Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. spalio 22–24 d. plenarinį posėdį

2013 10 25

2013 m. spalio 22–24 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai: S. Tamkevičius, G. Grušas, L. Bonazzi; vyskupai: J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Virbalas, L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Luigi Bonazzi, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pasidalijo savo mintimis apie Bažnyčios kaip Dievo Tautos misiją. Jis apibendrino popiežiaus Pranciškaus pontifikato pradžią kaip Dievo Gailestingumo ženklą, raginantį mus vis labiau atsiliepti savo gyvenimu į Dievo Slėpinį.

LVK Liturginės komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila supažindino su šios komisijos nuveiktais darbais. Pristatytos ir ganytojų patvirtintos naujos Ekstraordinarinių komunijos dalytojų disciplinos bei apeigų normos. Šiuo metu baigiami rengti Įkrikščioninimo ir Palaiminimų apeigynai.

Ganytojai buvo informuoti apie Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos sprendimą šv. Mišių eucharistinėse maldose įvesti naują kreipinį į šv. Juozapą. Vyskupai posėdyje patvirtino lietuviškas šv. Juozapo minėjimo antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje eucharistinėse maldose formuluotes.

LVK Švietimo komisijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas supažindino posėdžio dalyvius su šios komisijos darbais, tarp kurių – atnaujintas Kanoninio siuntimo išdavimo ir sustabdymo aprašo projektas, kuriam ganytojai vienbalsiai pritarė.

Vyskupai kalbėjo apie būtinybę tinkamai rūpintis parapijų archyvine medžiaga. Nuspręsta paraginti parapijų klebonus ir administratorius tvarkingai saugoti parapijos archyvą, sudaryti tinkamą jo aprašą ir laikyti dokumentus pritaikytoje, geriau atskiroje, užrakintoje patalpoje, pagal galimybes ugniai atsparioje užrakintoje spintoje.

Lietuvos vyskupai apžvelgė besibaigiančius Tikėjimo metus. Pasidžiaugta tikinčiųjų atliepu – savo asmeninio ir bendruomeninio tikėjimo gilinimu. Atkreiptas dėmesys į sėkmingą nuolatinę švč. Sakramento adoraciją, vykusią visoje Lietuvoje. Šių metų lapkričio 24 dieną pasibaigia Popiežiaus paskelbti Tikėjimo metai. Vykdant Šv. Tėvo norą, parapijų ir vienuolijų atstovai bei visi tikintieji kviečiami tą dieną susirinkti į savo vyskupijų katedras iškilmingai bendrai maldai su ganytojais.

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie svarstytinus klausimus, susijusius su valdžios institucijomis. Atkreiptas ypatingas dėmesys į būtinybę ir svarbą saugoti ir ginti prasidėjusią gyvybę. Katalikų Bažnyčia pasisako už žmogaus gyvybės apsaugą ragindama visus visuomenės narius būti atsakingais ir jautriais šiam reikalui. Pasidžiaugta aktyviais Lietuvos žmonėmis, parėmusiais Europos piliečių iniciatyvą „Vienas iš mūsų“, siekiančią, kad ES lėšomis nebūtų finansuojami moksliniai ir medicininiai tyrimai, kurių metu sunaikinamas žmogaus embrionas. Tikintieji paraginti aktyviau įsitraukti į panašias iniciatyvas ir ginti gyvybės vertybę bendruomenėse, kuriose gyvena.

Atkreiptas dėmesys į parašų rinkimo akcijas, kuriomis siekiama pakeisti referendumų rengimo ir žemės pardavimo tvarką. Lietuvos vyskupai nepritaria, kad šioms politizuotoms iniciatyvoms būtų naudojamas Bažnyčios autoritetas ir bažnyčių patalpos. Prel. E. Putrimas apžvelgė užsienio lietuvių sielovados padėtį. Ganytojai paskyrė Briuselio lietuvių kapelionu kun. Liną Baltrušaitį, o Amsterdamo lietuvių kapelionu – mons. Žydrūną Vabuolą. LVK buvo perduotas Stokholmo lietuvių bendruomenės prašymas dėl lietuvio kunigo atvykimo, todėl svarstytos sielovados Švedijos sostinėje galimybės. Taip pat svarstytos sielovados Hiutenfeldo Vasario 16-osios gimnazijoje ir jos apylinkėse perspektyvos. Prelatas E. Putrimas pasiūlė, jog būtų labai prasminga vieną dieną metuose skirti maldai už visame pasaulyje gyvenančių lietuvių vienybę. Lietuvos vyskupai tam pritarė ir nusprendė įvesti liturginiame kalendoriuje Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienį. Jis kasmet bus švenčiamas pirmąjį kovo sekmadienį. Lietuvos Šeimos Centro direktore vyskupai trejų metų kadencijai patvirtino Dalią Lukėnienę.

Pasibaigus policijos kapeliono Aušvydo Belicko kadencijai, Lietuvos vyskupai svarstė naujo kapeliono klausimą. Policijos departamentui pasiūlyta priimti į šias pareigas trejų metų laikotarpiui kun. Algirdą Toliatą. Kolpingo draugijos Dvasios vadovu paskirtas kun. Jurgis Vitkovskij.

LVK vicepirmininkas vysk. Rimantas Norvila pasidalijo įspūdžiais iš Bratislavoje spalio mėn. 3–6 d. vykusio Europos Vyskupų Konferencijų Pirmininkų susirinkimo.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis bus surengtas 2013 m. gruodžio 12 d. Kaune.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas