Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie LVK 2012 m. spalio 3–4 d. plenarinį posėdį

2012 10 05

2012 m. spalio 3–4 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta SJ, G. Grušas, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas OFM, J. Žemaitis, vyskupas nominatas K. Kėvalas.

Posėdyje susirinkusiems buvo perskaitytas Apaštališkojo Nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi sveikinimo žodis, juo vyskupams buvo pristatytas ir neseniai į Lietuvą atvykęs naujasis jo patarėjas mons. Giovanni Gaspari.

Posėdyje aptarta, kaip geriausiai pasirengti Benedikto XVI paskelbtiems Tikėjimo metams. Nuspręsta juos iškilmingai pradėti vyskupijų katedrose spalio 11 dieną. Numatyta sukurti internetinį puslapį, kuris suteiktų papildomos pagalbos visiems ieškantiems Dievo ar norintiems pagilinti savo tikėjimą. Išreikštas pageidavimas, jog katalikiškos organizacijos labiau prisidėtų prie bendrų Tikėjimo metų renginių. Vyskupai ragina į kvietimą minėti Tikėjimo metus atsiliepti katalikišką žiniasklaidą, jaunimo bendruomenes, akademinės sielovados grupes, kunigų seminarijas, parapijas ir kiekvieną tikintįjį. Planuojama publikuoti naujų leidinių, o kitos konkrečios Tikėjimo metų iniciatyvos bei projektai bus paskelbti artimiausiu laiku.

Prel. E. Putrimas apžvelgė užsienio lietuvių sielovados situaciją ir su vyskupais aptarė jos uždavinius. Buvo svarstyti atskiri prašymai skirti kunigus lietuvių sielovadai Seinuose (Lenkija), Pelesoje (Baltarusija) ir Missisaugoje (Kanada). Taip pat buvo aptartas vysk. Baltakio užsienio sielovados archyvų saugojimo klausimas.

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie valdžios institucijose svarstomus ir derinamus Bažnyčiai aktualius klausimus, rengiamus įstatymus. Vyskupai pasidžiaugė, jog Seimas ratifikavo Lietuvos sutartį su Šventuoju Sostu dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo. Išreikštas susirūpinimas, jog pastaruoju metu tiek reklamoje, tiek kai kuriuose renginiuose nepagarbiai ir netinkamai pasitelkiami religiniai simboliai, o tai žeidžia tikinčiųjų jausmus bei gali kurstyti religinę nesantaiką.

Liturginės komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila supažindino su komisijos darbais ir ateities planais bei Dievo Kulto ir Sakramentų tvarkos kongregacijos siūlymu į liturginį kalendorių įtraukti naują – Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo – šventę, kuri būtų minima pirmąjį ketvirtadienį po Sekminių. Toks minėjimas būtų paskata kunigams bei tikintiesiems skirti didesnį dėmesį kunigystės vertei. Nutarta prašyti Šv. Sosto leidimo įtraukti šią šventę į Lietuvos liturginį kalendorių.

Švietimo komisijos pirmininkas vysk. G. Grušas pristatė klausimus, susijusius su katalikišku švietimu. Patvirtintas naujas Lietuvos Katechetikos Centro statutas. Pasibaigus mons. K. Latožos kadencijai, naujuoju Lietuvos Katechetikos Centro direktoriumi trejų metų laikotarpiui paskirtas mons. R. Gudlinkis.

Vyskupai aptarė, kaip pasiruošti įgyvendinti ankstesniame plenariniame posėdyje patvirtintas gaires nepilnamečių seksualinio išnaudojimo prevencijai ir tyrimams, atliekamiems gavus kaltinimus prieš dvasininkus ir bažnyčios darbuotojus. Apžvelgti tų gairių diegimo etapai ir procedūros. Numatyta publikuoti prevencijos dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais gaires, kurių tikslas užtikrinti nepilnamečių saugumą, o taip pat apsaugoti suaugusius, kad jų tarnystė nebūtų diskredituojama dėl neteisėtų įtarimų ar kaltinimų.

Posėdyje minėti klausimai, iškilę dėl skirtingos bažnytinių teismų praktikos vyskupijose. Vyskupai sutarė, kad norint bažnytinių teismų veiklą geriau koordinuoti ir paversti efektyvesne, šie dalykai turi būti apsvarstyti ekspertų. Todėl lapkričio mėnesį visų vyskupijų tribunolų oficiolai ir teisėjai bus sukviesti bendram pasitarimui, o jo išvadas numatyta aptarti kitame plenariniame posėdyje.

Neseniai grįžęs iš Europos Vyskupų Konferencijų pirmininkų suvažiavimo Sankt Galene (Šveicarija) Jo Eminencija Kardinolas A. J. Bačkis supažindino susirinkusiuosius su svarbesnėmis žemyno aktualijomis. Esama tendencijos, jog Europoje vis labiau stiprėja krikščionių diskriminacija dėl moralinių nuostatų. Yra kilusi parašų rinkimo iniciatyva „Vienas iš mūsų“, kuria siekiama pagarbos žmogaus gyvybei ir to, kad Europos Sąjungos fondų lėšomis nebūtų finansuojami medicininiai eksperimentai su embrioninėmis kamieninėmis ląstelėmis. Neseniai įsigaliojęs Europos piliečių iniciatyvos reglamentas suteikia naują dalyvaujamosios demokratijos priemonę – surinkus vieną milijoną Europos Sąjungos piliečių parašų iš ne mažiau kaip septynių valstybių narių, galima teikti svarstymui teisės aktą Europos Sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais. Minėtoji iniciatyva yra pirmoji, kuria siekiama per vienerių metų laikotarpį surinkti tokį kiekį parašų Europos Sąjungos valstybėse (tarp jų – Lietuvoje) ir įpareigoti Europos Komisiją parengti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius žmogaus embriono apsaugą.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2012 m. gruodžio 6 d. Kaune.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas