Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2000 10 12. LVK sekretoriato informacija apie Lietuvos ir Lenkijos episkopatų ryšių komisijos narių susitikimą Kaune

2000 10 12

1996 m. sausio 11 d. įsteigta Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Ad hoc komisija ryšiams su Lenkijos Vyskupų Konferencija kasmet po du kartus susitinka su atitinkama Lenkijos Vyskupų Konferencijos komisija: vieną kartą Lietuvoje, kitą – Lenkijoje. Kai kada susitikimai turi bemaž vien liturginį pobūdį, kitąsyk daugiau pasikalbama, ir visada aplankomos kokios nors žymesnės krašto vietos. Lietuvos atstovai yra aplankę Krokuvą, Tarnovą, Elką, Gietšvaldą, Gniezną, Lichenio šventovę, Drohičino vyskupijos centrą ir Polesės unitų kankinių miestelį Pratuliną. Kolegos iš Lenkijos pamatė Marijampolę, Vilkaviškį, Kauną, Vilnių, Aušros Vartus, Panevėžį ir  kelis šios vyskupijos dekanatų centrus.

LVK komisiją sudaro su Lenkijos Respublika besiribojančios Vilkaviškio vyskupijos ordinaras Juozas Žemaitis MIC, jo kancleris kan. Juozas Pečiukonis, Vilniaus arkivyskupijos, kurioje gyvena daug lenkų tautybės tikinčiųjų, vyskupas augziliaras Juozas Tunaitis ir su pašaukimo broliais Lenkijos marijonais bendraujantis kun. Vaclovas Aliulis MIC.

Atitinkamą Lenkijos Vyskupų Konferencijos komisiją sudaro Seinų-Suvalkų trikampio lietuvių dabartinis ganytojas, Elko vyskupas Wojciech Ziemba; ankstesnis jų ganytojas, buvęs  Lomžos vyskupas, dabar Poznanės arkivyskupas Juliusz Paetz, Drohičino vyskupas, vienuolis kapucinas Antoni Pacyfik Dydycz, nuo seno draugaujantis su Lietuvos kapucinais bei marijonais, ir Lenkijos marijonų provincijolas kun. Andžejus Pakula MIC.

Šių metų pavasarį susitikimas įvyko Gniezne per Šv. Vaitiekaus atlaidus. Spalio 12 d. susitikta Kauno arkivyskupijos kurijoje.

Susitikimo metu vysk. Juozas Žemaitis MIC papasakojo svečiams apie Jubiliejaus metų renginius Lietuvoje: Eucharistinį kongresą Kaune, Jaunimo dienas Vilniuje, Lietuvos jaunimo dalyvavimą Jaunimo jubiliejuje Romoje. Kaip didžiausius Lietuvos katalikų rūpesčius išvardijo nepatvarių  šeimų gausėjimą ir sunkumą katalikiškai šviesti bei auklėti augančiąją kartą, kai jų tėvai patys dėl ankstesnių sąlygų nėra gavę religinio ugdymo, yra abejingi tikėjimui ir negali paremti kunigų bei tikybos mokytojų pastangų ta linkme. Kartu vysk. J. Žemaitis MIC pasidžiaugė labai draugiškai ir sėkmingai praėjusia tarptautine konferencija “Lietuva ir Lenkija: bažnytinio meno paveldas” Seinuose.

Vyskupas Antoni Dydydcz kalbėjo apie Jubiliejaus šventimą Lenkijoje: dėkota Dievui už sesers Faustinos kanonizaciją, Drohičino vyskupijoje rugsėjo 8 d. buvo švenčiamas Jubiliejus visose parapijose, o rugsėjo 9-ąją parapijiečiai meldėsi namuose. Jubiliejinėse bažnyčiose buvo rengiamos išpažinčių klausymo talkos. Vyko daug luominių renginių: pašvęstojo gyvenimo, menininkų, žemdirbių, valdininkų, gydytojų, ligonių ir t. t. Jubiliejaus minėjimai nestokojo intelektualinio momento: vykdavo moksliniai simpoziumai istorijos, kultūros ir pan. klausimais. Vyskupas A. Dydycz kalbėdamas apie ateities planus akcentavo plataus masto katechezės svarbą. Anot jo, nepaliaujamai ieškoma jaunimo entuziazmą žadinančių veikimo formų. Drohičino vyskupijos jaunimas rugsėjo 14-ąją, Šv. Kryžiaus Išaukštinimo dieną, po pamokų buvo pakviestas rinktis katedroje. Apie 4000 susirinkusių jaunuolių apmąstė Kryžaus kelią, prisimindami savo krašto palaimintuosius kankinius. Pasak vyskupo, tai rodo, kad darbas su jaunimu nėra bevaisis. Neseniai televizijos surengtoje jaunimo diskusijoje už ir prieš nekaltybės išsaugojimą iki santuokos buvo matyti aiški krikščioniškųjų vertybių psichologinė persvara.

Elko vyskupas W. Ziemba pažymėjo tokių bendrų renginių kaip vysk. Juozo Žemaičio MIC minėtoji konferencija Seinuose bažnytinės dailės paveldo klausimais svarbą. Pasak Elko vyskupo, juose mokomės dalytis patyrimu, ramiai derinti skirtingus požiūrius. Elko vyskupas padėkojo Lietuvos Vyskupų Konferencijai už pakvietimą dalyvauti Lietuvos II Eucharistiniame kongrese, svečias taip pat padėkojo vysk. Juozui Tunaičiui ir kitiems už dalyvavimą Lenkijos lietuvių Jubiliejaus šventime Punske per Žolinės atlaidus.

Vysk. W. Ziemba, vos prieš porą dienų grįžęs iš Vatikano, papasakojo savo įspūdžius iš ten vykusio Vyskupų jubiliejaus. Svečiai pasidalijo įžvalgomis apie Tikėjimo mokslo kongregacijos neseniai paskelbtą dokumentą Dominus Iesus, kuriuo primenama Apreiškimo tiesa, kad Jėzus Kristus yra visų  žmonių Išganytojas ir kad jis įsteigė  vieną  Bažnyčią. Šio dokumento reikėjo todėl, kad kai kurie, ypač Pietų Azijos (Indijos, Šri Lankos), teologai buvo beskelbią, jog visos religijos yra išganymo  įrankis, o nemaža katalikų ir nekatalikų ekumenistų buvo pradėję taip forsuoti krikščionių konfesijų brolybę, kad prieita iki jų suniveliavimo.

Vysk. W. Ziemba kalbėjo ir apie tai, kad Lenkijos bažnyčiose jau dvejus metus advento ir gavėnios metu daromos rinkliavos apaštalavimui Rytuose šelpti – ypač ten iš Lenkijos atvykusių kunigų ir seselių darbui paremti. Šį adventą rinkliava bus skirta padėti vaikams Rytuose. Vyskupas pasiūlė parengti projektus, kaip išskirstyti tą pagalbą Lietuvos dvikalbėms parapijoms, kad klebonas ją išdalytų abiejų tautybių vaikams. LVK komisijos nariai atkreipė svečių dėmesį į tai, kad toji parama turėtų nesiriboti dvikalbėmis parapijomis, bet pasiekti, pavyzdžiui, katalikiškus vaikų namus Vidurio Lietuvoje ir Žemaitijoje.

Spalio 13 d. Šiluvoje, gausiai dalyvaujant iš įvairių Lietuvos kampelių susirinkusiems tikintiesiems, buvo koncelebruotos šv. Mišios. Be to, svečiai lankėsi Kauno kunigų seminarijoje, susikaupė prie a. a. kardinolo V. Sladkevičiaus kapo Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Kun. Vaclovas Aliulis MIC