Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susitikimo 2011 m. birželio 16–21 d. Vilniuje baigiamasis pareiškimas

„Štai aš visa darau nauja!“ (Apr 21, 5)

Naujoji evangelizacija nėra maginis gėrimas... Tai pirmiausia nuostata. Ir tikėjimo į Kristų, kuris „visa daro nauja“, aktas. Ir atnaujinimo, glūdinčio Jėzaus Kristaus gerojoje naujienoje, darbas. Ji jau vyksta ir turi būti skelbiama pasauliui. Naujoji evangelizacija nereikalauja iš krikščionio nieko daugiau, kaip tik maldoje ir meilės darbuose, šeimoje ir darbe kasdien įkūnyti tikėjimą, viltį ir meilę žmogumi tapusiam Dievui.

Būtent tai dviejuose vienas po kito vykusiuose susirinkimuose išreiškė Europos vyskupų konferencijų generaliniai sekretoriai ir atstovai spaudai, 2011 m. birželio 16–21 d. susirinkę Lietuvos sostinėje Vilniuje.

Šiuo laiku, ypač paženklintu sekuliarizacijos, šiandienei Bažnyčiai tenka misija visiems priminti, kad atsakymą į klausimus, kuriuos kiekvienas nešioja širdyje, gauti galima tik susitinkant su Kūrėju. Tai reiškia, kad Bažnyčios misijos centre yra žmogaus asmuo ir jo santykis su Jėzumi Kristumi, nes tik toksai santykis gali perkeisti gyvenimą ir pripildyti jį džiaugsmo, gebančio paliudyti Dievo artumą. Tokie susitikimo su Dievu perkeisti žmonės, tiesą sakant, yra pagrindiniai naujosios evangelizacijos veikėjai, bažnytinės bendruomenės atnaujinimo pagrindas ir varomoji jėga Bažnyčios, tiesiančios ranką nuo jos atitolusiems ir siūlančios jiems galimybę vėl sutikti Jėzų bei patirti jo gailestingumą.

Atstovai spaudai taip pat aikštėn iškėlė kai kurias geras praktikas, liudijančias, kad naujoji evangelizacija jau veikia ekonomikos pasaulyje (Jorge Libano Monteiro pranešimas), naujosiose medijose (Italijos, Rumunijos ir Prancūzijos atstovų pranešimai) ir savanorystės pasaulyje. Popiežiškosios tarybos Cor unum sekretorius mons. Giovanni Pietro Dal Toso savo pranešime parodė, kaip pasaulyje plačiai paplitusi savanorystė gali suteikti Bažnyčiai žmogišką veidą. Be to, buvo pristatytas Europos savanorystės metų proga popiežiaus Benedikto XVI pageidautas susitikimas su vyskupais ir katalikų savanorių vadovais, 2011 m. lapkričio 10–11 d. vyksiantis Vatikane.

Du susitikimus, kuriuose iš viso dalyvavo 60 dalyvių, atstovaujančių 30 žemyno vyskupų konferencijoms, Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir jos generalinio sekretoriaus, kariuomenės ordinaro vysk. Gintaro Grušo kvietimu surengė Europos vyskupų konferencijų taryba (Consiglio delle Conferenze Episcopali d‘Europa – CCEE).

Lietuvos sostinėje dalyviai šiek tiek buvo supažindinti su Lietuvos istorija, sužinojo apie tvirtai įsišaknijusį jos tautos tikėjimą net sunkiausiais Antrojo pasaulinio karo ir komunistinio režimo metais. Susitikimo Vilniuje tikslas taip pat buvo suteikti generaliniams sekretoriams bei atstovams spaudai progą užmegzti draugystės ryšius, pasidalyti džiaugsmais ir sunkumais, aptarti kai kuriuos Bažnyčiai aktualius klausimus.

Sekretoriai, be to, gvildeno religijos laisvės temą. Religijos laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė, besiremianti žmogaus asmens kilnumu. Bažnyčia ir Europa privalo visomis išgalėmis stengtis laiduoti, kad ši teisė būtų gerbiama ir Europoje, ir visame pasaulyje. Kita esminė Europos problema yra demografinė krizė ir konkrečiai Europos gyventojų senėjimas, lydimas rimtų padarinių gerovės ir socialinės apsaugos sistemoms ir reikalaujantis neatidėliotino visos visuomenės dėmesio. Savo ruožtu atstovai spaudai dėmesio skyrė popiežiaus apsilankymui Škotijoje, Anglijoje bei Velse ir katalikų naujienų agentūrai SirEuropa, tarnaujančiai Bažnyčiai ir informacijos sklaidai Europoje.

Abiejuose susitikimuose taip pat aptarta ankstesnė ir būsima CCEE veikla. COMECE (Europos bendrijos vyskupų konferencijų komisija) supažindino su pagrindiniais klausimais, aptarinėjamais Europos institucijose, ir iniciatyva apsaugoti sekmadienį kaip poilsio metą. Dalyviams pranešta apie artimiausius tris Katalikų Bažnyčiai svarbius Europoje vyksiančius pasaulinius susitikimus: Pasaulines jaunimo dienas Madride (2011 m. rugpjūčio 16–21 d.), Pasaulinį šeimų susitikimą Milane (2012 m. gegužės 29–birželio 3 d.) ir Tarptautinį Eucharistijos kongresą Dubline (2012 m. birželio 10–17 d.), kuriuose bus pabrėžti pagrindiniai Bažnyčios misijos aspektai.

Šeštadienio, birželio 18-osios, popietę generaliniai sekretoriai ir atstovai spaudai susitiko drauge aptarti komunikavimo Bažnyčioje krizės laikotarpiu ir naujų technologinių priemonių taikymo Evangelijai skelbti. Bažnyčios komunikavimas yra jos misijos dalis. Būti ištikimam Evangelijai ir tiesai yra būdas komunikuoti ir krizės laikotarpiu, ir paprastais momentais. Galima naudotis visomis priemonėmis, tačiau nė viena negali pakeisti asmeninio susitikimo su kitais ir su Dievu. Aptariant naujas visuomenės komunikavimo priemones, CCEE pristatė būsimą Europos vyskupų konferencijų institucinės informacijos portalą, pradėsiantį veikti 2012 metais.

Susitikimo metu dalyvius pasveikino Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Sekmadienį, birželio 19-ąją, dalyviai aplankė buvusią KGB Lietuvoje būstinę, dabar muziejų, o pirmadienio, birželio 20-osios, popietę Lietuvos visuomeninės televizijos studijas.

Thierry Bonaventura

CCEE atstovas žiniasklaidai