Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 m. gruodžio 12 d. plenarinį posėdį

2013 m. gruodžio 12 dieną Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai: S. Tamkevičius, G. Grušas, L. Bonazzi; vyskupai: J. Boruta, E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Virbalas, L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Luigi Bonazzi, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pasidalijo savo mintimis apie Popiežiaus Pranciškaus interviu, paskelbtą katalikų žurnale La Civiltà Cattolica bei apie Vatikano radijo pokalbį su šio interviu autoriumi t. A. Spadaro SJ. Pasak Apaštalinio Nuncijaus, šiuose tekstuose randame vertingų popiežiaus Pranciškaus idėjų bei veiklos krypčių. Bažnyčia, anot Šventojo Tėvo, turi tapti Motina ir Ganytoja; jos uždavinys – būti misionieriška, atverti duris ne tik tam, kad žmonės galėtų į ją įeiti, bet ir tam, kad Viešpats galėtų išeiti iš bažnyčių ir eiti į pasaulį.

Vysk. J. Boruta paprašė atleisti jį iš Jūrų apaštalavimo Nacionalinio direktoriaus pareigų. Posėdžio dalyviai padėkojo vysk. J. Borutai už veiklą šioje srityje. Naujuoju Jūrų apaštalavimo Nacionaliniu direktoriumi vienbalsiai išrinktas vysk. Linas Vodopjanovas, o Jūrų apaštalavimo kapeliono pareigas toliau eis kun. Virgilijus Poškus.

Ganytojai vienbalsiai nusprendė LVK vicepirmininką vysk. R. Norvilą deleguoti į 2016 metais Filipinuose vyksiantį tarptautinį Eucharistinį kongresą. 2014 metais kovo mėn. organizuojamas universitetų sielovados kongresas Tiranoje (Albanija), į kurį vyksta M. Romerio universiteto kapelionas kun. Povilas Narijauskas, o į Katalikiškų mokyklų kongresą 2014 metais gegužės mėn. Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina) – br. Virgilijus SJ. Trejiems metams pratęsta kun. A. Belicko, LVK atstovo Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijoje, kadencija. Kandidatu į Tarptautinę teologų komisiją skiriamas mons. prof. A. Ramonas.

Ganytojai patvirtino kunigų sąrašą, kuriuos planuojama siųsti studijoms į Romą 2014 metais.

Apsvarstytas LVK delegato užsienio sielovadai prašymas dėl kunigo skyrimo Hiutenfeldo Vasario 16-osios gimnazijai bei jos apylinkėse gyvenančių lietuvių išeivių pastoracijai. Ieškota kandidatų, atitinkančių šio regiono sielovadininkui keliamus reikalavimus.

Kitąmet, balandžio 27 dieną, Dievo Gailestingumo sekmadienį, popiežiaus Pranciškaus sprendimu šventaisiais bus skelbiami popiežiai Jonas XXIII ir Jonas Paulius II. Vyskupai svarstė praktines kelionės į Romą detales: vykimo laiką, vykstančiųjų skaičių ir pan.

Lietuvos vyskupai nutarė, kad Šeimos metų šūkiu bus ši citata iš Evangelijos pagal Joną: „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11). Taip pat ganytojai išrinko ir patvirtino Šeimos metų plakato projektą. Siekdami į šių metų šventimą kuo labiau įjungti parapijų bendruomenes ir vyskupijų pastoracinius centrus, ganytojai kviečia juos bendradarbiauti tarpusavyje teikiant Šeimos metams skirtus pasiūlymus. Šiuos pasiūlymus vėliau apibendrintų ir Lietuvos Vyskupų Konferencijai pateiktų Lietuvos Šeimos centras.

Posėdžio metu dalytasi nuomonėmis apie tai, kaip svarbu vyskupijų Šeimos centruose turėti tinkamai parengtus specialistus. Svarstyta nuo didmiesčių nutolusių miestelių Šeimos centrų darbuotojų galimybė dalyvauti VDU organizuojamuose Natūralaus šeimos planavimo specialistų kursuose. Nuspręsta, kad šią sveikintiną idėją dar reikia tobulinti ir ieškoti tinkamų būdų jai įgyvendinti.

Nuspręsta pratęsti nuolatinę eucharistinę adoraciją Lietuvos bažnyčiose. Vysk. L. Vodopjanovas paskirtas šios iniciatyvos koordinatoriumi.

2014 metų rugsėjo – spalio mėnesiais Lietuvos vyskupijose laukiamas pasaulinių Jaunimo Dienų, kurios 2016 metais bus organizuojamos Krokuvoje (Lenkija), Kryžius.

Pasidžiaugta tikinčiųjų atsiliepimu į kvietimą prisidėti savo parama nukentėjusiems nuo taifūno Filipinuose. Kaip jau buvo skelbta anksčiau, gruodžio 8 dieną, II advento sekmadienį, visose Lietuvos bažnyčiose surinkta Mišių rinkliava skiriama filipiniečiams, nukentėjusiems nuo stichijos siautėjimo. Vyskupų sprendimu, aukas į specialiai tam skirtą sąskaitą dar galima pervesti iki 2014 m. sausio 15 d. Bendras surinktos paramos dydis bus paskelbtas žiniasklaidoje.

LVK Liturginės komisijos pirmininkas pristatė šios komisijos nuveiktus darbus. Ganytojai pasidalijo pasiūlymais dėl Palaiminimų apeigyno tekstų, pritaikant juos Lietuvos tikintiesiems.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis bus surengtas 2014 m. vasario 25-27 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

2013 m. gruodžio 13 d.