovaną.

Ganytojai aptarė Popiežiaus Benedikto XVI-ojo kvietimą rengti maldos Vigiliją už negimusią gyvybę šių metų lapkričio 27 dieną, šeštadienį, pirmojo Advento sekmadienio išvakarėse. Visi yra kviečiami bendram maldos budėjimui, kuriame Dievui dėkojame už visas gyvybes bei dangiškojo Tėvo Gailestingumui pavedame visus nužudytus negimusius vaikelius. Ta proga Lietuvoje lapkričio 23 d. 15 valandą, kuri švenčiama kaip Gailestingumo valanda, skambės Lietuvos bažnyčių varpai už negimusius kūdikius minint prieš 55 metus Lietuvoje sveikatos ministro įsakymu įteisintus abortus.

Posėdžio metu aptartas LVK 2011 metų veiklos, posėdžių, kelionių ir kalendoriaus sudarymas.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2010 m. gruodžio 16 d. Kaune.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas