Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. spalio 28–31 d. plenarinį posėdį

2014 m. spalio 28–31 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai S. Tamkevičius, G. Grušas, P. López Quintana; vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Virbalas, L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pasidalijo savo mintimis apie vyskupo tarnystę. Jis kalbėjo apie Popiežiaus Pranciškaus įžvalgas šia tema ir apie neseniai pasibaigusią Neeilinę Vyskupų Sinodo Asamblėją. Apaštalinis Nuncijus taip pat prisiminė šiais metais įvykusią Popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizaciją bei Popiežiaus Pauliaus VI paskelbimą palaimintuoju.

LVK Generaliniam sekretoriui kun. K. Smilgevičiui pristačius visų Lietuvos Vyskupų Konferencijos renkamų bei tvirtinamų pareigybių sąrašą, savo trijų metų veiklą trumpai apžvelgė LVK pirmininkas, visų Konferencijos komisijų ir tarybų pirmininkai bei Iustitia et pax komiteto pirmininkas. Pasibaigus jų kadencijai, buvo renkami nauji LVK struktūrų nariai. Trejų metų kadencijai naujuoju Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku buvo išrinktas Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, vicepirmininku – Panevėžio vyskupas L. Virbalas. Buvo atnaujinta LVK Nuolatinės tarybos sudėtis. Jos nariai nuo šiol yra arkivysk. G. Grušas, vysk. L. Virbalas ir vysk. R. Norvila. LVK Švietimo komisijos pirmininku išrinktas vysk. J. Ivanauskas, nariais – arkivysk. G. Grušas, vysk. K. Kėvalas, o sekretoriumi – A. Lukoševičius. LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku išrinktas arkivysk. S. Tamkevičius, nariais – arkivysk. G. Grušas, vysk. K. Kėvalas, vysk. L. Virbalas, o sekretoriumi – G. Žukas. LVK Liturgijos komisijos pirmininku išrinktas vysk. L. Virbalas, nariais – vysk. R. Norvila, vysk. A. Poniškaitis, vysk. L. Vodopjanovas, o sekretoriumi – kun. K. Palikša. LVK Vienuolių komisijos pirmininku išrinktas vysk. L. Vodopjanovas, nariais – arkivysk. S. Tamkevičius, vysk. E. Bartulis ir vysk. A. Poniškaitis. Ekumeninių reikalų tarybos pirmininku išrinktas vysk. E. Bartulis, o Jaunimo reikalų tarybai toliau vadovaus vysk. A. Poniškaitis. Socialinių reikalų tarybos pirmininku išrinktas vysk. K. Kėvalas, o pirmininkavimas Šeimos reikalų tarybai vienbalsiai patikėtas iki šiol šias pareigas ėjusiam kard. A. J. Bačkiui. Ryšių su Lenkijos Vyskupų konferencija tarybai ir toliau pirmininkaus vysk. R. Norvila, o Iustitia et pax komitetui – vysk. J. Kauneckas. LVK atstovu COMECE išrinktas iki šiol šias pareigas ėjęs vysk. R. Norvila.

Kard. A. J. Bačkiui paprašius atleisti jį iš Nuolatinės Dvišalės komisijos dalies, deleguojamos LVK, pirmininko pareigų, naujuoju šios komisijos dalies pirmininku išrinktas LVK pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Nauju šios komisijos nariu išrinktas LVK Generalinis sekretorius kun. K. Smilgevičius.

Į plenarinį posėdį susirinkę ganytojai patvirtino studentų, 2015 m. rudenį vyksiančių studijuoti į Romą, sąrašą. Išrinkti Lietuvos delegatai į Europos Vyskupų Konferencijų Katechetikos atstovų suvažiavimą Romoje, vyksiantį 2015 m. sausio 27-29 d. Jame Bažnyčiai Lietuvoje atstovaus LVK Švietimo komisijos pirmininkas Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas, LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Kauno arkivyskupo augziliaras K. Kėvalas bei A. Lukoševičius. Lietuvos atstovu Katalikų Biblijos Federacijoje išrinktas kun. D. Dikevičius.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila posėdžio dalyviams išsamiai pristatė Romoje vykusios Neeilinės Vyskupų Sinodo Asamblėjos darbus, svarstytus klausimus, pasidalino savo įžvalgomis iš daugybės susitikimų su kitais Sinodo dalyviais. Šis Sinodas susilaukė daug katalikų ir viso pasaulio dėmesio, išryškino problemas ir ieškojo galimų atsakymų į jas. Didžiulis darbas, nuveiktas Sinodo delegatų, buvo apibendrintas ir, apsvarsčius jį kiekvienos šalies Bažnyčioje, taps gairėmis Eilinei Vyskupų Sinodo Asamblėjai, vyksiančiai 2015 m. spalį Romoje.

Vis gausėjantis iš Lietuvos kilusių asmenų santuokų užsienyje skaičius paskatino ganytojus parengti vieningą visai Lietuvai Krikšto pažymėjimą lotynų ir lietuvių kalbomis, reikalingą norintiems tuoktis užsienyje. Iki šiol kiekviena vyskupija išduodavo skirtingos formos dokumentus. Šio dokumento parengimas pavestas Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatui. Sudaryta darbo grupė, kurios uždavinys – pateikti pasiūlymus, kaip konkrečiai susisteminti ir suvienodinti kitus santuokos sudarymui Lietuvoje naudojamus dokumentus.

Siekiant sustiprinti silpną regėjimą turinčių žmonių sielovadą, išrinktas Aklųjų ir silpnaregių dvasios vadas. Ši pastoracinė veikla vienbalsiai patikėta Panevėžio vyskupui emeritui J. Kauneckui.

Plenarinio posėdžio metu buvo išsamiai aptarti Bažnyčios ir valstybės santykiai priimamų įstatymų perspektyvoje, dalintasi nuomonėmis apie bendradarbiavimą su valstybe karitatyvinės veiklos, švietimo ir kultūros srityse.

Svarbiu sielovadiniu akcentu tapo priimtos naujos Vaikų ir jaunuolių ruošimo Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams gairės. Šis dokumentas atspindi svarbą, kurią Bažnyčia teikia sakramentinei katechezei. Posėdžio metu buvo pritarta Komunikavimo darbo grupės pasiūlymams dėl Bažnyčios viešosios komunikacijos strategijos. Patvirtinta galimybė per Pasaulinę komunikavimo priemonių dieną (švenčiamą kasmet per Šeštines) vyskupijose rengti tikslinę rinkliavą, kuri būtų skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti ir Bažnyčios komunikacijos darbuotojams išlaikyti. Siekiant sustiprinti katalikišką žiniasklaidą remiantį Bažnyčios kronikos fondą, buvo apsispręsta, kad jo steigėjų atsakomybę perima metropolijos.

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimas pristatė užsienio lietuvių sielovados aktualijas bei pateikė ganytojų tvirtinimui užsienio lietuvių kapelionų kandidatūras. Vienerių metų kadencijai Prancūzijos lietuvių kapelionu patvirtintas kun. M. Mitkevičius, o Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje rektorius kun. A. Arštikaitis trejų metų kadencijai patvirtintas Italijos lietuvių kapelionu bei Migrantes komisijos nariu. Prel. E. Putrimas pasidžiaugė, kad JAV Vyskupų konferencija Baltimorės lietuvių parapijos bažnyčiai suteikė Amerikos Nacionalinės Šventovės („National Shrine“) statusą. Svarstytos galimybės atsiliepti į Birminghamo ir Adelaidės lietuvių prašymus paskirti jiems kapelioną.

Po mėnesio prasidės Popiežiaus Pranciškaus paskelbti Pašvęstojo gyvenimo metai, kurie tęsis iki 2016 m. vasario 2 d. Vyskupai drauge su vienuolijų atstovais aptarė pasiruošimą šių metų, kurie pasišventimą Dievui primins Bažnyčiai ir visuomenei, šventimui.

Vyskupai pritarė, kad Marijonų vienuolija parengtų ir išleistų Bendruomeninių maldų rinkinį. Svarstyti kai kurie Gedulinių valandų leidimo praktiniai klausimai.

Nuspręsta, kad nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų intencija tęsis iki 2015 m. sausio 10 d. Vilniuje vyksiančio Šeimų festivalio. Adoracijos, vyksiančios parapijose po 2015 m. sausio 10 d. metu, bus kviečiama ypač melstis Pašvęstojo gyvenimo metų ir Eilinės Vyskupų Sinodo Asamblėjos intencijomis.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis bus surengtas 2014 m. gruodžio 4 d. Kaune.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas