Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2000 09 19. LVK sekretoriato informacija spaudai apie sutarčių tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos įsigaliojimą

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA

Nr. 1-449/2000

2000 09 19

Informacija spaudai

2000 metų rugsėjo 16 dieną, apsikeitus ratifikavimo raštais, įsigaliojo sutartys tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos, pasirašytos Vilniuje gegužės  5 dieną. Šios sutartys reguliuoja Valstybės ir Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimą švietimo ir kultūros srityje, Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovadą ir teisinius Katalikų Bažnyčios ir Valstybės santykių aspektus.

Šios sutartys yra sudarytos, siekiant jau egzistuojantiems santykiams tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės suteikti didesnes juridines garantijas. Tai susitarimai tarp dviejų tarptautinės teisės subjektų. Šventasis Sostas šiose sutartyse remiasi II Vatikano Susirinkimo dokumentais ir Kanonų teisės normomis, o Lietuvos Respublika – Konstitucijos nuostatomis. Šis principas išreikštas ir Sutarties dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų pirmajame straipsnyje, kur tvirtinama, kad “tiek Katalikų Bažnyčia, tiek Valstybė yra nepriklausomos bei autonomiškos kiekviena savo srityje”.

Pabrėžtina, kad šiomis Sutartimis siekiama ne kokių nors privilegijų Katalikų Bažnyčiai, bet, pripažįstant, kad Lietuvos Respublikos piliečių dauguma išpažįsta katalikų religiją ir remiantis tarptautinėje plotmėje pripažįstamu ir dokumentais įtvirtintu religijos laisvės principu, tiek Bažnyčia, tiek Valstybė deklaruoja norą abiem Šalims prieinamais būdais glaudžiai bendradarbiauti, siekiant kiekvieno žmogaus ir visuomenės dvasinės bei materialinės gerovės. Ypač pabrėžiamas Bažnyčios ir Valstybės institucijų bendradarbiavimas švietimo, kultūros, šeimos, socialiniais, o ypač dorovės bei žmogaus orumo apsaugos klausimais. Tai sritys, kuriose labiausiai jaučiama Bažnyčios įtaka.

Sutartyse aiškiai nusakomas abiejų susitariančių Šalių nusiteikimas gerbti viena kitos įstatymus. Pavyzdžiui, aptariant katalikų tikybos dėstymo galimybę, Sutartyse aiškiai nurodoma, kad bet koks mokinio ar jo tėvų pasirinkimas negali būti pagrindu diskriminacijai tiek iš Bažnyčios, tiek iš valstybinių institucijų pusės. Drauge Valstybė įsipareigoja remti katalikiškų organizacijų veiklą taip kaip ir visų kitų nevyriausybinių organizacijų veiklą. Ši parama suvokiama ne kaip parama, teikiama religinei organizacijai, bet kaip parama veiklai, kuria siekiama visų piliečių gerovės. Toks požiūris įpareigoja taip pat ir bažnytines organizacijas plačiau suvokti savo vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje.

Nemaža dalykų, aptartų sutartyse, dar turės būti sukonkretinti, parengiant detalius nuostatus, kuriais vadovaujantis, bus vykdomos minėtos Sutartys.

Šventasis Sostas, nežiūrint sudėtingų prieškario santykių bei sovietinės okupacijos metų, niekuomet nepripažino Lietuvos okupacijos. Visąlaik prie Šventojo Sosto veikė Lietuvos diplomatinė atstovybė, Šventasis Sostas visuomet vienareikšmiškai rėmė Lietuvos nepriklausomybę. Tad ir šios trys sutartys yra natūrali bendradarbiavimo tąsa.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas