Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokyklose (2011 03 17)

2011 03 17

Lietuvos Respublikos Seime svarstant naujos redakcijos Švietimo įstatymo projektą pasigirdo balsų ir raginimų į šį įstatymą įrašyti tikybos pamokų dėstymo privalomumą valstybinėse mokymo įstaigose. Tai sukėlė nemažą nuostabą ir visiškai nereikalingą pasipiktinimo bangą visuomenėje, neva Bažnyčia vėl kažko tikisi ar siekia.

Reiškiame neigiamą nuomonę ir nepritariame tokiems siūlomiems įstatymo papildymams. Nuskambėję siūlymai nėra ir nebuvo derinami su Katalikų Bažnyčios vadovybe. Suprantame, kad privalomos tikybos pamokos turėtų būti tik privačiose katalikiškose mokymo įstaigose, bet ne valstybinėse mokymo įstaigose.

Šiuo metu valstybinėse mokymo įstaigose esama dorinio ugdymo pamokų pasirinkimo ir jų įgyvendinimo praktika pilnai pasitarnauja visiems norintiems pasirinkti tikybos arba etikos pamokas bei nepažeidžia niekieno laisvės laisvai apsispręsti dėl savo dorinio ir / ar reliinio ugdymo.

Katalikų Bažnyčia gerbia žmogaus teisę laisvai pasirinkti, kokį dalyką mokytis mokykloje.

Bažnyčia primena, kad iki vaiko pilnametystės tikintiems tėvams tenka pareiga, atsakomybė bei jų krikščioniškas pašaukimas pasirūpinti, kad jų vaikas įgytų reikiamų tikėjimo žinių, augtų ir formuotųsi katalikiško ugdymo dvasioje.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Vyskupų Konferencijos Pirmininkas