Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie LVK 2012 m. gegužės 22–24 d. plenarinį posėdį

2012-05-25

2012 m. gegužės 22–24 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Žemaitis, L. Vodopjanovas OFM.

Posėdyje dalyvavo ir sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi. Vyskupai pasidalijo mintimis ir bendru susirūpinimu dėl pastarojo laiko įvykių Lietuvoje bei įtemptos padėties visuomenėje ir sutarė, kad šiuo klausimu LVK Pirmininkas paskelbs kreipimąsi.

Susirinkimo metu ganytojai išrinko vysk. A. Poniškaitį LVK delegatu į šį rudenį Romoje vyksiantį Vyskupų Sinodą, skirtą Naujajai Evangelizacijai ir kurio metu iškilmingai prasidės Šventojo Tėvo Benedikto XVI-ojo paskelbti Tikėjimo metai. Taip pat svarstyta, kaip Tikėjimo metai bus švenčiami nacionaliniu ir vyskupijų lygmeniu. Nutarta vysk. J. Ivanausko priežiūroje parengti detalesnę galimų renginių ir įvykių programą, kurioje jau numatyta naujai išleisti KB Katekizmą.

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie svarstytinus klausimus netrukus vyksiančiame dvišalės mišrios komisijos, suburtos įgyvendinti tarptautinės sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto bendradarbiavimo nuostatas, posėdyje bei kitus santykių su valdžios institucijomis ir teisinius klausimus. Susitikimo metu apžvelgti drauge su valstybės valdžia vykdomi darbai, rengiami įstatymai bei visuomeninių organizacijų reikalai. Ypatingas dėmesys skirtas aptarti birželio 1 d. įsigaliojančiai naujai tvarkai apie bažnyčioje sudarytų santuokų registraciją civilinės metrikacijos įstaigose bei Kryžių kalno šiandienė padėtis, ateities perspektyvos.

Ganytojai apžvelgė ir patvirtino Lietuvos katalikiškų centrų 2011 m. veiklos ataskaitas. Plačiau diskutuota dėl bažnytinių centrų ir kitų Bažnyčios gyvenimo sričių reorganizavimo bei finansavimo perspektyvų. Posėdyje trejų metų laikotarpiui buvo pratęstos šių LVK nacionalinių delegatų pareigybės: universitetinės sielovados – mons. A. Ramonas; Euroskautų kapeliono – kun. E. Darulis; „Apostolatus Maris“ direktoriaus – kun. V. Poškus.

Pasibaigus LVK Generalinio sekretoriaus padėjėjo kun. R. Doveikos kadencijai, posėdžio dalyviai trejų metų laikotarpiui LVK generalinio sekretoriaus padėjėju paskyrė kun. D. Trijonį.

Atsiliepiant į Tikėjimo ir Mokslo Kongregacijos nuorodas, skirtas visoms vyskupų konferencijoms parengti aiškias gaires nepilnamečių seksualinio išnaudojimo prevencijai ir tyrimams, gavus kaltinimus prieš dvasininkus ir bažnyčios darbuotojus, vyskupas Gintaras Grušas pristatė sudarytos darbo grupės parengtą projektą. Ganytojams pritarus, projekto tekstas siunčiamas į Vatikaną patvirtinimui gauti.

Susirinkimo metu ganytojai patvirtino nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos parengtą katalikiškosios mokyklos Lietuvoje koncepciją.

Svarstytas LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimo prašymas skirti Australijos lietuvių sielovadai kunigą iš Lietuvos. Trejų metų kadencijai paskirtas Telšių vyskupijos kun. J. Deveikis.

Liturginės komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila supažindino su vykdomais komisijos darbais, ateities planais bei pristatė parengtą Liturginių valandų II tomą bei Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigyną. Ganytojai juos patvirtino ir siųs Šventajam Sostui aprobuoti. Susirinkusieji buvo informuoti apie pasirengimą artėjančiam pasaulio šeimų susitikimui su Šventuoju Tėvu, kuris vyks birželio mėn. Milane, Italijoje. Į šį susitikimą vyks šeimos ir iš Lietuvos vyskupijų. Milane rengiamas lietuvių šeimų bendras susitikimas, kurio metu bus aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovaus Jo Eminencija Kardinolas A.J. Bačkis.

Dubline, Airijoje, š.m. liepos mėn. vyks penkiasdešimtasis tarptautinis Eucharistinis Kongresas, kuriame dalyvaus atstovai iš Lietuvos.

Taip pat pateikta informacija apie pasaulinės organizacijos, ginančios žmogaus gyvybę, padalinio Europoje rengiamą Čenstachavos Dievo Motinos Ikonos piligrimystės per Aziją ir Europą planą, kurio dalis, š.m. rugpjūčio 5–12 dienomis numatyta įgyvendinti Lietuvoje. Ikona keliaus per visas Lietuvos vyskupijas. Šia piligrimine kelione norima kviesti visus tikinčiuosius melsti Švenčiausiosios Dievo Motinos užtarimo kovoje už gyvybės kultūrą.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2012 m. spalio 3–4 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas