Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. spalio 23–26 d. plenarinį posėdį

2011 10 27

2011 m. spalio 23 - 26 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Tunaitis.

Susitikimo pradžioje visi ganytojai pasidalino asmeninėmis įžvalgomis ir pamąstymais apie vykdomą Katalikų Bažnyčios Lietuvoje misiją bei veiklą per visus 20 Nepriklausomybės metų. Aptarę ir įvertinę tai, kad Vyskupų Konferencija sprendė daugelį aktualių bažnytinio gyvenimo klausimų, bandė atsiliepti į to meto bei šiandienos iššūkius, atkreipė dėmesį, kad įvairiose veiklose liko neišnaudotų galimybių. Išsakytus apmąstymus ruošiamasi panaudoti rengiant ateities veiklos strategiją.

Posėdžio metu vyko LVK vadovybės ir komisijų bei tarybų rinkimai. Prieš rinkimus LVK Pirmininkas ir Generalinis Sekretorius bei Komisijų ir Tarybų Pirmininkai apžvelgė trejų metų veiklą, apibendrino nuveiktus darbus.

Trejų metų kadencijai Vyskupų Konferencijos Pirmininku perrinktas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius; Vicepirmininku perrinktas Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis; LVK Nuolatinės Tarybos nariu išrinktas Kariuomenės Ordinaras vyskupas Gintaras Grušas. Generalinio sekretoriaus pareigoms trejų metų kadencijai perrinktas vyskupas Gintaras Grušas.

Posėdžio metu trejų metų kadencijai buvo renkami LVK Komisijų ir Tarybų Pirmininkai bei Komisijų nariai. LVK Švietimo komisijos Pirmininku išrinktas vysk. G. Grušas. Nariai: kardinolas A. J. Bačkis, vysk. J. Boruta, vysk. J. Ivanauskas. LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos Pirmininku perrinktas arkivysk. S. Tamkevičius. Nariai: vysk. G. Grušas, vysk. J. Kauneckas. LVK Liturgijos komisijos Pirmininku išrinktas vysk. R. Norvila. Nariai: vysk. J. Boruta, vysk. J. Ivanauskas, vysk. A. Poniškaitis. LVK Ekumeninių reikalų tarybos Pirmininku perrinktas vysk. J. Boruta. LVK Šeimos reikalų tarybos Pirmininku perrinktas kardinolas A. J. Bačkis. LVK Jaunimo reikalų tarybos Pirmininku išrinktas vysk. A. Poniškaitis. LVK Pasauliečių apaštalavimo tarybos Pirmininku perrinktas vysk. J. Ivanauskas. LVK Socialinių reikalų tarybos Pirmininku perrinktas arkivysk. S. Tamkevičius. LVK Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija tarybos Pirmininku perrinktas vysk. R. Norvila. Trejų metų kadencijai „Iustitia et Pax“ komiteto Pirmininku išrinktas vysk. J. Kauneckas.

2012 m. sukanka 25 metai nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju. Lietuvos Vyskupų Konferencija ateinančius metus paskelbė Pal. J. Matulaičio metais. Rengiantis minėti šią sukaktį buvo sudaryta darbo grupė, kuriai buvo pavesta parengti minėjimo metų programą. Posėdžio metu vysk. A. Poniškaitis pristatė ir visus supažindino su parengta Pal. J. Matulaičio metų Lietuvoje programa. Sutarta, kad kiekviena vyskupija pritaikys parengtą programą švenčiant Palaimintojo metus Lietuvoje. Taip pat sutarta šiai progai parengti tikintiesiems skirtą ganytojišką laišką. Pirmieji didesni renginiai numatyti gruodžio 8 d. Vilniuje, minint Pal. J. Matulaičio Ingresą į Vilniaus Arkikatedrą; sausio 27 d. iškilmingas Pal. J. Matulaičio mirties dienos minėjimas Marijampolėje bei sausio 29 d. Kaune planuojama surengti konferenciją. Visose vyskupijose Palaimintojo metų renginiai vyks didžiųjų švenčių ir atlaidų metu.

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie svarstytus klausimus vykusiame dvišalės mišrios komisijos, suburtos įgyvendinti tarptautinės sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto bendradarbiavimo nuostatas, posėdyje bei kitus santykių su valdžios institucijomis ir teisinius klausimus. Susitikimo metu apžvelgti drauge su valstybės valdžia vykdomi darbai, rengiami įstatymai bei visuomeninių organizacijų reikalai.

Minint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną ganytojai paskelbė viešą pareiškimą, kuriame ypatingas dėmesys skirtas šeimos ir santuokos institucijai, kuri pastaruoju metu visuomenėje dažnai tampa ginčo ir susipriešinimo dalyku.

Posėdyje dalyvavęs LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimas supažindino vyskupus su šiandieninėmis užsienio sielovados aktualijomis bei ganytojams pristatė parengtas tikinčiųjų parengimo įkrikščioninimo, susitaikinimo bei santuokos sakramentams nuorodas, skirtas užsienyje gyvenantiems lietuviams katalikams. Bendru sutarimu ganytojai pritarė šioms nuorodoms ir jas patvirtino. Vienoje Plenarinio posėdžio sesijoje dalyvavo ir visus susirinkusius pasveikino Rygos arkivyskupas Zbignev Stankevičs. Savo kalboje svečias pasidalino mintimis kaip vykdoma lietuvių katalikų sielovada Latvijoje, kvietė aktyvesniam pastoraciniam bendradarbiavimui. Atsiliepdami į Tikėjimo Mokymo Kongregacijos paskelbtą aplinkraštį, skirtą pagelbėti kiekvieno krašto Vyskupų Konferencijai, idant ji turėtų aiškias veikimo gaires, kaip reaguoti į dvasininkams metamus kaltinimus dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo, ganytojai sudarė darbo grupę, kuriai pavesta parengti su Lietuvos įstatymais suderintas dvasininkų veikimo bei dvasinės ir psichologinės pagalbos nukentėjusiems suteikimo gaires.

Posėdyje dalyvavo Katalikų evangelizacijos centro atstovai, kurie kartu su vysk. R. Norvila neseniai dalyvavo Romoje vykusiame Naujosios Evangelizacijos Popiežinės Tarybos surengtame suvažiavime. Jie pristatė savo veiklą, supažindino su rengiamais ir vykdomais įvairiais evangelizacijos projektais.

Spalio 22 d. Romoje ir Lenkijoje vyko liturginis Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II minėjimas. Atsižvelgami į ypatingai didelį Palaimintojo Popiežiaus indėlį mūsų kraštui vyskupai nutarė krieptis į Dievo kulto ir Sakramentų tvarkos Kongregaciją prašydami suteikti leidimą į Lietuvoje naudojamą liturginį kalendorių įtraukti ir leisti švęsti Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II liturginį minėjimą Jo įžengimo į popiežiaus tarnystę dieną – spalio 22 d.

Atsižvelgdami į gautą Lietuvos Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kreipimąsi, vyskupai ragina tikinčiuosius, artėjant Visų Šventųjų Iškilmei ir mirusiųjų pagerbimo dienai Vėlinėms, kuomet lankysime artimųjų kapus ir maldoje apmąstysime tikėjimo tiesą, kad žemiškoji mirtis veda į amžinąjį Gyvenimą, nepamiršti, kad mirštantis žmogus, asmeniniu ar artimųjų sprendimu dovanodamas save organų donorystei, gali išgelbėti daugelio žmonių gyvybę.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas gruodžio 12 d. Kaune.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas