Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. birželio 9 d. plenarinį posėdį

2011 06 10

2011 m. birželio 9 d. Telšiuose vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas. Posėdyje dalyvavo ir sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Susirinkimo pradžioje į posėdžio dalyvius kreipėsi Žemaičių kultūros draugijos atstovai, kurie vyskupams perdavė prašymą dėl 2013 m. Telšiuose vyksiančio Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus. Šventės rengėjai išreiškė savo lūkesčius, kad šiose iškilmėse dalyvautų visi Lietuvos vyskupai bei tai, kad į jas būtų pakviestas Popiežius Benediktas XVI.

Svarstydami pagrindinį posėdžio klausimą – Naująją Evangelizaciją – vyskupai įsitraukė į visame pasaulyje prasidėjusį šios temos aptarimą. Neseniai Romoje Popiežius Benediktas XVI įsteigė specialią dikasteriją pavesdamas jai rūpintis Naujosios Evangelizacijos sklaida pasaulyje. Kiekvieno krašto Vyskupų Konferencijai susipažinus su Šventojo Tėvo iškeltomis Naujosios Evangelizacijos gairėmis ir iššūkiais, apie tai bus diskutuojama šį rudenį vyksiančiame Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenariniame posėdyje Albanijoje. Šiuos svarstymus pratęs Romoje 2012 m. numatytas surengti Vyskupų Sinodas. Ganytojai pasidalijo savo asmeninėmis įžvalgomis apie Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos parengtą klausimyną, kuriame esminis dėmesys sutelktas į Naująją Evangelizaciją.

Posėdžio dalyviai aptarė popiežiškosios komisijos Ecclesia Dei parengtą Instrukciją dėl popiežiaus Benedikto XVI Motu proprio paskelbto apaštališkojo laiško Summorum Pontificium taikymo. Šiuo Motu proprio Šventasis Tėvas nustatė naujas normas dėl Romos liturgijos, galiojusios iki 1962 m., tolesnio taikymo. Diskusijų metu Ganytojai išreiškė savo nuoširdų pritarimą dokumente iškeltiems siekiniams, kurie Visuotinėje Bažnyčioje pasitarnaus, idant būtų išsaugotas Bažnyčios liturgijos lobyno turtingumas, puoselės susitaikinimą bendruomenėse suteikdami tikinčiųjų labui skirtos lotyniškosios liturgijos naudojimo galimybę. Susirinkusieji atkreipė ypatingą dėmesį į dokumente išreikštą nuostatą, kad tikintieji ar kunigai, prašantys švęsti šv. Mišias ekstraordinarine forma, jokiu būdu neturi priklausyti ar teikti paramą grupėms, kurios ginčija, sumenkina, pašiepia ordinarine forma švenčiamų šv. Mišių ir sakramentų galiojimą, teisėtumą arba atmeta Romos Popiežių kaip aukščiausią Bažnyčios Ganytoją bei savo elgesiu ir veikla skaldo Bažnyčios vienybę.

Susitikimo metu vyskupai aptarė Tikėjimo Mokymo Kongregacijos paskelbtą aplinkraštį, skirtą pagelbėti kiekvieno krašto Vyskupų Konferencijai, idant ji turėtų aiškias veikimo gaires, kaip reaguoti į dvasininkams metamus kaltinimus dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo. Šiam dokumentui įgyvendinti vyskupai sudarys darbo grupę, įtraukdami ir vyrų vienuolijų atstovus, kuriai bus pavesta parengti su Lietuvos įstatymais suderintas dvasininkų veikimo bei dvasinės ir psichologinės pagalbos nukentėjusiems suteikimo gaires. Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie LR Vyriausybėje įvykusį dvišalės darbo grupės, suburtos įgyvendinti tarptautinių sutarčių tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto nuostatas, posėdį bei kitus santykių su valdžios institucijomis ir teisinius klausimus. Atkreiptas dėmesys į Teisingumo ministerijoje rengiamą bažnytinių santuokų registracijos tvarkos pakeitimą bei Dirbtinio apvaisinimo įstatymo priėmimo eigą.

Susitikimo metu svarstytas LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimo perduotas prašymas dėl kapelionų skyrimo užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadoje. Bendru sutarimu nutarta, kad į Angliją darbuotis lietuvių sielovadoje siunčiamas kun. Donatas Klimašauskas, o į Latviją deleguojami kun. Mindaugas Šlaustas bei kun. Egidijus Zulcas.

Popiežius Benediktas XVI birželio 29 d. švęs kunigystės 60 metų Jubiliejų. Ganytojai ragina visus tikinčiuosius įsitraukti į dėkingumo maldą už vyriausiąjį Visuotinės Bažnyčios Ganytoją bei aktyviai dalyvauti į šiai progai paminėti rengiamas Švč. Sakramento adoracijas vyskupijų parapijose.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2011 m. spalio 23-26 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas