Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. vasario 14 d. plenarinį posėdį

2013 m. vasario 14 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai: E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje buvo apsvarstytos LVK priklausančių centrų: LVK sekretoriato, Lietuvos Šeimos centro, Lietuvos Katechetikos centro, Lietuvos Caritas, Lietuvos Jaunimo pastoracijos centro, Bažnyčios Žinių redakcijos, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Informacijos centro, Iustitia et pax komiteto finansinės ataskaitos už praėjusius metus ir patvirtinti šių metų projektiniai biudžetai.

Buvo prisimintos 2010 m. birželio 28 d. LVK plenarinio posėdžio metu priimtos nuostatos dėl ekstraordinarinių Komunijos teikėjų. Esant svarbiai pastoracinei būtinybei, vyskupijos Ordinaras gali leisti parapijos klebonui deleguoti šv. Komunijos nešimą ligoniams ar dalijimą apeigų metu pasauliečiams. Parapijų klebonai turi gauti raštišką vietos vyskupo kanoninį siuntimą parinktiems ir tinkamai parengtiems asmenims konkrečiai nustatytą laikotarpį nešti ligoniams ar apeigose dalyti šv. Komuniją.

Ganytojai aptarė susidariusią situaciją dėl ruošiamų tikybos vadovėlių pirmajai ir penktajai klasei. Diskutuojant buvo ieškoma optimalių vadovėlių rengimo strategijų. Artimiausiu metu numatomas LKC atstovų ir vadovėlių rengimo ekspertų komisijos susitikimas.

Pasidalyta informacija apie Dvišalės mišrios komisijos, tarptautinės sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto bendradarbiavimo nuostatoms įgyvendinti, posėdyje svarstytus klausimus. Pristatyti drauge su valstybės valdžia artimiausioje ateityje spręstini dalykai: dėl sakralinių objektų apsaugos techninių priemonių, dėl religinių simbolių apsaugos viešoje erdvėje ir dėl Kryžių kalno priežiūros, lankymo bei kryžių statymo tvarkos.

Susitikimo metu buvo atkreiptinas dėmesys į kilnojamų kultūros vertybių apsaugos administravimą, apskaitą bei su tuo susijusių dokumentų tvarkymą. Parapijų klebonai, norėdami įtraukti kilnojamąsias kultūros vertybes į kultūros paveldo registrą ar perduodami saugoti jas kitiems subjektams, turi gauti raštišką vietos Ordinaro leidimą.

Pasibaigus Lietuvos Carito generalinio direktoriaus kun. Roberto Grigo kadencijai, ganytojai išreiškė dėkingumą už jo ilgametę tarnystę Bažnyčios karitatyvinėje veikloje. Naująja Lietuvos Carito generaline direktore paskirta Janina Kukauskienė, iki šiol dirbusi minėtos organizacijos generalinio direktoriaus pavaduotoja bei Lietuvos Caritas - veikiančios Europos savanorių tarnybos programos koordinatore.

Pasibaigus kadencijai, naujai suformuota ir deleguota Lietuvos Biblijos Draugijos Valdybos Romos Katalikų Bažnyčios atstovų grupė, kurioje šiuo metu yra šie nariai: vysk. dr. Jonas Ivanauskas, kun. Ramūnas Mizgiris OFM, kun. Vaclovas Aliulis MIC, kun. dr. Kęstutis Dailydė, dr. Ingrida Gudauskienė ir kun. A. Akelaitis.

Arkivysk. S. Tamkevičiaus prašymu, posėdyje priimtas jo atsistatydinimas iš LVK Socialinių reikalų tarybos Pirmininko pareigų, naujuoju Pirmininku buvo išrinktas vysk. K. Kėvalas.

Gautas iš Lenkijos Vyskupų Konferencijos kvietimas Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovui dalyvauti kaimyninės šalies ganytojų plenariniame posėdyje, kuris vyks šių metų kovo mėn. 5-6 d. Varšuvoje; deleguotas vysk. Jonas Ivanauskas.

Šiais metais sukanka dvidešimt metų nuo pal. Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje. Vyskupai aptarė vyskupijose numatomus renginius bei kitus projektus, skirtus šiai sukakčiai paminėti.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2013 m. gegužės 7–9 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas