Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naująjį Popiežių

2013-03-01

Brangūs broliai ir seserys,

Dėkodami Popiežiui Emeritui Benediktui XVI už aštuonerius jo pontifikato metus, savo maldose pavedame Viešpačiui tolesnę jo gyvenimo piligrimystę. Jis visada liks mūsų širdyse kaip ištikimas ir rūpestingas Bažnyčios Vadovas, spindintis savo intelektu ir aiškiomis teologinėmis įžvalgomis, o kartu kaip paprastas bei nusižeminęs Ganytojas.

Kartu kviečiame visus tikinčiuosius savo nuoširdžiomis maldomis palydėti susirinkusius į konklavą kardinolus. Šventoji Dvasia juos teapšviečia ir telydi savo gausiomis malonėmis, kad prie Kristaus Bažnyčios Laivo vairo, viską pavedant išmintingai Dievo valiai, stotų tas išrinktasis, kuris nuolat besikeičiančiame pasaulyje mus saugiai ir tvirtai vestų Kristaus link.

Viešpatie, išsirinkęs apaštalą Petrą kaip uolą, ant kurios pastatei savo Bažnyčią, suteik išminties ir ramybės dvasios kardinolams, kad jie galėtų paskelbti visiems tikintiesiems tą, kurį Tu jau nuo amžių esi pasirinkęs būti savo Bažnyčios Vairininku šiuo nauju istoriniu etapu.

Viešpatie Dieve, laimink mus visus.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas