Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. vasario 25–27 d. plenarinį posėdį

2014 02 28

2014 m. vasario 25–27 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai: S. Tamkevičius, G. Grušas, vyskupai: E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, L. Virbalas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje buvo apsvarstytos LVK sekretoriato, Lietuvos šeimos centro, Lietuvos katechetikos centro, Lietuvos Caritas, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, „Bažnyčios žinių“, Iustitia et pax komiteto praėjusių metų veiklos ataskaitos.

Ganytojai aptarė Jaunuolių rengimo Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams gaires. Nuspręsta, kad Sutvirtinimo sakramentas teikiamas asmenims nuo 15 metų, paliekant vietos ordinarui teisę nuspręsti kitaip.

Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila pristatė susirinkusiems liturgines Gedulines Valandas pagal jau paruoštus Liturginių Valandų tekstus. Nuspręsta išspausdinti šį tekstą ir dalinti vyskupijose.

Ganytojai apsvarstė Lietuvos šeimos centro pasiūlymus Šeimos metų šventimui. Išrinktas ir patvirtintas oficialus Šeimos metų logotipas. Diskutuojant dėl Šeimos centro pasiūlymų pabrėžta tikinčiųjų bendruomenių ir dvasininkų aktyvaus dalyvavimo šventinių renginių organizavime svarba. Ypatingas dėmesys šeimoms bus skiriamas švenčiant vyskupijų šventes ir parapinių atlaidų dienas. Nutarta gegužės 15 dieną Kaune, Žalgirio arenoje organizuoti nacionalinį renginį, sutelksiantį Lietuvos krikščioniškas šeimas, o rugsėjo 27 dieną Kaune organizuoti eiseną už gyvybę ir šeimą. Spalio mėnesį ketinama surengti ekumeninę konferenciją šeimos klausimais, o birželio 1 dieną dalyvauti Vilniuje Ortodoksų bažnyčios organizuojamoje ekumeninėje Eisenoje už gyvybę.

Nutarta parengti šeimoms skirtas maldas; leisti visuotinius maldavimus papildyti atskirais maldavimais už šeimas ir besiruošiančius santuokai; puoselėti ir skatinti Kristaus ar šventųjų ikonų piligrimystes šeimose parapijos ar tarpparapijiniu mastu; adoracijų metu prašoma melstis už šeimas. Be to, ganytojai kviečia kunigus sekmadieniais kiekvienose šv. Mišiose į Visuotinę maldą įterpti bent vieną Šeimos metams skirtą maldavimą. Esant galimybei besiruošiantys šeimos kūrimui sužadėtiniai kviestini į specialiai jų intencija aukojamas šv. Mišias. Lietuvos vyskupai ypač ragina klebonus burti šeimų grupeles savo parapijose bei dvasiškai jas lydėti. Skatinama parapijos šeimų bendrystė ir įvairios tęstinės iniciatyvos: susibūrimai po šv. Mišių, maldos grupės, savitarpio pagalba; kviečiama klebonus organizuoti parapijų Šeimos šventę ir rekolekcijas šeimoms; skatinti kunigų pastoracinį jautrumą patiriantiems skaudžius išgyvenimus (išsiskyrimą, sutuoktinio netektį ir juos neretai lydinčią neviltį); kviečiama Šeimos metais kiekvienoje vyskupijoje atlaidų metu prisistatyti įvairius šeimų judėjimus, kviesti šeimas liudyti savo patirtį. Lietuvos šeimos centras įvairias idėjas aprašys savo Aplinkraštyje ir patalpins jas savo internetiniame tinklalapyje www.lietuvosseimoscentras.lt. Visi tikintieji kviečiami aktyviai dalintis savo pasiūlymais ir idėjomis, siunčiant juos Lietuvos šeimos centrui.

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimas pasidalijo mintimis apie savo veiklą. Jis informavo, kad užsienio lietuviai džiaugiasi ir dėkoja Lietuvos vyskupams už sprendimą paskelbti pirmąjį kovo sekmadienį Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadieniu. Šis sekmadienis nuo šiol kasmet maldoje vienys visame pasaulyje išsibarsčiusius mūsų tautiečius.

Ganytojai pritarė, kad Pakutuvėnų namų vyresnysis br. Gediminas Numgaudis OFM būtų paskirtas Švedijos lietuvių sielovados koordinatoriumi. Jis kartu su kitais Pakutuvėnų bendruomenės broliais rūpinsis šio krašto lietuvių sielovada.

Buvo aptartos ir pietvakarių Vokietijos lietuvių sielovados perspektyvos.

Posėdyje buvo pasidalinta informacija apie valstybės ir Bažnyčios santykių aktualijas.

Ruošiantis neeiliniam Vyskupų Sinodui Šeimos klausimais, kovo 20-21 dienomis Romos Laterano universitete organizuojamas seminaras „Jonas Paulius II: šeimos Popiežius“. Suvokdami šių metų prasmingumą Lietuvos tikintiesiems ir šeimos svarbą Bažnyčioje, ganytojai delegavo dalyvauti šiame seminare vysk. L. Vodopjanovą OFM.

LVK pirmininkas delegavo LVK vicepirmininką vysk. R. Norvilą atstovauti jį CCEE Plenariniame posėdyje Romoje 2014 m. spalio 2–4 d. Rugsėjo 18–21 dienomis Madride organizuojamos Europos Socialinės Dienos. Į jas deleguojamas vysk. K. Kėvalas, kuris su grupe tikinčiųjų atstovaus Lietuvą.

Vokietijos Vyskupų Konferencijos pirmininkas pakvietė LVK pirmininką arkivysk. S. Tamkevičių SJ dalyvauti 99-osiose Vokietijos Katalikų Dienose, kurios vyks gegužės 28 – birželio 1 dienomis Regensburge. Vienbalsiai nutarta, kad pirmininką šiame garbingame renginyje atstovaus vysk. J. Kauneckas.

Pasibaigus Lietuvos skautų dvasios tėvo kun. Antano Mačiaus trejų metų kadencijai, tam pačiam laikotarpiui naujuoju dvasios tėvu paskirtas kun. Arūnas Jankauskis.

Tęsiasi vaisingas bendradarbiavimas su Lietuvos policija. Atsiliepiant į Lietuvos Policijos generalinio komisaro Sauliaus Skvernelio prašymą bei remiantis Policijos departamento ir LVK 2004 metais pasirašytu bendradarbiavimo susitarimu, pritarta kapeliono pareigybės policijos įstaigose steigimui ir leista priimti į darbą teritorinėse policijos įstaigose (suteikiant simbolinį 0,1 etato) šiuos kunigus: kun. Aušvydą Belicką, kun. Tomą Karklį, kun. Remigijų Gaidį, kun. Sigitą Bitkauską, kan. Remigijų Saunorių, kan. Petrą Baniulį, kun. Eugenijų Troickį, kun. Rolandą Bičkauską, kun. Tomą Reinį. Šiam pasiūlymui susirinkusieji pritarė vienbalsiai.

Arkivysk. G. Grušas susirinkusiems pateikė prašymą paraginti vyskupijų kunigus padėti Krašto apsaugos savanorių pajėgoms sielovadiniame darbe talkininkaujant savanoriškais pagrindais. Šiam pasiūlymui pritarta.

Posėdyje buvo patenkintas Kardinolo A. J. Bačkio prašymas atleisti jį iš Dvišalės mišrios komisijos dalies, atstovaujančios Šv. Sostą, Pirmininko pareigų. Naujuoju šios komisijos dalies Pirmininku išrinktas arkivysk. G. Grušas. Vyskupų nutarimu buvo patikslintas Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų sąrašas, įtraukiant į jį Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos, Rokiškio Šv. Mato bei Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčias.

Ganytojai aptarė pasiruošimą dalyvavimui pal. Jono XXIII ir pal. Jono Pauliaus II kanonizacijos iškilmėse, kurios vyks balandžio 27 dieną Romoje.

Į kitą Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį vyskupai rinksis gegužės 8 d. Birštone.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas