Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie naujojo Panevėžio vyskupo paskyrimą

2013 m. birželio 6 d.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Šiandien, birželio 6 d., Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Panevėžio Vyskupo Jono Kaunecko atsistatydinimą iš minėtos vyskupijos Ordinaro pareigų ir naujuoju Panevėžio Vyskupu Ordinaru paskyrė Tėvą Lionginą Virbalą SJ, dabartinį Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektorių.

Pateikiame Jūsų informacijai naujai paskirto Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo SJ biografiją.

t. Lionginas Virbalas SJ

Lionginas Virbalas SJ gimė 1961 m. liepos 6 d. Biržuose katalikiškoje šeimoje. 1979 m. baigęs Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla), du metus studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute (šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universitetas).

1981–1983 m. atliko karinę tarnybą sovietinėje armijoje. 1983 m. stojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios trukdymo, seminarijos vadovybė jo negalėjo priimti. Daugiau kaip du metus dirbo zakristijonu Linkmenyse (Ignalinos raj.) ir studijavo filosofiją bei teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje.

1986 m. buvo priimtas į Kunigų seminariją, o 1989 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Naujokyną atliko tęsdamas studijas seminarijoje, nes tuo metu vienuolijos dar negalėjo veikti viešai.

1991 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas kunigu ir išvyko į Romą tolesnėms studijoms. Studijavo dvasingumo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, o 1994 m. gavo teologijos licenciato laipsnį. Studijų metais bendradarbiavo Vatikano radijuje.

Nuo 1994 m. metus laiko dirbo jėzuitų naujokų vadovo padėjėju Austrijoje ir lankė Šventojo Rašto egzegezės paskaitas Insbruko universiteto Katalikų teologijos fakultete.

1995–1997 m. buvo Kauno jėzuitų namų vyresnysis ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, dėstė Kauno kunigų seminarijoje.

1997 m. išvyko į Salamanką (Ispanija), kur atliko baigiamąją jėzuitų ugdymo programą. 2003 m. davė galutinius įžadus Jėzaus Draugijoje.

1998–2005 ir 2008–2010 m. buvo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, 1998–2005 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė dvasingumo teologiją.

2005–2008 m. dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinio sekretoriaus padėjėju. 2009 m. paskirtas koordinuoti „Liturginių valandų“ vertimą į lietuvių kalbą.

Buvo „Bažnyčios žinių“ redakcinės komisijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos ir Visuotinės Lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys.

Nuo 2010 m. Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektorius.

2005 m. apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Be gimtosios lietuvių dar moka italų, ispanų, rusų ir vokiečių kalbas. Yra išvertęs ir parengęs keletą knygų, bendradarbiauja katalikiškoje žiniasklaidoje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas