Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2012 m. vasario 14 d. plenarinį posėdį

2012-02-15

2012 m. vasario 14 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, vyskupas nominatas G. Vodopjanovas OFM.

Posėdyje dalyvavo ir sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi. Susitikimo pradžioje LVK Pirmininkas arkivysk. S. Tamkevičius visos Konferencijos vardu pasidžiaugė popiežiaus Benedikto XVI-ojo priimtais sprendimais ir pasveikino naująjį Kaišiadorių vyskupą J. E. vysk. J. Ivanauską bei Telšių vyskupijos augziliarą vysk. nominatą G. Vodopjanovą OFM.

75-ojo jubiliejaus proga pasveikintas Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas A. J. Bačkis.

Ganytojai apžvelgė Lietuvos katalikiškų centrų veiklą. Sudėtingos pasaulio finansinės situacijos akivaizdoje buvo plačiai diskutuota dėl bažnytinių centrų ir kitų Bažnyčios gyvenimo sričių ateities išlaikymo ir reorganizavimo perspektyvų.

Ganytojai aptarė ir artėjančius popiežiaus Benedikto XVI-ojo paskelbtus Tikėjimo metus, kurie Visuotinėje Bažnyčioje bus pradėti švęsti Romoje vyksiančio Vyskupų Sinodo metu iškilmingomis Šv. Mišiomis, šių metų spalio 11-ąją, Vatikano II Susirinkimo pradžios penkiasdešimtųjų metinių dieną, ir tęsis iki 2013 metų Kristaus Karaliaus iškilmės. Nutarta iš visų vyskupijų atstovų suburti darbo gupę, kuri parengs programas, kaip bus švenčiami Tikėjimo metai Lietuvoje.

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie bendradarbiavimą su valdžios institucijomis, apžvelgti bendrų dvišalių komisijų su valstybės valdžia vykdomi darbai bei įvairūs rengiami įstatymai, ypač atkreiptas dėmesys į rengiamą pranešimų apie Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į civilinės metrikacijos apskaitą tvarkos pasikeitimą.

Diskutuota apie Kryžių kalno svarbą ir jo statusą. Ganytojai džiaugiasi, kad Kryžių kalnas jau nuo senų laikų tapęs išskirtinės sakralinės reikšmės vieta. Erdvės ir kalno sakralumą paliudija tūkstančiai statomų kryžių, iš viso pasaulio atvykstantys ne tik turistai, bet svarbiausia – atvykstantys melstis piligrimai. Diskusijų metų akcentuota, kad būtina stiprinti Bažnyčios ir Valstybės bendradarbiavimą siekiant užtikrinti tinkamą Kryžių kalno kaip sakralinio objekto apsaugą ir priežiūrą.

Vysk. G. Grušas pasidalino mintimis apie Romoje vykusį tarptautinį simpoziumą, kuriame jis atstovavo Lietuvos Vyskupų Konferenciją. Susirinkę įvairių kraštų vyskupų konferencijų atstovai drauge svarstė nepilnamečių apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo temą bei dalijosi sukaupta patirtimi, kaip šią opią problemą sprendžia kitų kraštų Vietinės Bažnyčios. Tikėjimo Mokymo Kongregacija yra paskelbusi aplinkraštį, skirtą pagelbėti kiekvieno krašto Vyskupų Konferencijai, idant ji turėtų aiškias veikimo gaires, kaip reaguoti į dvasininkams metamus kaltinimus dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo. Šiam dokumentui įgyvendinti vyskupai Lietuvoje yra sudarę darbo grupę, kuriai pavesta parengti su Lietuvos įstatymais suderintas dvasininkų veikimo bei dvasinės ir psichologinės pagalbos nukentėjusiems suteikimo gaires.

Susitikimo metu trejų metų kadencijai patvirtinti LVK Švietimo, Informavimo priemonių komisijų bei „Iustitia et Pax“ komiteto sekretoriai.

Liturginės komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila pristatė parengtą Egzorcizmo apeigyną. Ganytojai jį patvirtino ir siųs Šventajam Sostui aprobuoti.

Posėdžio metu ganytojai vienerių metų kadencijai pratęsė kun. R. Grigo paskyrimą eiti Lietuvos Caritas direktoriaus pareigas.

Vysk. G. Grušas informavo susirinkusius, kad Lietuvos kariuomenės vadovybė yra atvira priimti ir sudaryti sąlygas seminarijų studentams dalyvauti specialioje jiems pritaikytoje apmokymų programoje. Parengta programa būtų keturių savaičių trukmės. Vyko diskusijos, kurių metu nutarta pritarti rengiamam bendradarbiavimo projektui. Šioje programoje dalyvautų Lietuvos kunigų seminarijų propedeutinių ir filosofinių kursų seminaristai.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas gegužės 22–24 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas