Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. liepos 7 d. plenarinį posėdį

2014 m. liepos 7 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai S. Tamkevičius, G. Grušas, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, R. Norvila, L. Virbalas, K. Kėvalas, A. Poniškaitis, J. Matulaitis.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana. Trumpoje kalboje Apaštalinis Nuncijus pasidžiaugė Lietuvoje išsaugotu liaudies pamaldumu ir kvietė jį saugoti bei puoselėti. Arkiv. López Quintana taip pat kalbėjo apie šeimas. Jis pabrėžė, kad svarbu padėti šeimoms suvokti tikėjimo aspektą ir neapsiriboti vien socialine problematika. Šeimos, anot Apaštalinio Nuncijaus, nesulaukia pakankamai dėmesio iš visuomenės pusės.

Vėliau, LVK Šeimos tarybos pirmininkui kard. A. J. Bačkiui pasiūlius, susirinkę Ganytojai svarstė pasiruošimo neeilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai detales, dalinosi nuomonėmis apie šeimų padėtį Bažnyčioje ir visuomenėje, svarstė įvairias pastoracinio atsiliepimo į šeimų poreikius galimybes. Vyskupai nuodugniai svarstė Sinodo parengiamosios komisijos paskelbtą Instrumentum laboris (Darbo priemonę) – pagrindinį dokumentą, kuriuo vadovaudamasi dirbs spalio mėnesį įvyksianti neeilinė Sinodo asamblėja. Posėdžio dalyviai pabrėžė būtinybę stiprinti ryšį tarp tikėjimo ir Santuokos sakramento, taip pat tarp evangelizacijos ir ruošimo šiam sakramentui. Šiandien neužtenka paruošti jaunuolius santuokai, bet reikia juos lydėti ir sukūrus šeimą. Akcentuota didelė pastoracinio šeimų ir šeimų bendruomenių palydėjimo svarba, taip pat jautri, neformali pagalba sunkias šeimynines situacijas išgyvenančioms poroms. Bažnyčios žvilgsnis į žmones, išgyvenančius šeimos krizes, turi būti pilnas Dievo gailestingumo, o ne vien teisiškai formalus.

Ganytojai nusprendė deleguoti vysk. K. Kėvalą į CCEE socialinių komunikacijų susitikimą, kuris vyks lapkričio 3-5 d. Atėnuose. Patenkintas Lietuvos Policijos kapeliono prašymas, esant teritoriniam neatitikimui tarp policijos apskričių bei vyskupijų ribų, leisti policijos kapelionams lankyti visus apskrities, kurioje jie yra įdarbinti, policijos komisariatus. Esant tokiam teritoriniam neatitikimui, policijos kapelionai įpareigoti suderinti šį klausimą su savo ordinarais.

LVK posėdžio dalyviai patvirtino III Valandų liturgijos tomo bei Šventimų apeigyno vertimus ir sudarymą. Šios liturginės knygos dabar bus siunčiamos į Romą galutiniam aprobavimui.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks spalio 28-30 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas