Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. balandžio 14 d. plenarinį posėdį

2011 04 15

2011 m. balandžio 14 d. Birštone vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Žemaitis. Drauge posėdžiavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi, kuris visus pasveikino linkėdamas Viešpaties palaiminto darbo bei pasidalijo mintimis artėjančių popiežiaus Banedikto XVI-ojo išrinkimo šeštųjų metinių proga.

Vysk. A. Poniškaitis pristatė LVK Visuomeninės informavimo priemonių komisijos sudarytos ir vyskupų patvirtintos darbo grupės dėl leidinio „Bažnyčios žinios“ reorganizavimo išvadas. Darbo grupė siūlo „Bažnyčios žinias“ leisti vieną kartą per mėnesį. Leidinyje būtų spausdinami Bažnyčios Magisteriumo dokumentai, LVK nutarimai. Mažėtų žinių iš vyskupijų ir parapijų, ribojantis nacionalinės reikšmės informacija. Taip pat siūloma didesnį dėmesį skirti kunigų švietimui ir sielovadai - spausdinti įvairią šiuo požiūriu aktualią informaciją bei straipsnius. Posėdžio dalyviai pritarė pateiktiesiems siūlymams. Visuomenės informavimo priemonių komisija rengs strateginį planą, kaip suaktyvinti Bažnyčios dalyvavimą visuomenės informavimo priemonių srityje.

Lietuvos Katechetikos centro direktorius mons. K. Latoža susirinkusius supažindino su metodinių priemonių bei medžiagos tikybos mokytojams projektu. Metodinės priemonės pasitarnautų rengiantis pamokoms, sustiprintų tikybos mokytojų misiją mokyklose. Ganytojai pritarė pateiktam projektui.

Susitikimo metu apžvelgti drauge su valstybės valdžia vykdomi darbai, rengiami įstatymai, visuomeninių organizacijų reikalai, svarstyta, su kokiomis veiklos ir teisinėmis aplinkybėmis susiduria dviejų steigėjų mokyklos.

Vyskupai bendrai apžvelgė kuruojamų komisijų ir tarybų veiklą. Sutarta ieškoti galimybių kiekvienai tarybai ir komisijai paskirti po sekretorių, kuris rūpintųsi komisijos ir tarybos aktyvesne veikla.

Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila supažindino posėdžio dalyvius su Briuselyje vykusia COMECE plenarine sesija. Jos metu buvo diskutuojama apie poreikį bei raginimą steigti plačios narystės organizacijas ir judėjimus, kurie gintų bei skleistų sekmadienio šventimo tradiciją. Sesijoje kalbėta ir apie Šiaurės Afrikos regiono situaciją.

Ruošiantis pasaulinėms jaunimo dienoms, kurios vyks šių metų rugpjūčio mėn. Madride, Ispanijoje, vysk. G. Grušas pristatė tai progai parengtą jaunimui skirtą katekizmą YOUCAT, kuris verčiamas ir į lietuvių kalbą. Šis katekizmas - tai popiežiaus Benedikto XVI-ojo dovana, kurią, paskelbtą pagrindinėmis pasaulio kalbomis, gaus visi jaunimo dienų dalyviai.

Artėjant Dievo Tarno popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo palaimintuoju iškilmei, kuri vyks Romoje gegužės 1 dieną, vyskupai pritarė Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pateiktam siūlymui parengti ir išleisti DVD formatu turimą medžiagą apie popiežiaus Jono Pauliaus II viešnagę Lietuvoje, jo aplankytas vietas, pasakytas kalbas.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2011 m. birželio 9 d. Telšiuose.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas