Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. gegužės 7–9 d. plenarinį posėdį

2013 m. gegužės 7–9 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupai Sigitas Tamkevičius ir Gintaras Grušas, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Jonas Ivanauskas, Jonas Kauneckas, Kęstutis Kėvalas, Juozas Matulaitis, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Linas Vodopjanovas, Juozas Žemaitis.

Posėdžio metu vyko LVK vadovybės ir komisijų bei tarybų vadovų rinkimai. Remiantis LVK statuto nuostatomis, kard. A. J. Bačkis, iki šiol buvęs LVK Vicepirmininku, tapęs Vilniaus arkivyskupu emeritu, nebegali eiti šių pareigų, todėl į jo vietą išrinktas Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Vyskupui G. Grušui tapus naujuoju Vilniaus arkivyskupu metropolitu, posėdyje priimtas jo atsistatydinimas iš LVK Generalinio Sekretoriaus pareigų. Šios pareigos trejų metų kadencijai patikėtos kun. Kęstučiui Smilgevičiui.

Dvišalės nuolatinės komisijos ir Dvišalės mišrios komisijos, sukurtų tarptautinės sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto nuostatoms įgyvendinti, Pirmininku, o taip pat LVK Šeimos reikalų tarybos Pirmininku perrinktas kardinolas A. J. Bačkis.

Susirinkusieji buvo informuoti apie Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretą, kuriuo Lietuvoje nuo kitų metų pirmąjį ketvirtadienį po Sekminių yra įvedama nauja liturginė Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė, skatinanti atkreipti didesnį dėmesį į kunigystės svarbą. Liturginės komisijos pirmininkas informavo apie Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos patvirtintą Egzorcizmo ir parengtą Įkrikščioninimo apeigynus. Vyskupai nutarė pastarąjį siųsti kongregacijai aprobuoti.

Ganytojai informuoti, kad Dvasininkijos kongregacija patvirtino Lietuvos Vyskupų Konferencijos prašymą paskirti penkerių metų kadencijai Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje naujuoju rektoriumi kun. Audrių Arštikaitį. Buvęs rektorius mons. Petras Šiurys tampa Villa Lituania namų Romoje administratoriumi.

Susitikimo metu buvo aptartas ekstraordinarinių Komunijos teikėjų klausimas. Esant rimtai pastoracinei būtinybei, parapijų klebonams gavus raštišką kanoninį vietos ordinaro leidimą nustatytam laikotarpiui, tinkamai parengti asmenys gali būti deleguojami nešti šv. Komuniją ligoniams ar dalyti apeigų metu. Nešantys ligoniams Švenčiausiąjį Sakramentą privalo dėvėti tvarkingus ir deramus rūbus. Skatinant eucharistinį pamaldumą, nesant kunigo, raštišku vietos ordinaro leidimu paskirtiems asmenims galima išstatyti Švenčiausiąjį Sakramentą garbinimui vienuolynuose ar uždarose bendruomenėse.

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie drauge su valdžios institucijomis svarstytinus klausimus. Atkreiptas dėmesys, jog šiais metais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai. Pasidžiaugta Lietuvos naryste Europos Sąjungoje, tačiau drauge akcentuota pamatinių vertybių, kuriomis buvo grindžiama Europos Sąjungos idėja ir kūrimo pradmenys, svarba.

Vyskupai išreiškė susirūpinimą dėl valdžios institucijų skubos pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo. Kadangi klausimas nebuvo išsamiai diskutuotas visuomenės, o dokumente yra nuostatų, keliančių rimtų abejonių, apie kurias Lietuvos piliečiai nėra deramai informuoti, nutarta paskelbti viešą kreipimąsi šiuo reikalu.

Atkreiptas dėmesys į teisinių ir kitų veiksmų saugant bei ginant prasidėjusią žmogiškąją gyvybę svarbą. Pabrėžta, kad tai nėra vien Bažnyčios, bet ir visos visuomenės rūpestis. Žmogaus gyvybės apsauga – ypatingas uždavinys, peržengiantis tautų, religijų, pasaulėžiūrų, ideologijų, partinių priklausomybių ribas. Todėl kiekvienas raginamas pagal savo galimybes paremti pastangas, idant kiekviena užsimezgusi žmogiška gyvybė būtų išsaugota.

Prel. E. Putrimas apžvelgė užsienio lietuvių sielovados situaciją. Aptarti Vokietijos, San Paulo (Brazilija) ir Londono (Didžioji Britanija) lietuvių katalikų sielovados reikalai, Ganytojams perduoti Amsterdamo (Olandija) ir Helsinkio (Suomija) lietuvių bendruomenių prašymai dėl kunigo atvykimo, taip pat prašymas liepos mėnesį skirti kapelioną lietuviškai kalbančiam jaunimui Dainavos stovykloje (JAV). Informuota apie kun. N. Šmerausko paskyrimą trejų metų sielovadai Mississaugos – Toronto (Kanada) Lietuvos Kankinių parapijoje, Hamiltono (Kanada) Aušros Vartų parapijos kun. P. Rudinsko OP paskyrimą šešiems mėnesiams parapijos administratoriumi ir kun. E. Arnašiaus patvirtinimą Dublino (Airija) lietuvių sielovados kapelionu trejų metų kadencijai.

Ganytojai aptarė pasiruošimą Lietuvos Jaunimo Dienoms, kurios vyks Kaune. Užsiminta apie būtinybę raginti parapijų klebonus aktyviau kviesti jaunimą dalyvauti šiame renginyje.

Pasibaigus trejų metų kadencijai, Lietuvių katalikių moterų draugijos Dvasios Tėvu tokiam pačiam laikotarpiui paskirtas kun. V. Rapalis. Kun. V. Aliulio MIC prašymu priimtas jo atsistatydinimas iš Lietuvos Biblijos Draugijos Valdybos Romos Katalikų Bažnyčios atstovų grupės; į jo vietą paskirtas kun. D. Dikevič.

Vysk. J. Ivanauskas pasidalijo įspūdžiais iš Lenkijos Vyskupų Konferencijos plenarinio posėdžio, vykusio kovo mėn. 5–6 d. Varšuvoje, kuriame jis dalyvavo kaip LVK delegatas kaimyninės šalies Ganytojų kvietimu.

Vyskupai kviečia birželio 2 d. 18.00 val. vyskupijų katedrose dalyvauti vienos valandos trukmės adoracijoje Tikėjimo Metais išreiškiant vienybę su Šv. Petro sostu ir viso pasaulio vyskupų katedromis.

Posėdyje buvo aptarti vyskupijose numatomi renginiai, skirti pal. Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmečiui paminėti. Ta proga Ganytojai žiūrėdami filmuotą medžiagą dar kartą klausėsi Popiežiaus kalbų, pasakytų Lietuvos vyskupams Kaune, kunigams, vienuoliams, vienuolėms ir klierikams Vilniaus arkikatedroje bei inteligentijai Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje. Vyskupai pasidalijo mintimis apie pal. Jono Pauliaus II minčių aktualumą šiandien.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2013 m. spalio 22–24 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas