Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Teisingumo ministerijoje pasirašytą susitarimą dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą tvarkos pakeitimo (2012 03 23)

2012 03 23

Pranešimas spaudai

Šių metų kovo 23 dieną Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje buvo pasirašytas naujas susitarimas dėl Katalikų Bažnyčioje nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą pakeitimo.

Teisingumo ministerijos pateikti nuogąstavimai apie pasitaikančius piktnaudžiavimo atvejus dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų nepranešimo civilinės metrikacijos įstaigoms nustatyta ir iki šiol galiojusia tvarka vyskupų buvo rūpestingai ir išsamiai aptarti Lietuvos Vyskupų Konferencijos Plenarinių posėdžių metu, kuriuose buvo pritarta susitarimo pakeitimui ir naujo susitarimo bei naujos tvarkos nustatymo būtinumui.

Naujasis susitarimas numato, kad Katalikų Bažnyčios įgaliotas asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo Katalikų Bažnyčioje jos nustatyta tvarka privalės teisės aktų nustatyta tvarka pateikti civilinės metrikacijos įstaigai teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą. Pranešimas galės būti pateikiamas asmeniškai, faksu ar elektroniniu būdu. Jei pranešimas pateikiamas faksu ar elektroniniu būdu, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo santuokos sudarymo dienos civilinės metrikacijos įstaigai turės būti perduodamas pranešimo originalas. Savo ruožtu civilinės metrikacijos įstaiga kas pusę metų registruotu laišku, faksu ar elektroniniu paštu informuos vyskupijų kurijas apie jų teritorijoje sudarytas ir į valstybinę apskaitą įtrauktas Katalikų Bažnyčioje sudarytas santuokas.

Šis susitarimas ne tik atleis jaunavedžius nuo iki šiol galiojusios prievolės patiems informuoti civilinės metrikacijos įstaigas apie Katalikų Bažnyčioje sudarytas santuokas, bet ir pasitarnaus apsisaugoti nuo pasitaikančių įvairių piktnaudžiavimo atvejų, kurių padariniai sukeldavo nemažai negatyvų teisinių pasekmių.

Naujasis susitarimas įsigalios nuo šių metų birželio 1 dienos. Iki tos dienos bus parengti ir išplatinti parapijų kunigams nauji pranešimų formuliarai bei visų vyskupijų kunigai bus supažindinami su naujai įsigaliojusia tvarka, vyks pasirengimas šio susitarimo įgyvendinimui.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas