Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2014 m. gruodžio 4 d. plenarinį posėdį

2014 m. gruodžio 4 dieną Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, S. Tamkevičius, P. López Quintana; vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Virbalas, L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo jiems gero darbo.

Toliau buvo formuojamos LVK struktūros. Ganytojai patvirtino ses. A. Venskauskaitę LVK Vienuolijų reikalų komisijos sekretore. Taip pat buvo patvirtinti LVK Jaunimo pastoracijos, Ryšių su Lenkijos Vyskupų konferencija, Ekumeninių reikalų, Socialinių reikalų bei Šeimos reikalų tarybų narių sąrašai. LVK delegatu XIV Generalinėje Ordinarinėje Vyskupų Sinodo asamblėjoje išrinktas kardinolas A. J. Bačkis, o substitutu – vysk. R. Norvila. Į Pasaulinį katalikiškojo švietimo kongresą Romoje, vyksiantį 2015 m. lapkričio 18-21 d., LVK delegavo vysk. J. Ivanauską, o CCEE Universitetinės sielovados susitikime Lodzėje, kuris vyks 2015 m. balandžio 16-19 d., Lietuvai atstovaus kun. P. Narijauskas. Nauju Popiežiškosios Šv. Kazimiero Lietuvių kolegijos Romoje priežiūros komisijos nariu išrinktas vysk. L. Virbalas. Kard. A. J. Bačkis išrinktas Lietuvos delegacijos Pasauliniame šeimų susitikime su Popiežiumi, vyksiančiame 2015 m. rugsėjo 22-27 d., vadovu.

LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vysk. L. Vodopjanovas pristatė Pašvęstojo gyvenimo metų šventimo programą. 2015 m. sausio 17 d. Kaune rengiamas Lietuvos vienuolijų simpoziumas „Pašvęstasis gyvenimas šiandien Bažnyčioje“, o sausio 30 d. – Pašvęstųjų Atgailos, pasninko ir permaldavimo diena. 2015 m. vasario 2 d. visose vyskupijose bus švenčiama Pašvęstųjų diena. Tų pačių metų birželio-liepos mėnesį vyks Lietuvos vienuolių piligriminė kelionė „Šv. Jono Pauliaus II keliais“. Vasaros pabaigoje, rugpjūčio 29 d. Kaune organizuojama atvira visuomenei šventė „Pašvęstasis gyvenimas šiandien“. Bendra šių metų užbaigimo šventė įvyks 2016 m. sausio 23 d., o 2016 m. vasario 2 d. jų iškilmingas uždarymas vyks kiekvienoje Lietuvos vyskupijoje. Posėdyje taip pat buvo apsvarstyti įvairūs su Pašvęstųjų metų šventimu susiję praktiniai klausimai.

Daugėjant užsienyje gyvenančių lietuvių, į vyskupijas ir parapijas vis dažniau kreipiamasi su prašymais išduoti įvairius dokumentus. Susirinkę į posėdį vyskupai patvirtino naują krikšto liudijimą lietuvių ir lotynų kalbomis, kuris tiks siuntimui į užsienį. Posėdžio metu vyskupai buvo supažindinti su pirmaisiais Darbo grupės santuokai reikalingiems dokumentams suvienodinti veiklos rezultatais. Nutarta toliau tobulinti ir tikslinti dokumentų sąrašą, suderinant vartojamą terminologiją su Lietuvoje priimta kanonų teisės terminija.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis bus surengtas 2015 m. kovo 12 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas