Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. vasario 23 d. plenarinį posėdį

2011 02 24

2011 m. vasario 23 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Tunaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi, kuris pasveikino visus posėdžio dalyvius linkėdamas produktyvaus darbo.

Posėdžio metu ganytojai apsvarstė gautas nacionalinių centrų bei LVK sekretoriato metines ataskaitas ir patvirtino šių metų nacionalinių centrų bei sekretoriato veiklos biudžetus.

Liturginės komisijos pirmininkas vysk. J. Boruta pristatė nuveiktus darbus rengiant Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigyną. Vyskupai pavedė liturginei komisijai toliau rūpintis, idant šis svarbus apeigynas būtų deramai sutvarkytas ir pritaikytas sielovadai Lietuvoje, atsižvelgiant į kitų kraštų praktiką.

Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas arkivysk. S. Tamkevičius referavo posėdžio dalyviams apie leidinio „Bažnyčios Žinios“ redakcinės komisijos posėdį, kurio metu buvo svarstyta jo reorganizavimo, tobulinimo galimybės bei ateities perspektyvos. Bendru sutarimu vyskupai sudarė darbo grupę, kuriai pavesta parengti leidinio reorganizavimo planą bei siūlymus kaip efektyviau išnaudoti internetinę erdvę Katalikų Bažnyčios mokymo bei žinių sklaidai.

Vyskupai patvirtino siunčiamų studijuoti 2011–2012 mokslo metams į Romą kunigų kandidatų sąrašą.

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie darbus, kurie vyksta įvairiose dvišalėse darbo grupėse, suburtose įgyvendinti tarptautinės sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto bendradarbiavimo nuostatas bei kitus santykių su valdžios institucijomis ir teisinius klausimus.

Vyskupai trejų metų kadencijai paskyrė kun. Antaną Mačių naujuoju Lietuvos skautijos dvasios tėvu.

Posėdžio metu buvo aptartas šiemet vyksiantis visuotinis gyventojų surašymas. Vyskupai, atsiliepdami į LR Statistikos departamento prašymą bei suprasdami gyventojų surašymo svarbą parengs kreipimąsi į tikinčiuosius, kuriame ragins aktyviai dalyvauti surašyme, o parapijų klebonus įpareigos pagelbėti perteikiant surašymo sėkmei reikalingą informaciją.

Šiemet minimos Maironio gimimo 150-osios metinės. Vyskupai į LR Kultūros ministerijoje sudaromą darbo grupę, kuri rengs minėjimui skirtą programą, delegavo Vyskupų Konferencijos Generalinio sekretoriaus padėjėją kun. Ričardą Doveiką.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2011 m. balandžio 14 d.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas