Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2002 08 02. LVK ir LKA ministerijos susitarimas dėl Lietuvos kariuomenės ordinariato reglamento

2002 m. rugpjūčio 2 d.

Lietuvos Vyskupų Konferencija ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Šalys), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto 2000 m. gegužės 5 d. Sutartimi dėl kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados (toliau – Sutartis), siekdamos abiem šalims priimtinu būdu įgyvendinti Sutarties nuostatas, vykdydamos Sutarties 10 straipsnio įpareigojimą, susitaria:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos kariuomenės ordinariato reglamentą (toliau – reglamentas).

2. Kilus nesutarimams aiškinant ar taikant reglamentą, Šalys, laikydamosi jas saistančių teisinių normų, tarsis ir sieks joms priimtinu būdu pagal Sutarties nuostatas juos išspręsti.

3. Jei viena šio susitarimo Šalių manys, kad reikšmingai pasikeitė ar buvo nenumatytos, ar iškilo naujos aplinkybės, arba atsirado nauji plėtros poreikiai, dėl kurių reglamentą reikėtų patikslinti ar pakeisti, ji tokius patikslinimus ar pakeitimus inicijuos.

4. Šalys neatidėliodamos svarstys inicijuotus pakeitimus ir tarsis, kad jų turinys būtų priimtinas joms, atitiktų Sutarties nuostatas, padidintų pažangą įgyvendinant Sutarties tikslus.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras