Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. gegužės 8-9 d. plenarinį posėdį

2014 m. gegužės 8-9 d. Birštone vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai S. Tamkevičius, G. Grušas, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, R. Norvila, L. Virbalas, K. Kėvalas, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas, J. Matulaitis, J. Žemaitis.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir papasakojo apie save bei savo diplomatinės tarnybos etapus. Arkivysk. López Quintana prisipažino nesitikėjęs tokio šilto ir draugiško gausaus vyskupų būrio pasveikinimo, jam pirmąkart kaip Nuncijui atvykus į Lietuvą. Jis dėkojo visiems vyskupams, o ypač LVK pirmininkui arkivysk. S. Tamkevičiui už šį pasitikimą. Prisiminęs darbo Valstybės Sekretoriate metus, Nuncijus padėkos žodį tarė ir kard. A. J. Bačkiui. Šv. Tėvo atstovas susirinkusiesiems pasakojo apie popiežiaus Pranciškaus rūpinimąsi vietinėmis Bažnyčiomis. Pasak arkivysk. López Quintana, gyvos ir vaisingos Lietuvos Bažnyčios bendrystės su Visuotine Bažnyčia stiprinimas bei plėtojimas - vienas svarbiausių Nuncijaus veiklos mūsų šalyje uždavinių. Baigdamas savo kalbą, arkivysk. López Quintana su pasitenkinimu paminėjo nemažą Lietuvos katalikų Bažnyčios įdirbį ekumeninio bendradarbiavimo ir tarpreliginio dialogo srityse.

Kard. A. J. Bačkis pasidalijo mintimis apie krikščioniškos šeimos svarbą bei aptarė klausimus, kurie rudenį bus svarstomi neeilinėje Vyskupų Sinodo asamblėjoje. Šeimos tematika užims svarbią vietą ir vieno iš artimiausių Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinių posėdžių darbotvarkėje. Sutinkamai su Sinodų nuostatais, spalio mėnesį į neeilinę Sinodo asamblėją vyks LVK vicepirmininkas vysk. R. Norvila.

Ganytojai taip pat nusprendė deleguoti savo atstovus į šiuos tarptautinius renginius: vysk. R. Norvila deleguojamas į Lenkijos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį, kuris vyks birželio 10-11 d. Varšuvoje; vysk. L. Virbalas - į Italijos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį, kuris vyks gegužės 19-22 dienomis Romoje bei į iškilmes, skirtas Aichšteto (Vokietija) vyskupiškosios šv. Vilibaldo seminarijos 450 – tosioms įkūrimo metinėms; arkivysk. G. Grušas – į XVIII tarptautinį Renovabis kongresą, vyksiantį rugsėjo 3-5 dienomis Fraizinge (Vokietija).

Vyskupai nutarė deleguoti Darių Chmieliauską atstovauti Lietuvos Vyskupų Konferenciją LRT taryboje šešerių metų laikotarpiui.

Prel. E. Putrimas papasakojo susirinkusiems Ganytojams apie užsienio lietuvių sielovados aktualijas. Gavus Panevėžio vyskupo ordinaro L. Virbalo sutikimą, kun. Rimantas Gudelis skiriamas Maskvos, Sankt Peterburgo ir Murmansko lietuvių kapelionu trejų metų kadencijai.

Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila posėdžio dalyviams pristatė šios komisijos darbus bei ateities planus. Vyskupai detaliai svarstė įvairius klausimus, susijusius su nauju liturginių Skaitinių knygų leidimu. Taip pat buvo svarstoma, kokius Lietuvoje naudojamus palaiminimus įtraukti į baigiamą ruošti naująjį Palaiminimų apeigyną; aptarti klausimai, susiję su baigiamo ruošti Šventimų apeigyno bei Liturginių Valandų III tomo tekstais.

Posėdžio metu kalbėta apie tai, kaip svarbu Šeimos centruose turėti tinkamai parengtus specialistus. Iš principo pritarta VDU organizuojamų Natūralaus šeimos planavimo specialistų rengimo kursų svarbai. Bus ieškoma optimaliausių šios programos įgyvendinimo būdų.

Posėdyje taip pat buvo pasidalinta informacija apie valstybės ir Bažnyčios santykių aktualijas.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks liepos 7 d. Kaune.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas