Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2012 m. gruodžio 6 d. plenarinį posėdį

2012 m. gruodžio 6 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, K. Kėvalas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas, J. Žemaitis.

Posėdyje dalyvavo ir susirinkusiuosius pasveikino Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Vysk. A. Poniškaitis susirinkusiems pristatė Romoje vykusį Vyskupų Sinodą, kurio metu dalyviai ypač akcentavo drąsą pasitikti laikmečio iššūkius su pasitikėjimu žvelgiant į Kristų ir drąsinti tikinčiuosius išlaikyti gyvą, asmeninį tikėjimą, atkreipiant dėmesį į liudijimo reikšmę privačiame ir visuomeniniame gyvenime.

Posėdžio metu ganytojai pasidalino siūlymais, kaip dar labiau suaktyvinti Tikėjimo metų šventimą Lietuvoje. Prisiminta mintis išstatyti šoniniuose altoriuose Katekizmą kaip Bažnyčios Mokymo ženklą. Atsiliepiant į Popiežiaus raginimą studijuoti Vatikano II Susirinkimo dokumentus, nutarta juos pristatyti įvairiose vyskupijose per kunigų ugdymo susirinkimus. Taip pat nuspręsta visos Lietuvos mastu organizuoti nuolatinę adoraciją – po dieną vis kitoje parapijoje. Kaip sako dogminė konstitucija Lumen gentium, Eucharistija yra „viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė“ (11). Tad adoracija taptų konkrečia mūsų tikėjimo vienybės liudijimo išraiška, o drauge galimybe parapijiečiams dar glaudžiau išgyventi eucharistinio Jėzaus artumą savo kasdienybėje.

Vysk. G. Grušas pristatė ganytojams LVK sekretoriate vykusį bažnytinių Tribunolų susitikimą. Jame buvo pasidalinta patirtimi bei išsakyti įvairūs pasiūlymai ir pageidavimai, kurie padėtų optimizuoti bažnytinių teismų darbą.

Liturginės komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila supažindino su jos darbais ir ateities planais. Vysk. G. Grušas paminėjo, jog gautas Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos lietuviško vertimo patvirtinimas Liturginių Valandų II tomui, kurio leidimą tikimasi turėti Gavėnios laikotarpiui. Posėdžio metu aptarta naujo liturginių skaitinių knygų leidimo galimybė. Jose būtų naudojami prel. A. Rubšio išversti ir sutvarkyti tekstai. Nuspręsta rengti naujas liturgines knygas spaudai, numatyta atskira knyga publikuoti Evangelijų knygą, skirtą iškilmingoms pamaldoms, o taip pat atskirą bendruomeninių maldų knygą.

Ganytojai atkreipė dėmesį į kunigų aprangos, atliekant laidotuvių ar kitas liturgines apeigas, etiketą. Primintas 1996 m. kovo 26 d. LVK nutarimas, kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai pabrėžiama, jog „atlikdamas liturgines funkcijas, kunigas dėvi sutaną arba albą bei toms apeigoms skirtus liturginius drabužius“. Taigi, laidotuvių apeigų metu, kunigas ar diakonas privalo dėvėti sutaną ir kamžą su stula arba albą ir stulą. Kunigiškos aprangos svarba pabrėžiama Dvasininkijos kongregacijos išleistame „Kunigų tarnybos ir gyvenimo vadove“ – jame rašoma, kad „sekuliarizuotoje ir į materializmą krypstančioje visuomenėje, kuriose išoriniai šventų ir antgamtinių dalykų ženklai dažnai išnyksta, šiandien ypač reikia, kad kunigą – Dievo žmogų ir Jo paslapčių teikėją – bendruomenė atpažintų iš drabužių, kurie nedviprasmiškai rodytų jo pašventinimą ir viešą tarnybą atliekančiojo tapatumą. Kunigas turi būti atpažįstamas pirmiausia iš jo laikysenos, bet ir iš apsirengimo, kad kiekvienas tikintysis ir net kiekvienas žmogus pastebėtų, kas jis ir kad jis priklauso Dievui ir Bažnyčiai” (66).

Prel. E. Putrimas apžvelgė užsienio lietuvių sielovados aktualijas ir vyskupų lygmeniu spręstinus klausimus. Pasidžiaugta, kad Vilniaus arkivyskupija, suderinusi su Elko (Lenkija) vyskupu ordinaru, pasiuntė į Seinų parapiją lietuvių sielovadai kun. Petrą Gucevičių. Prel. E. Putrimas, kuris yra Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Direktorių Tarybos pirmininkas, pristatė finansuotų projektų apžvalgą ir atkreipė dėmesį, jog dėl vis gausėjančių prašymų, ateityje nebus galima tiek daug jų patenkinti.

Sugrįžęs iš Europos Sąjungos šalių Vyskupų Konferencijų atstovų suvažiavimo Briuselyje (Belgija), vysk. R. Norvila supažindino posėdžio dalyvius su svarbesnėmis ES valstybių vietinių Bažnyčių aktualijomis. Apžvelgti darbai, kuriuos nuveikė COMECE bei paraginta atkreipti dėmesį į europinę politiką, nes ji reikšmingai veikia didžiąją dalį nacionalinių teisės aktų. Visi tikintieji neturi būti pasyvūs, kai ES lygmeniu diskutuojami moraliniu, socialiniu ir vertybiniu požiūriu svarbūs klausimai.

Buvo nutarta, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. pasibaigus dabartinės Lietuvos Jaunimo pastoracijos centro vadovės įgaliojimams, juos perims naujoji LJPC vadovė Roberta Daubaraitė – Randė. 2013 m. sausio mėn. pasibaigs Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos priežiūros Tarybos įgaliojimai. Ligšioliniams nariams jie pratęsti kitai kadencijai, papildomai įtraukiant kun. Visvaldą Kulboką. Taip pat pratęsti „Mažosios studijos“ priežiūros Tarybos įgaliojimai paliekant tuos pačius narius, tik vietoj kun. Ričardo Doveikos, į ją skiriamas kun. Darius Trijonis.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2013 m. gegužės 7–9 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas