Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis, kviečiantis į rugsėjo 7 d. visame pasaulyje organizuojamą maldos ir pasninko akciją už taiką Sirijoje

2013 m. rugsėjo 3 d.

Mieli broliai ir seserys, visi geros valios žmonės!

Rugsėjo 8 d. Šiluvoje ir kitose Lietuvos bažnyčiose švęsime Šv. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, Gimimo iškilmę. Tradiciškai ši šventė mus skatina prisiminti gyvybės ir gyvenimo paslaptis. Tačiau iš karo nualintų regionų ataidi pagalbos šauksmas. Jį sekmadienį savo lūpomis pakartojo ir Šventasis Tėvas. Tuo metu, kai vienuose kraštuose ieškoma gerbūvį užtikrinančių sprendimų, kituose liejasi kraujas, žūsta tūkstančiai civilių gyventojų, persekiojamos įvairios visuomenės grupės. Nusileidžiama pagundai iškylančias problemas spręsti prievarta. Skausmo ir kančios jūra, kurią sukuria tokie valdančiųjų sprendimai, yra tiesiog beribė. Ši nelaimės jūra gali dar labiau pagilėti Sirijoje - šalyje, kamuojamoje ilgai trunkančių ginkluotų susirėmimų.

Praėjusio sekmadienio „Viešpaties angelo“ maldoje Šventasis Tėvas aiškiai išreiškė savo susirūpinimą. Jis pasakė: „Šiomis dienomis mano širdis buvo giliai sužeista to, kas dedasi Sirijoje ir kenčianti dėl dramatiškų perspektyvų, kurias galima numatyti. Išsakau stiprų kvietimą taikai!“.

Atsiliepiant į šį jautrų popiežius kvietimą, Lietuvos vyskupų vardu raginu visus mūsų krašto žmones įsijungti į šeštadienį, rugsėjo 7 dieną, organizuojamą bendrą maldos ir pasninko iniciatyvą kiekvienam tinkamu būdu, kuriant dialogą tarp visų geros valios žmonių, siekiant taikos, bendro gėrio ir kitų visiems svarbių bendražmogiškų dalykų. Popiežius savo kreipimesi mini, jog „ne susidūrimo, ne konflikto kultūra kuria sugyvenimą tautose ir tarp tautų, tačiau susitikimo kultūra, dialogo kultūra: tai yra vienintelis kelias taikai“.

Tegu ši meilės ir solidarumo grandinė įprasmina visų mūsų pastangas, kuriant kilnesnį pasaulį, kuriame netrūktų vilties, meilės ir tikėjimo ateitimi. Įsijunkime privačiai ir bendruomeniškai į daugelyje mūsų vyskupijų ir parapijų organizuojamas įvairias maldos ir pasninko iniciatyvas, tapdami taikos šaukliais šių dienų pasaulyje. Teapvainikuoja mūsų siekius Šv. Mergelės Marijos globa.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius