Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2002 01 05. LVK sekretoriato pranešimas apie pasikeitimus Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchijoje

Nr. 1-09/02
2002 01 05

2002 metų sausio 5 dieną įvyko šie pasikeitimai Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchijoje:

1) Popiežius Jonas Paulius II atleido vyskupą Antaną Vaičių iš Telšių vyskupijos apaštalinio administratoriaus pareigų ir naujuoju Telšių vyskupu paskyrė ligšiolinį Vilniaus arkivyskupo augziliarą ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinį sekretorių vyskupą Joną Borutą SJ.

2) Popiežius Jonas Paulius II priėmė Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo atsistatydinimą ir naujuoju Panevėžio vyskupu paskyrė ligšiolinį Telšių vyskupo augziliarą vyskupą Joną Kaunecką.

3) Popiežius Jonas Paulius II priėmė Vilkaviškio vyskupo Juozo Žemaičio atsistatydinimą ir naujuoju Vilkaviškio vyskupu paskyrė ligšiolinį Kauno arkivyskupo augziliarą vyskupą Rimantą Norvilą.

Pateikiame jūsų dėmesiui naujųjų Telšių, Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupų biografijas.

Vyskupas Jonas Boruta SJ

Gimė 1944 m. spalio 11 d. Kaune. 1962 m. mėgino stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau dėl sovietų valdžiai nepageidaujamos kilmės buvo nepriimtas. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto (VU) Fizikos ir matematikos fakultetą. 1970 m. baigęs studijas VU, dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute. 1982 m. apgynė disertaciją, tačiau pažymėjimas, liudijantis apie fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnio suteikimą, tuomet nebuvo išduotas. 1992 m. Lietuvos Mokslo taryba šią disertaciją nostrifikavo, suteikdama J. Borutai gamtos mokslų daktaro laipsnį.

1975 m. pradėjo teologijos studijas pogrindinėje Kunigų seminarijoje, 1981 m. – pogrindžio noviciatą Lietuvos jėzuitų provincijoje. 1982 m. rugpjūčio 5 d. Skaistgiryje slapta įšventintas kunigu. Suėmus „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ pirmąjį redaktorių kun. S. Tamkevičių SJ, 1983 – 1989 m. buvo šio leidinio vyriausiasis redaktorius. 1983 – 1989 m. – vienas iš seserų vienuolių teologijos ir katechetikos slaptųjų kursų vadovų. Nuo 1991 m. dėsto Bažnyčios istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, nuo 1998 m. - docentas.

1989 m. paskirtas Vilniaus arkivyskupijos katechetinės komisijos nariu, Neakivaizdinės katechetų mokyklos prie Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto Vilniaus skyriaus dėstytoju bei globėju, 1996 m. – šio skyriaus direktoriumi. 1989 m. paskirtas Lietuvos jėzuitų provincijos provincijolu. 1995 m. šios pareigos patikėtos dar trejiems metams.

1997 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo augziliaru. Tais pačiais metais išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos generaliniu sekretoriumi.

Nuo 1997 m. yra Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) pirmininkas.

Vyskupas Jonas Kauneckas

Gimė 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio kaime (Pasvalio raj.). 1964–1968 m. neakivaizdiniu būdu studijavo vokiečių kalbą Maskvos aukštuosiuose užsienio kalbų kursuose. Baigęs šiuos kursus, Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

Nuo 1959 m. kasmet mėgindavo stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau sovietų valdžia vis neleisdavo jo priimti. Į kunigų seminariją galiausiai priimtas 1972 m. 1977 m. gegužės 22 d. Kauno arkikatedroje įšventintas kunigu.

1977–1983 m. – Telšių katedros vikaras, vėliau – Skaudvilės ir Adakavo klebonas. 1978–1984 m. – Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys. 1990 m. paskirtas atkurtos Telšių kunigų seminarijos vicerektoriumi ir seminarijos dėstytoju. Nuo 1993 m. – Telšių seminarijos dvasios vadas, nuo 1990 m. – Telšių vyskupijos kunigų tarybos narys, nuo 1994 m. – Telšių vyskupijos konsultorių kolegijos narys. 1993 m. popiežiaus paskirtas monsinjoru. Nuo 1994 m. – Telšių ateitininkų dvasios vadas.

2000 gegužės 13 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu augziliaru. Vyskupu konsekruotas 2000 m. rugpjūčio 5 d.

Vyskupas Rimantas Norvila

Gimė 1957 m. gruodžio 2 d. Kauno rajone.

1986 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1991 m. vasario 24 d. įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Kauno arkikatedroje, Šv. Juozapo bei Prisikėlimo parapijose Kaune. 1993 m. paskirtas Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu. 1995 m. išvyko studijuoti į Romą, kur Popiežiškajame šv. Tomo universitete įgijo teologijos licenciato laipsnį.

1997 m. birželio 29 dieną konsekruotas vyskupu. 1997 07 01 - 2001 07 01 laikotarpiu ėjo Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas. 1999 m. liepos 27 d. paskirtas Kauno arkivyskupo generalvikaru.

Vyskupų J. Borutos SJ, J. Kaunecko ir R. Norvilos nuotraukas galite rasti internete adresu: http://www.lcn.lt/lvk-foto.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas